21

Kiểm tra dân số

1Quỷ Vương Sa-tan muốn phá hoại dân Y-sơ-ra-ên, nên xúi Đa-vít kiểm tra dân số. 2Đa-vít ra lệnh cho Giô-áp và các đại thần: "Hãy đi kiểm tra dân số Y-sơ-ra-ên từ Bê-e-sê-ba cho đến Đan, rồi đem bảng thống kê về cho ta biết dân số toàn quốc." 3Giô-áp tâu: "Cầu Chúa Hằng Hữu tăng dân số nhân dân gấp trăm lần! Tất cả nhân dân không phải là đầy tớ bệ hạ sao? Tại sao bệ hạ muốn kiểm tra dân số? Tại sao bệ hạ gây cho Y-sơ-ra-ên mắc tội?" 4Tuy nhiên, vua bác bỏ lời can gián của Giô-áp, nên Giô-áp ra đi khắp đất nước Y-sơ-ra-ên, thi hành phận sự rồi quay về Giê-ru-sa-lem.
5Giô-áp đệ trình bảng thống kê dân số toàn quốc lên nhà vua: Y-sơ-ra-ên được 1.100.000 chiến sĩ. Giu-đa được 470.000 chiến sĩ. 6Tuy nhiên, Giô-áp không kiểm ra dân số hai đại tộc Lê-vi và Bên-gia-min vì ông không ưa lệnh của nhà vua.
7Dưới mắt Thượng Đế, kiểm tra dân số trong trường hợp này là một tội ác, nên Ngài hình phạt dân Y-sơ-ra-ên. 8Đa-vít thưa với Chúa: "Con đã phạm tội nặng quá, vì con làm việc này. Bây giờ, con xin Chúa bỏ qua tội ác của tôi tớ Chúa, vì con đã hành động cách điên dại!" 9Chúa Hằng Hữu liền bảo Gát, người tiên kiến của Đa-vít: 10“Con hãy đi bảo Đa-vít rằng Chúa Hằng Hữu phán: Ta cho con chọn một trong ba điều; Ta sẽ thi hành cho con!" 11Gát yết kiến vua Đa-vít, tâu rằng: "Chúa Hằng Hữu phán: Hãy chọn một trong ba điều: 12ba năm đói kém, ba tháng bị địch quân đánh bại bằng lưỡi kiếm, hoặc ba ngày bị lưỡi kiếm của Chúa Hằng Hữu hình phạt, tức là ba ngày dịch hạch trong đất nước, và thiên sứ Chúa Hằng Hữu phá hoại suốt cả lãnh thổ Y-sơ-ra-ên. Vậy, bệ hạ chọn điều nào, xin cho tôi biết để về thưa lại cho Đấng đã sai tôi!"
13Đa-vít đáp lời Gát: "Ta gặp hoạn nạn lớn. Nhưng bây giờ, ta xin nạp mình vào tay Chúa Hằng Hữu, vì lòng thương xót của Ngài thật vĩ đại, xin đừng để ta sa vào tay loài người!"
14Chúa Hằng Hữu sai trận dịch hình phạt dân Y-sơ-ra-ên làm 70.000 người nam thiệt mạng. 15Thượng Đế sai một thiên sứ đến Giê-ru-sa-lem để hủy diệt. Nhưng khi thiên sứ đang ra tay hành hại, Chúa Hằng Hữu thấy, liền đổi ý về tai họa nên Ngài ra lệnh cho thiên sứ: "Đủ rồi! Hãy ngưng tay!" Lúc ấy, thiên sứ của Chúa Hằng Hữu đang đứng tại sân đạp lúa của Ọt-nan, người Giê-bu.
16Đa-vít ngước mắt nhìn, bỗng thấy thiên sứ Chúa Hằng Hữu đang đứng giữa không trung, tuốt gươm cầm sẵn, tay vươn ra trên Giê-ru-sa-lem. Đa-vít và các trưởng lão đều sấp mặt xuống đất, lấy áo tang phủ trên đầu. 17Đa-vít thưa với Chúa: "Con chính là người đã bảo kiểm tra dân số. Vâng, chính con đã phạm tội, thật đã làm việc ác. Còn đàn chiên này có làm gì đâu? Lạy Chúa Hằng Hữu, là Chân Thần của con, con nài xin Chúa hãy đưa tay đánh phạt con và nhà cha con, nhưng xin đừng để dân Chúa bị tai họa!"
18Thiên sứ của Chúa liền sai Gát đi bảo Đa-vít: "Quả thật Đa-vít sẽ lên đây xây dựng một bàn thờ cho Chúa Hằng Hữu tại sân đạp lúa của Ọt-nan, người Giê-bu."
19Vậy, Đa-vít vâng lời Chúa mà Gát đã nhân danh Ngài truyền lại, và đi lên địa điểm này. 20Ọt-nan xây lại, chợt thấy thiên sứ. Bốn con trai của Ọt-nan đang ở bên cạnh liền đi trốn. 21Lúc ấy, Ọt-nan nhìn thấy vua liền ra khỏi sân đạp lúa, rạp mình cúi chào. 22Đa-vít bảo Ọt-nan: "Ngươi hãy nhường cho ta khuôn viên sân đạp lúa này, ta sẽ trả đúng giá tiền, để ta xây một bàn thờ cho Chúa Hằng Hữu ngỏ hầu ngưng tai họa cho nhân dân." 23Ọt-nan đáp: "Muôn tâu, xin bệ hạ cứ thu dụng sân đạp lúa này mà sử dụng theo ý muốn. Tôi cũng xin hiến thêm các con bò dùng làm tế lễ thiêu, các dụng cụ đạp lúa làm củi, cùng lúa mì để dâng lễ chay. Tôi xin hiến dâng tất cả!" 24Nhưng vua Đa-vít bảo Ọt-nan: "Không đâu! Ta chỉ muốn mua đúng giá, vì ta không muốn lấy của cải ngươi mà dâng lên Chúa Hằng Hữu các tế lễ ta khỏi trả tiền!" 25Đa-vít trả cho Ọt-nan 600 lạng vàng để mua miếng đất. 26Rồi Đa-vít xây một bàn thờ cho Chúa Hằng Hữu, dâng tế lễ thiêu và tế lễ bình an, và kêu cầu Chúa Hằng Hữu. Chúa liền đáp lời vua bằng cách giáng lửa từ trời xuống bàn thờ dâng tế lễ thiêu. 27Chúa ra lệnh cho thiên sứ thu gươm vào vỏ.
28Bấy giờ, khi nhận thấy Chúa đã nhậm lời mình tại sân đạp lúa của Ọt-nan, người Giê-bu, Đa-vít liền tiếp tục dâng tế lễ tại đó. 29Trong khi đó, Đền tạm của Chúa mà Mai-sen đã làm tại sa mạc và bàn thờ dâng tế lễ thiêu vẫn còn để trên nơi cao tại Ghi-bê-ôn. 30Nhưng Đa-vít không thể đi đến đó để tìm kiếm Thượng Đế, vì vua khiếp sợ thanh kiếm của Thiên sứ Chúa Hằng Hữu.