17

Giao Ước của Ðức Chúa Trời với Ða-vít

(2 Sa 7:1-17)

1Sau khi Ða-vít đã ổn định trong cung điện của ông, Ða-vít nói với Tiên Tri Na-than, “Tôi ở trong cung điện làm bằng gỗ bá hương, còn Rương Giao Ước của CHÚA thì ở dưới cái lều.”
2Na-than nói với Ða-vít, “Hãy làm tất cả những gì lòng ngài muốn, vì Ðức Chúa Trời đang ở với ngài.”
3Tuy nhiên tối hôm đó, có lời của CHÚA đến với Na-than, 4“Hãy đi và nói với Ða-vít tôi tớ Ta, CHÚA phán thế nầy: Ngươi sẽ không xây cho Ta một ngôi nhà để Ta ở, 5vì từ ngày Ta đem dân I-sơ-ra-ên ra đi cho đến ngày nay, Ta không ở trong nhà nào, nhưng Ta ở từ lều nầy sang lều khác, và ở trong Ðền Tạm. 6Suốt thời gian Ta di chuyển từ nơi nầy đến nơi khác với toàn dân I-sơ-ra-ên, có bao giờ Ta nói một lời nào với một thủ lãnh nào của I-sơ-ra-ên mà Ta đã lập lên để chăn dắt dân Ta rằng: Sao ngươi không xây cho Ta một căn nhà bằng gỗ bá hương chăng? 7Vậy bây giờ ngươi hãy nói với Ða-vít tôi tớ Ta: CHÚA các đạo quân phán thế nầy: Ta đã cất nhắc ngươi lên từ đồng cỏ, từ nơi ngươi đi sau đàn chiên, để trở thành người cai trị dân I-sơ-ra-ên của Ta. 8Ta đã ở với ngươi bất cứ nơi nào ngươi đi đến. Mọi kẻ thù của ngươi Ta đã tiêu diệt trước mắt ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi được nổi danh như danh của các vĩ nhân trên đất. 9Ta sẽ chọn một nơi cho dân I-sơ-ra-ên của Ta. Ta sẽ trồng chúng xuống để chúng sẽ có một chỗ ở riêng cho chúng. Chúng sẽ không bị ai quấy nhiễu nữa. Những kẻ gian ác sẽ không làm khổ chúng như thuở trước nữa, 10tức thuở Ta lập các thủ lãnh cai trị dân I-sơ-ra-ên của Ta. Ta sẽ bắt tất cả kẻ thù của ngươi phải chịu khuất phục. Ngoài ra, Ta tuyên bố cho ngươi biết: CHÚA sẽ xây cho ngươi một căn nhà. 11Khi những ngày của ngươi trên đất mãn, ngươi sẽ quy về với tổ tiên ngươi, rồi Ta sẽ dấy lên một người trong dòng dõi ngươi để kế vị ngươi; đó là một trong các con của ngươi. Ta sẽ làm cho vương quốc của nó được vững lập. 12Nó sẽ xây một căn nhà cho Ta, và Ta sẽ làm cho ngai của nó được vững lập đời đời. 13Ta sẽ làm cha nó, và nó sẽ làm con Ta. Ta sẽ không rút lại tình thương Ta dành cho nó, như Ta đã làm đối với kẻ tiền nhiệm của ngươi. 14Nhưng Ta sẽ làm cho nó được vững lập trong nhà Ta và trong vương quốc của Ta đời đời.”
15Na-than thuật lại mọi lời ấy và tất cả khải tượng ấy cho Ða-vít, y như ông đã nhận.

Lời Cầu Nguyện của Ða-vít

(2 Sa 7:18-29)

16Bấy giờ Vua Ða-vít đi vào và ngồi trước thánh nhan CHÚA, ông nói, “Lạy CHÚA Ðức Chúa Trời, con là ai? Và gia đình con là gì mà Ngài đã cho con được như thế nầy? 17Ðức Chúa Trời ôi, đã thế mà Ngài còn coi đó là việc nhỏ trước mặt Ngài, nên Ngài đã phán trước về tương lai nhiều năm về sau của nhà đầy tớ Ngài. Ngài xem con như một người cao trọng, lạy CHÚA Ðức Chúa Trời. 18Ngài đã quá tôn trọng đầy tớ Ngài; Ða-vít còn biết nói gì với Ngài bây giờ? Ngài quả đã biết rõ đầy tớ Ngài. 19CHÚA ôi, vì cớ đầy tớ Ngài và theo lòng tốt của Ngài, Ngài đã làm mọi việc lớn lao nầy, và lại còn bày tỏ mọi điều lớn lao ấy ra. 20CHÚA ôi, không ai giống như Ngài, và không có Ðức Chúa Trời nào khác ngoài ra Ngài, theo như mọi điều tai chúng con đã nghe. 21Nào ai được như dân I-sơ-ra-ên của Ngài, một dân trên đất được Ðức Chúa Trời đến cứu chuộc, để trở thành một dân riêng của Ngài, khiến cho danh Ngài trở nên lẫy lừng qua các việc lớn lao và khủng khiếp Ngài đã làm khi Ngài đuổi các dân trước mặt dân Ngài, những kẻ Ngài đã cứu chuộc ra khỏi Ai-cập. 22Nhưng Ngài đã làm cho dân I-sơ-ra-ên của Ngài thành một dân thuộc riêng về Ngài đời đời; còn Ngài, CHÚA ôi, Ngài là Ðức Chúa Trời của họ.
23Bây giờ CHÚA ôi, nguyện sứ điệp mà Ngài đã phán về đầy tớ Ngài và về nhà của nó sẽ được vững lập đời đời, và cầu xin Ngài thực hiện lời Ngài đã phán, 24để danh Ngài được vững lập và được tán dương đời đời. Nguyện người ta sẽ nói rằng, ‘Lạy CHÚA của các đạo quân, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, Ngài chính là Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên.’ Nguyện nhà của Ða-vít đầy tớ Ngài sẽ được vững lập trước thánh nhan Ngài. 25Vì Ngài, Ðức Chúa Trời của con, đã bày tỏ cho đầy tớ Ngài rằng Ngài sẽ xây một căn nhà cho nó. Do đó đầy tớ của Ngài mới dám cầu nguyện trước thánh nhan Ngài. 26Bây giờ CHÚA ôi, Ngài là Ðức Chúa Trời, và Ngài đã hứa ban phước hạnh ấy cho đầy tớ Ngài. 27Vậy, nếu đẹp lòng Ngài, xin Ngài ban phước cho nhà đầy tớ Ngài, để nó được tồn tại đời đời trước thánh nhan Ngài, vì Ngài, CHÚA ôi, đã ban phước cho nó, và nó sẽ được ban phước đến đời đời.”