17

Chúa không cho Đa-vít xây cất Đền Thờ

1Sau khi Đa-vít vào ở trong cung điện mới xây, vua bàn với tiên tri Na-than: "Này, ta đang ở trong cung bằng gỗ bá hương, còn Rương giao ước của Chúa Hằng Hữu lại để ngoài trại!" 2Na-than tâu: "Xin bệ hạ cứ thực thi mọi điều mình dự định, vì Thượng Đế ở với bệ hạ!"
3Nhưng ngay tối hôm ấy, có lời Thượng Đế phán với Na-than rằng: 4“Con hãy đi bảo đầy tớ Ta là Đa-vít: Chúa Hằng Hữu phán: "Con sẽ không xây cất Đền thờ cho Ta ngự đâu! 5Vì từ khi ta đem Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập đến ngày nay, Ta không ngự trong Đền thờ nào cả, nhưng Ta đi từ trại này qua trại khác, từ Đền tạm nọ tới Đền tạm kia. 6Khi Ta qua lại giữa dân Y-sơ-ra-ên, có bao giờ ta bảo các Thẩm phán quốc gia Y-sơ-ra-ên, những người Ta ủy thác nhiệm vụ nuôi dân Ta, rằng: "Tại sao ngươi không làm nhà bằng gỗ bá hương cho Ta?" 7Bây giờ con hãy bảo Đa-vít, đầy tớ Ta: "Chúa Hằng Hữu Toàn năng phán: Ta đã đem con ra khỏi nhà con, từ địa vị chăn cừu, Ta lập con làm vua dân Y-sơ-ra-ên Ta; 8Ta đã ở với con trong mọi nơi con đi; Ta đã tiêu diệt tất cả các thù nghịch con trước mặt con,Ta đã làm cho con nổi danh trên thế giới. 9Ta sẽ chuẩn bị một chỗ ở cho dân Y-sơ-ra-ên ta. Họ an cư lạc nghiệp, không còn bị quấy rối nữa. Các dân tộc gian ác sẽ không còn chinh phục họ như ngày xưa, 10từ ngày Ta lập các Thẩm phán để lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên Ta. Ta sẽ khắc phục tất cả các thù nghịch con. Ta tuyên bố rằng Chúa Hằng Hữu sẽ xây dựng cho con thành một triều đại. 11Khi con lâm chung để trở về với tổ phụ, Ta sẽ đặt một con trai con trên ngai con. Ta sẽ tăng cường vương quốc nó. 12Nó sẽ xây cất cho Ta một Đền thờ và Ta sẽ cho dòng dõi nó làm vua đời đời. 13Ta sẽ làm Cha nó; nó sẽ làm con Ta. Ta sẽ chẳng bao giờ chấm dứt lòng thương xót nó như Ta đã làm cho Sau-lơ. 14Ta sẽ đặt nó trong Nhà Ta và trong vương quốc Ta cho đến đời đời. Ngai nước nó sẽ vững lập đời đời!" 15Na-than thuật cho Đa-vít đúng từng lời Chúa phán trong khải tượng này.

Lời cầu nguyện của Đa-vít

16Vua Đa-vít liền vào, ngồi trước mặt Chúa và cầu nguyện: "Lạy Chúa Hằng Hữu, con là ai, gia đình con là gì mà Chúa đưa con lên địa vị này? 17Vì tất cả những việc vĩ đại Chúa đã làm cho con còn là quá nhỏ so với những việc Chúa hứa sẽ thực hiện trong tương lai. Lạy Chúa là Chân Thần, bây giờ Chúa lại hứa cho dòng dõi con được làm vua trong tương lai! Chúa làm như con là một bậc vĩ nhân vậy! 18Con còn biết nói gì đây? Chúa biết con chỉ là kẻ vô cùng hèn hạ, thế mà Chúa lại tôn trọng con! 19Lạy Chúa, Chúa hứa cho con những điều kỳ diệu đó chỉ vì Chúa muốn tỏ lòng nhân từ với con, theo lòng nhân từ vô biên của Ngài. 20Lạy Chúa, chẳng ai giống như Ngài. Chẳng có thần nào so sánh được với Chúa! Thật ra, chúng con chưa bao giờ nghe nói có thần nào nhân ái như Chúa cả!
21Hơn nữa, khắp thế giới có dân tộc nào giống dân Y-sơ-ra-ên đâu! Chúa đã tạo nên một dân tộc độc đáo, rồi cứu chuộc họ ra khỏi Ai-cập, để họ làm dân Chúa. Chúa đã được lừng Danh khắp thế giới khi Chúa làm những phép lạ vĩ đại và đáng sợ để đuổi các dân tộc khác trước mặt dân Ngài. 22Chúa đã tuyên bố rằng dân Y-sơ-ra-ên thuộc về Chúa mãi mãi, và Chúa là Thần của họ.
23“Lạy Chúa, bây giờ con xin nhận lời Chúa hứa cho con và dòng dõi con trị vì dân tộc này mãi mãi. 24Nguyện chính việc này đem lại vinh quang đời đời cho Chúa vì mọi người đều biết rõ Chúa luôn luôn giữ lời hứa. Người ta sẽ ca tụng Chúa rằng: 'Chúa Toàn năng thật là Thần của Y-sơ-ra-ên!' Và Y-sơ-ra-ên sẽ được dòng dõi con trị vì mãi mãi. 25Vì thế, con đánh bạo cầu nguyện với Chúa. 26Lạy Chúa, Chúa là Chân Thần, và bây giờ Chúa đã ban cho con lời hứa quý báu này! 27Nguyện Chúa ban phúc lành cho gia đình con và dòng dõi con đời đời, vì lạy Chúa, khi nào Chúa ban phúc lành, thì phúc lành đó thật là vĩnh cửu!"