20

Davĩt Cheng Bữn Vil Raba

1Toâq catữ aluang lacứp loah sala, la ngư máh cũai puo dốq loŏh rachíl, ngkíq Yô-ap dững tỗp tahan án loŏh pỡq rachíl cớp cruang Amôn. Tỗp tahan ki ỡt crŏ́q lavíng nheq vil Raba, chơ mut chíl cớp talốh táh nheq vil ki. Ma Davĩt noâng ỡt tâng vil Yaru-salem.
2Puo Davĩt ĩt vuam yiang Mil-côm, la rup yiang tỗp Amôn. Vuam ki noau táq toâq yễng, ntâng mán pái chít la sỡng ki-lô, cớp bữn hỗt tiaq atớt tâng ki. Davĩt curŏh ĩt hỗt tiaq ki, chơ án chóq tâng vuam án ễn. Cớp án ĩt máh crơng tâng vil nâi sa‑ữi lứq. Cớp Davĩt pũr máh crơng tễ vil Raba bữn sa‑ữi lứq. 3Davĩt pốh dững achu nheq máh cũai proai tâng vil ki, cớp yỗn alới ĩt canữo, cũoc, cớp achât dŏq táq ranáq. Án táq machớng ki tê chóq dũ vil tỗp Amôn. Chơ án dững nheq tữh tỗp tahan chu loah pỡ vil Yaru-salem.

Davĩt Pỡq Chíl Tỗp Phi-li-tin

4Ntun ễn tỗp I-sarel rachíl cớp tỗp Phi-li-tin pỡ vil Kê-sê. Ranáq rachíl trỗ nâi, Si-bê-cai tễ vil Husa bữn cachĩt Si-pai la cũai tỗ chác toâr; cớp tỗp Phi-li-tin cỡt pê.
5Muoi trỗ ễn alới rachíl cớp tỗp Phi-li-tin; El-hanan con samiang Yai bữn cachĩt Lami a‑ễm Cô-liat tễ vil Cat. Tong coih Lami toâr li cớp aluang pĩal aroâiq tantan.
6Cớp bữn muoi trỗ ễn cỡt ranáq rachíl sĩa, ma trỗ nâi bữn muoi noaq cũai tỗ chác toâr ca bữn ndễm atĩ cớp ndễm ayững dũ coah tapoât ndễm. Án la tŏ́ng toiq cũai tỗ chác toâr tễ dỡi mbŏ́q tháng. 7Án thrễc tỗp tahan I-sarel; chơ Yô-nathan con samiang Si-mia, ramon puo Davĩt, bữn cachĩt án.
8Pái náq nâi la tŏ́ng toiq cũai tỗ chác toâr tễ vil Cat. Ma puo Davĩt cớp máh tahan án bữn cachĩt nheq alới.