20

Tơlơi Wang Blah Plei Pơnăng Raƀah

(2 Samuêl 11:1; 12:26-31)

1Amăng bơyan bơnga, ƀơi mông tơdang ƀing pơtao tơbiă nao pơblah, Yôab jing khua prŏng ba akŏ ƀing ling tơhan Israel nao blah. Ƀing gơñu pơrai hĭ lŏn čar ƀing Ammôn laih anŭn nao wang blah plei pơnăng Raƀah. Samơ̆ Dawid ăt dŏ glaĭ amăng plei Yerusalaim. Yôab kơsung blah plei Raƀah anŭn laih anŭn pơrai hĭ abih plei anŭn.
2Tơdơi kơ anŭn, tơdang Dawid truh pơ plei anŭn, ñu mă pơđuaĭ hĭ đoăn pơtao mơ̆ng akŏ pơtao ƀing Ammôn anŭn. Đoăn pơtao anŭn kơtraŏ truh kơ sa talang mah laih anŭn arăng pơkra laih hăng khul boh pơtâo yom biă mă yơh. Giŏng anŭn, arăng mă đua brơi ƀơi akŏ Dawid yơh. Ñu mă tŭ gơnam sua mă lu biă mă mơ̆ng plei anŭn. 3Ñu ăt ba tơbiă ƀing mơnuih dŏ amăng plei anŭn mơ̆n laih anŭn pơgŏ̱ ƀing anŭn mă bruă hăng anuă kơyâo, čŏng añhueng laih anŭn jo̱ng. Giŏng anŭn, Dawid ngă hrup hăng anŭn kơ abih bang plei pla ƀing Ammôn.
 Tơdơi kơ anŭn, Dawid hăng abih bang ƀing ling tơhan ñu wơ̆t glaĭ pơ plei phŭn Yerusalaim yơh.

Hơdôm Tơlơi Pơblah Hăng Ƀing Philistia

(2 Samuêl 21:18-22)

4Tơdơi ƀiă kơ anŭn, hơmâo tơlơi pơblah tŏng krah ƀing Israel hăng ƀing Philistia ƀơi plei pơnăng Gezer. Hlak anŭn, Sibkhai, jing sa čô mơ̆ng plei Husah, pơdjai hĭ Sippai. Sippai anai jing sa čô ană tơčô mơ̆ng ƀing djuai Rapha jing ƀing prŏng glông. Tui anŭn, ƀing Philistia thuơ hĭ kơ ƀing Israel yơh.
5Amăng tơlơi pơblah pơkŏn dơ̆ng hăng ƀing Philistia, Elhanan ană đah rơkơi Yair pơdjai hĭ Lahmi, jing ayŏng adơi Gôliat mơnuih prŏng glông mơ̆ng plei pơnăng Gat laih anŭn grŏn tơbăk ñu prŏng biă mă kar hăng sa ƀĕ hơlâo prŏng yơh.
6Ăt amăng tơlơi pơblah dơ̆ng hăng ƀing Philistia ƀơi plei pơnăng Gat. Pơ anŭn hơmâo sa čô mơnuih prŏng glông hăng năm ƀĕ čơđe̱ng ƀơi rĭm plă̱ tơngan laih anŭn ƀơi plă̱ tơkai ñu. Abih bang čơđe̱ng ñu jing duapluh-pă̱ ƀĕ laih anŭn ñu anŭn ăt sa čô mơ̆ng djuai Rapha mơ̆n. 7Ñu pơčuih hăng ƀing Israel, samơ̆ Yônathan pơdjai hĭ pô anŭn. Yônathan anŭn jing ană đah rơkơi Simea jing ayŏng Dawid.
8Abih bang ƀing mơnuih prŏng glông anŭn jing ƀing ană tơčô djuai Rapha mơ̆ng plei pơnăng Gat. Laih anŭn Dawid hăng ƀing ling tơhan ñu pơdjai hĭ abih ƀing gơñu yơh.