17

Tơlơi Ơi Adai Ƀuăn Kơ Pơtao Dawid

(2 Samuêl 7:1-17)

1Tơdơi kơ pơtao čơdơ̆ng dŏ laih amăng sang pơtao phrâo ñu, ñu iâu rai pô pơala Nathan hăng laĭ kơ gơ̆ tui anai, “Kâo yơh anai, hơdip amăng sa boh sang pơtao kơyâo sar, samơ̆ Hip Tơlơi Pơgop Yahweh kơnơ̆ng dŏ amăng sa boh sang khăn đôč.”
2Nathan laĭ glaĭ kơ Dawid tui anai, “Hơget tơlơi ih pơmĭn amăng pran jua ih, nao ngă bĕ, yuakơ Yahweh dŏ hrŏm hăng ih.”
3Mlam anŭn mơtam boh hiăp Yahweh truh pơ Nathan laih anŭn pơtă kơ gơ̆ nao laĭ pơthâo kơ ding kơna Ñu Dawid tui anai,
4Anai yơh jing tơlơi Yahweh laĭ: Ƀu djơ̆ ih ôh jing pô či pơdơ̆ng đĭ kơ Kâo sa boh sang hăng kơyâo sar kiăng kơ mŭt dŏ. 5Čơdơ̆ng mơ̆ng Kâo ba ƀing Israel tơbiă laih mơ̆ng čar Êjip hlŏng truh kơ tă anai, Kâo ƀu hơmâo dŏ ôh amăng sa boh sang kar hăng anŭn. Kâo kơnơ̆ng hơmâo dŏ laih amăng sang khăn đôč mơ̆ng anih dŏ anai nao pơ anih dŏ adih, jing mơ̆ng anih jưh anai nao pơ anih jưh adih. 6Amăng anih pă Kâo hơmâo đuaĭ laih hrŏm hăng abih bang ƀing Israel, Kâo ƀu hơmâo laĭ laih ôh hăng ƀing khua djă̱ akŏ gơñu, jing ƀing Kâo pơđar kiăng kơ wai lăng ƀing ană plei Kâo, jing kar hăng ƀing wai lăng tơpul triu, tui anai, “Yua hơget ƀing gih ƀu pơdơ̆ng đĭ kơ Kâo sa boh sang hăng kơyâo sar lĕ?”
7Yahweh ăt pơtă kơ pô pơala Nathan mơ̆n kiăng laĭ kơ ding kơna Ñu Dawid tui anai, “Anai yơh jing tơlơi Yahweh Dưi Kơtang laĭ: Kâo ruah mă laih ih mơ̆ng đang rơ̆k wai lăng tơpul triu kiăng kơ jing pô khua wai lăng ană plei Kâo Israel. 8Kâo hơmâo dŏ hrŏm laih hăng ih pơpă anih ih hơmâo găn laih, laih anŭn Kâo ăt pơrai hĭ laih abih bang ƀing rŏh ayăt mơ̆ng anăp ih mơ̆n. Ră anai, Kâo ăt či ngă kơ anăn ih hing ang kar hăng khul anăn ƀing mơnuih yom prŏng biă mă amăng lŏn tơnah anai yơh. 9Kâo hơmâo ruah laih sa anih lŏn kơ ƀing ană plei Kâo Israel laih anŭn či pla gơñu kar hăng pla kơyâo, kiăng kơ ƀing gơñu dưi hơmâo lŏn čar kơ gơñu pô, laih anŭn arăng ƀu či pơđuaĭ hĭ ƀing gơñu mơ̆ng anih anai nao pơ anih pơkŏn dơ̆ng tah. Ƀing mơnuih ƀrưh mơhiăh ƀu či kơtư̆ juă hĭ ƀing gơ̆ dơ̆ng tah, kar hăng ƀing sat anŭn ngă laih kơ ƀing gơ̆ čơdơ̆ng mơ̆ng phŭn, 10jing čơdơ̆ng mơ̆ng hrơi Kâo ruah pơjao laih ƀing khua phat kơđi kiăng kơ git gai ƀing ană plei Kâo Israel. Laih dơ̆ng, Kâo ăt či pơluă gŭ hĭ abih bang ƀing rŏh ayăt ih mơ̆n.
“Hloh kơ anŭn dơ̆ng, Kâo pơhaih klă kơ ih: Kâo, Yahweh pô yơh, či pơkô̆ brơi sa rơnŭk pơtao kơ ih.
11Tơdang khul hrơi ih rơgao laih, laih anŭn ih tơĭ pran laih, Kâo či ruah sa čô ană bă ih kiăng kơ tŏ tui ih, jing sa čô amăng ƀing ană đah rơkơi ih pô yơh, laih anŭn Kâo či pơkơjăp brơi rơnŭk pơtao ñu yơh. 12Ñu yơh jing pô či pơdơ̆ng đĭ sa boh sang kơ Kâo dŏ nanao laih anŭn Kâo či pơkơjăp rơnŭk pơtao ñu hlŏng lar yơh. 13Kâo či jing kar hăng ama ñu laih anŭn ñu či jing kar hăng ană đah rơkơi kơ Kâo yơh. Kâo ƀu či mă pơđuaĭ hĭ ôh tơlơi khăp hiam klă Kâo mơ̆ng ñu, kar hăng Kâo ƀu khăp dơ̆ng tah pơtao Saul jing pô ngă pơtao hlâo kơ ih anŭn. 14Kâo či brơi kơ ană ih anŭn git gai sang anŏ Kâo Israel laih anŭn lŏn čar Kâo anŭn hlŏng lar. Tui anŭn, rơnŭk pơtao ñu či dŏ kơjăp hlŏng lar yơh.”
15Giŏng anŭn, Nathan ruai glaĭ kơ pơtao Dawid abih bang boh hiăp Yahweh hơmâo pơrơđah laih kơ ñu anŭn.

