20

Daviv Txeeb Tau Lub Nroog Lanpas

(2 Xamuyees 12.26-31)

1Thaum txog lub caij nplooj ntoos hlav uas yog lub sijhawm cov vajntxwv pheej tawm mus tua rog, Yau-am txawm coj cov tubrog tawm mus tua cov Amoos lub tebchaws thiab los puav lub nroog Lanpas. Tiamsis Vajntxwv Daviv tseem nyob hauv lub nroog Yeluxalees. Lawv mus puav lub nroog Lanpas thiab muab lub nroog ntawd tua puastsuaj tas huv tibsi lawm. 2Cov Amoos tus mlom Maulej muaj ib lub kausmom kub hnyav kwvyees li xya caum tsib choj. Muaj ib lub hlaws dai rau saum lub kausmom ntawd, Daviv thiaj daws lub hlaws ntawd los dai rau saum nws lub kausmom kub. Thiab nws tseem nqa tej khoom uas lawv huab tau hauv lub nroog ntawd ntau heev los thiab. 3Daviv coj cov neeg uas nyob hauv lub nroog ntawd los, thiab nws muab kaw, muab hlau thiab muab taus rau lawv, yuam kom lawv mus ua haujlwm. Daviv ua li no rau cov Amoos txhua lub nroog. Ces Daviv thiab nws cov tubrog txawm rov los tsev rau hauv lub nroog Yeluxalees lawm.

Ua Rog rau cov Filitees uas Loj Heev

(2 Xamuyees 21.15-22)

4Tau tsis ntev los tom qab no, rov muaj kev ua rog nrog cov Filitees ib zaug ntxiv ntawm lub nroog Nkexes; ces Xinpekais uas nyob hauv lub nroog Husas thiaj tua tau Xipais uas yog cajces ntawm cov neeg loj heev ntawd; thiaj ua rau cov neeg Filitees swb hlo lawm.
5Tom qab no rov qab ua rog nrog cov Filitees dua ib zaug ntxiv, ces Yailes tus tub Ehanas thiaj tua tau Lamis uas yog Nkauli-am tus kwv uas tuaj hauv lub nroog Nkas tuaj tuag kiag. Lamis muaj ib tug hmuv lub vos dav ib yam li lub nqos tos ntaub.
6Dhau ntawd los rov ua rog dua ib zaug ntxiv nyob ntawm lub nroog Nkas, nyob rau hauv muaj ib tug neeg loj heev, nws ib sab tes twg muaj rau tus ntivtes thiab ib sab taw twg muaj rau tus ntivtaw. Thiab nws yog cajces ntawm cov neeg uas loj heev. 7Nws tau tuam mom cov Yixalayees, ces Daviv tus tijlaug Samas tus tub Yaunathas thiaj muab nws tua tuag lawm.
8Peb tug neeg uas raug Daviv thiab nws cov neeg tua tuag ntawd puavleej yog xeebntxwv ntawm cov neeg loj heev uas ibtxwm nyob hauv lub nroog Nkas.