15

Davi npaj coj Vajtswv lub phij xab los rau hauv Yeluxalees

1Davi ua vaj ua tsev rau nws hauv Davi lub nroog thiab npaj ib lub chaw rau Vajtswv lub phij xab thiab tsa ib lub tsev ntaub cia rau lub phij xab ntawd. 2Mas Davi hais tias, “Dhau cov Levi lawm mas lwm tus tsis txhob kwv Vajtswv lub phij xab rau qhov Yawmsaub xaiv lawv kwv Yawmsaub lub phij xab thiab ua koom tu nws mus ib txhis.” 3Davi txawm hu cov Yixayee sawvdaws tuaj txoos ua ke rau hauv Yeluxalees es yuav mus coj Yawmsaub lub phij xab los cia rau ntawm lub chaw uas Davi twb npaj tau lawm. 4Mas Davi thiaj sau Aloo cov tub thiab cov Levi, 5uas yog Khauha caj ces mas tau Uli‑ee ua tus thawj thiab nws cov kwvtij muaj ib puas nees nkaum leej. 6Melali caj ces tau Axaya ua tus thawj thiab nws cov kwvtij muaj ob puas nees nkaum leej. 7Kawsoo caj ces tau Yau‑ee ua tus thawj thiab nws cov kwvtij ib puas peb caug leej. 8Elixafa caj ces tau Semaya ua tus thawj thiab nws cov kwvtij ob puas leej. 9Heploo caj ces tau Eli‑ee ua tus thawj thiab nws cov kwvtij yim caum leej. 10Uxi‑ee caj ces tau Aminada ua tus thawj thiab nws cov kwvtij ib puas kaum ob leeg.
11Mas Davi hu Xadau thiab Anpiyatha uas ua pov thawj thiab cov Levi tuaj, yog Uli‑ee, Axaya, Yau‑ee, Semaya, Eli‑ee thiab Aminada, 12thiab hais rau lawv tias, “Nej yog Levi tej cum li thawj. Nej cia li ua kevcai tu nej thiab nej cov kwvtij kom dawb huv xwv nej thiaj mus coj tau Yawmsaub uas yog cov Yixayee tus Vajtswv lub phij xab los rau ntawm lub chaw uas kuv twb npaj tseg cia lawd. 13Twb yog vim thawj zaug ntawd nej tsis mus kwv mas Yawmsaub uas yog peb tus Vajtswv kev npau taws thiaj tshwm rau peb lawm, rau qhov peb tsis tu lub phij xab thiab tsis ua raws li kevcai.” 14Mas cov pov thawj thiab cov Levi thiaj tu lawv kom dawb huv kom thiaj mus coj tau Yawmsaub uas yog cov Yixayee tus Vajtswv lub phij xab los. 15Cov Levi thiaj tuav ob tug las kwv Vajtswv lub phij xab raws li tej lus uas Yawmsaub kom Mauxe hais rau lawv ua.
16Davi hais kom Levi cov thawj tsa lawv ib co kwvtij ua cov hu nkauj ntaus tej cuab yeej phim nkauj nrov, yog ntaus nkauj nog ncas me thiab nkauj nog ncas loj thiab npuaj nruas tooj liab, thiab ua suab zoo siab xyiv fab. 17Cov Levi thiaj tsa Yau‑ee tus tub Hemas, thiab nws cov kwvtij, yog Npelekhiya tus tub Axas, thiab ntawm Melali caj ces yog Khusaya tus tub Etha. 18Thiab lawv tau tsa lawv cov kwvtij los pab lawv yog Xelakhiya, Ya‑axi‑ee, Semilamau, Yehi‑ee, Uni, Elia, Npenaya, Ma‑axeya, Mathithiya, Elifelehu thiab Mineya, thiab tsa Aunpe Edoo thiab Ye‑i‑ee ua cov zov tej rooj loog. 19Cov hu nkauj mas Hemas, Axas thiab Etha yuav npuaj nruas tooj liab thiab. 20Cov uas yuav ntaus nkauj nog ncas loj raws li lub suab Alamau yog Xekhaliya, Axi‑ee, Semilamau, Yehi‑ee, Uni, Elia, Ma‑axeya thiab Npenaya. 21Cov uas yuav ntaus nkauj nog ncas me raws li lub suab Semini yog Mathithiya, Elifelehu, Mineya, Aunpe Edoo, Ye‑i‑ee thiab Axaxiya. 22Khenaniya uas yog cov Levi tus thawj coj hu nkauj ua tus thawj coj hu nkauj rau qhov nws nkag siab zoo. 23Npelekhiya thiab Eekhana ua cov zov qhov rooj chav tsev uas rau Vajtswv lub phij xab. 24Cov uas yuav tshuab raj xyu ua Vajtswv lub phij xab ntej yog Senpaniya, Yausafa, Nethanee, Amaxai, Xekhaliya, Npenaya thiab Eliyexaw uas ua pov thawj. Aunpe Edoo thiab Yehiya kuj ua cov zov qhov rooj chav tsev rau lub phij xab.

Tshais lub phij xab los rau hauv Yeluxalees

(2Xmy. 6:12-19)

25Mas Davi thiab Yixayee cov kev txwj laus thiab cov thawj uas kav ib txhiab leej tub rog thiaj mus coj Yawmsaub lub phij xab sib cog lus ntawm Aunpe Edoo lub tsev xyiv fab hlo. 26Vim Vajtswv pab cov Levi uas kwv Yawmsaub lub phij xab sib cog lus, mas lawv thiaj muab xya tus txiv nyuj thiab xya tus txiv yaj tua xyeem rau Vajtswv. 27Davi hnav lub tsho ntaub mag zoo zoo thiab cov Levi huvsi uas kwv lub phij xab thiab cov hu nkauj thiab Khenaniya uas ua tus thawj coj hu nkauj puavleej hnav tsho ntaub mag. Thiab Davi hnav lub tsho ntaub mag efauj. 28Yog li no cov Yixayee sawvdaws coj Yawmsaub lub phij xab sib cog lus nce los thiab muaj suab qw suab raj kub yaj suab raj xyu thiab npuaj nruas tooj liab thiab ntaus nkauj nog ncas me thiab nkauj nog ncas loj ua nkauj nrov doog diaj.
29Mas thaum Yawmsaub lub phij xab sib cog lus los rau hauv Davi lub nroog lawd, Xa‑u tus ntxhais Mikhas xauj qhov rais pom vajntxwv Davi dhia seev cev thiab ua siab xyiv fab, nws txawm xu siab rau Davi.