Tơlơi Pơtao Dawid Iâu Laĭ

(2 Samuêl 7:18-29)

16Giŏng anŭn, pơtao Dawid mŭt nao dŏ be̱r pơ anih kơkuh pơpŭ kơ Yahweh amăng sang khăn Yahweh laih anŭn iâu laĭ tui anai:
“Ơ Yahweh Ơi Adai ăh, kâo ƀu lăp ôh kơ khul tơlơi Ih ngă laih kơ kâo laih anŭn sang anŏ kâo ăt kŏn lăp lơi.
17Samơ̆ ră anai Ih lăng tơlơi anŭn kar hăng aka djŏp ôh ƀơi anăp mơta Ih, Ơ Ơi Adai hơi, tơl Ih ăt hơmâo pơhiăp hiam laih mơ̆n kơ rơnŭk pơanăp sang anŏ kâo, jing ding kơna Ih anai. Ơ Yahweh Ơi Adai ăh, kâo ƀu năng lăp ôh tơl Ih hơmâo yap laih kơ kâo kar hăng kâo anai jing mơnuih pơpŭ pơyom biă mă amăng abih bang mơnuih.
18“Hơget tơlơi pơkŏn dơ̆ng kâo, Dawid anai, dưi pơhiăp hăng Ih lĕ? Wơ̆t tơdah Ih thâo krăn kơ kâo, ding kơna Ih yơh, Ih pơpŭ pơyom laih kâo, ding kơna Ih anai. 19Ơ Yahweh hơi, tui hăng tơlơi Ih kiăng yơh hơmâo pơgiŏng hĭ laih tơlơi prŏng prin anai laih anŭn pơrơđah tơbiă laih abih bang tơlơi ƀuăn prŏng prin anai, yuakơ tơhơnal tơlơi kâo, jing ding kơna Ih anai.
20“Ơ Yahweh hơi, Ih jing yom prŏng biă mă! Ƀu hơmâo hlơi pô ôh hrup hăng Ih laih anŭn tui hăng tơngia gơmơi pô hơmâo hơmư̆ laih, ƀu hơmâo Ơi Adai pă ôh samơ̆ kơnơ̆ng hơjăn Ih yơh. 21Hloh kơ anŭn dơ̆ng, kŏn hơmâo ƀing mơnuih pă lơi jing hrup hăng ƀing ană plei Ih Israel anai. Kơnơ̆ng ƀing gơñu đôč yơh jing sa boh lŏn čar ƀơi lŏn tơnah hơmâo Ih, jing Ơi Adai gơñu pô, tơbiă nao song mă ƀing gơñu mơ̆ng tơlơi hlŭn mơnă kiăng kơ jing hĭ ană plei kơ Ih pô. Tui anŭn, Ih pơdun đĭ anăn Ih pô hăng khul tơlơi prŏng prin laih anŭn tơlơi mơsêh mơyang yom pơphan yơh tơdang Ih puh pơđuaĭ hĭ ƀing lŏn čar mơ̆ng anăp ƀing ană plei Ih, jing ƀing Ih hơmâo song mă laih mơ̆ng čar Êjip. 22Ih hơmâo pơjing laih ƀing ană plei Ih Israel jing hĭ ƀing lŏm kơ Ih hlŏng lar, laih anŭn Ih yơh, Ơ Yahweh ăh, hơmâo jing hĭ laih Ơi Adai gơñu.
23“Ră anai, Ơ Yahweh hơi, rơkâo kơ Ih pơkơjăp hlŏng lar bĕ tơlơi ƀuăn Ih hơmâo pơjing laih hăng kâo, ding kơna Ih anai, laih anŭn hăng ană tơčô kâo. Rơkâo kơ Ih ngă bĕ tui hăng tơlơi Ih ƀuăn laih, 24kiăng kơ tơlơi anŭn či dŏ kơjăp laih anŭn anăn Ih či jing yom pơphan hlŏng lar yơh. Giŏng anŭn, mơnuih mơnam či laĭ tui anai, ‘Yahweh Dưi Kơtang, jing Ơi Adai wai lăng ƀing Israel yơh, jing Ơi Adai kơ gơñu pô!’ Laih anŭn brơi bĕ kơ rơnŭk pơtao kâo, ding kơna Ih Dawid anai, či dŏ kơjăp ƀơi anăp Ih yơh.
25“Ih yơh, Ơ Ơi Adai kâo hơi, hơmâo pơrơđah laih kơ kâo, ding kơna Ih anai, kơ tơlơi Ih či pơkô̆ brơi rơnŭk pơtao kơ kâo yơh. Tui anŭn yơh, wơ̆t tơdah kâo kơnơ̆ng jing ding kơna Ih đôč, kâo hơmâo laih tơlơi khĭn kiăng iâu laĭ hăng Ih. 26Ơ Yahweh hơi, Ih yơh jing Ơi Adai! Ih hơmâo ƀuăn laih hơdôm tơlơi hiam klă anŭn hăng kâo ding kơna Ih anai. 27Hơnŭn yơh, ră anai rơkâo kơ Ih mơak bĕ kiăng bơni hiam kơ ană tơčô kâo, ding kơna Ih anai, kiăng kơ rơnŭk pơtao kâo dưi dŏ nanao ƀơi anăp Ih yơh. Ơ Yahweh hơi, yuakơ Ih hơmâo bơni hiam laih kơ ƀing gơñu, tui anŭn tơlơi Ih bơni hiam či dŏ kơjăp hlŏng lar yơh.”