21

Tavi suav cov Yixayee

(2Xmy. 24:1-25)

1Xataa sawv tawm tsaam cov Yixayee, hab tshoov Tavi sab kuas nwg suav cov Yixayee. 2Tavi txhad has rua Yau‑a hab cov thawj kws kaav cov tub rog tas, “Ca le moog suav cov Yixayee txwj ntawm lub moos Npe‑awsenpa moog txug lub moos Ntaaj es rov qaab lug has rua kuv sub kuv txhad paub tas muaj tuabneeg npaum le caag.” 3Tes Yau‑a has tas, “Thov Yawmsaub pub kuas nwg haiv tuabneeg fuam vaam coob ib puas npaug ntxwv rua cov kws muaj lawd. Vaajntxwv kws yog kuv tug tswv, haiv tuabneeg nuav huvsw puavleej yog koj le pejxeem los tsw yog? Ua caag koj tseed xaav ua le nuav? Ua caag koj yuav coj lub txem lug rua cov Yixayee?” 4Tassws vaajntxwv tej lug kov yeej Yau‑a tej lug mas Yau‑a txhad tawm moog hab moog txhua nrho tebchaws Yixayee huvsw mas rov qaab lug rua huv Yeluxalee. 5Yau‑a txhad qha rua Tavi paub tas cov pejxeem kws nwg moog suav hov muaj npaum le caag. Huv Yixayee tebchaws huvsw muaj 1,00,100 leej txwvneej kws ua tau tub rog hab huv Yuta tebchaws muaj 470,000 leej txwvneej kws ua tau tub rog. 6Tassws thaus Yau‑a moog suav nwg tsw suav xeem Levi hab xeem Npeeyamee, tsua qhov tej kws vaajntxwv has kuas nwg ua mas nwg tsw nyam kag le.
7Yawmsaub tsw txaus sab rua zaaj nuav mas nwg rau txem rua cov Yixayee. 8Tavi txhad has rua Yawmsaub tas, “Qhov kws kuv ua le nuav yog kuv tau ua txhum luj kawg. Nwgnuav thov koj daws kuv kws yog koj tug qhev lub txem nuav tseg tsua qhov kuv tau ua yaam kws ruag tshaaj plawg.” 9Mas Yawmsaub has rua Kas kws yog Tavi tug xwbfwb kws has lug pum tom hauv ntej tas, 10“Ca le moog has rua Tavi has tas, ‘Yawmsaub has le nuav tas, Kuv muab peb yaam rua koj xaiv, saib koj yeem ca kuv ua yaam twg rua koj.’ ” 11Kas txhad moog cuag Tavi hab has rua nwg tas, “Yawmsaub has le nuav tas, ‘Koj ca le xaiv yuav ib yaam kws koj lub sab nyam, 12yog kev tshaib plaab peb xyoos lossws raug koj cov tshawj chim ntaus kuas puam tsuaj peb hlis es puab xuas ntaaj lawv caum koj, lossws raug Yawmsaub raab ntaaj peb nub ua kev mob kis huv lub tebchaws es Yawmsaub tug tubkhai ntuj ua kuas puam tsuaj thoob plawg Yixayee tebchaws.’ Nwgnuav koj ca le txav sab saib yuav ca kuv moog teb le caag rua Yawmsaub kws khaiv kuv tuaj.” 13Mas Tavi has rua Kas tas, “Kuv ntxhuv sab heev, thov ca kuv poob rua huv Yawmsaub txhais teg, tsua qhov nwg txujkev khuvleej luj kawg le, tassws thov tsw xob ca kuv poob rua huv tuabneeg txhais teg.”
14Yog le ntawd Yawmsaub txhad tso mob kis lug raug Yixayee tebchaws mas cov Yixayee tau tuag xyaa vaam leej. 15Mas Vaajtswv khaiv tug tubkhai ntuj moog rua Yeluxalee es yuav ua kuas puam tsuaj. Tassws thaus nwg yuav nqeg teg ua kev puam tsuaj Yawmsaub tsaa muag saib mas nwg hloov dua sab tsw tso tej mob kis hov lawm. Nwg txhad has rua tug tubkhai ntuj kws saamswm ua kuas puam tsuaj tas, “Txaus lawm, ca le nkaum koj txhais teg taamswm nuav.” Mas Yawmsaub tug tubkhai ntuj sawv ntsug ntawm Aulanaa kws yog tuabneeg Yenpu lub tshaav ntaus qoob. 16Tavi tsaa muag saib pum Yawmsaub tug tubkhai ntuj sawv sau ib ntaa ntuj hab huv nwg txhais teg tuav rawv ib raab ntaaj taw nreeg rua sau lub nroog Yeluxalee lawm. Tavi hab cov kev txwj quas laug naav khaub seev tsaaj khwb nkaus lub plhu ti nkaus aav. 17Mas Tavi has rua Yawmsaub tas, “Yog kuv ib leeg xwb kws has kuas puab txheeb cov tuabneeg. Kuv yog tug kws tau ua txhum muaj txem hab ua phem kawg le lawm. Tassws paab yaaj nuav puab tau ua daabtsw? Au Yawmsaub kws yog kuv tug Vaajtswv, thov koj tsaa koj txhais teg tawm tsaam kuv hab kuv tsev tuabneeg xwb, tassws thov tsw xob kheev tug mob phem hov nyob sau koj haiv tuabneeg.”
18Yawmsaub tug tubkhai ntuj kuas Kas moog has rua Tavi tas kuas Tavi nce moog tib ib lub thaaj xyeem rua Yawmsaub ntawm Aulanaa kws yog tuabneeg Yenpu lub tshaav ntaus qoob. 19Tavi txhad nce moog lawv le tej lug kws Kas has, kws yog nwg tuav Yawmsaub lub npe has. 20Aulanaa saamswm ntaus mog mas nwg tig lug pum tug tubkhai ntuj, mas nwg plaub tug tub kws nrug nwg nyob hov txhad tswv nraim. 21Thaus Tavi tuaj txug ntawm Aulanaa, Aulanaa pum dheev Tavi nwg txawm tawm ntawm lub tshaav ntaus qoob moog khoov ntshws pe Tavi ua lub plhu ti nkaus aav. 22Mas Tavi has rua Aulanaa tas, “Thov muab lub tshaav ntaus qoob rua kuv es kuv yuav tib ib lub thaaj xyeem rua Yawmsaub rua ntawd. Thov muag rua kuv lawv le txaus tug nqe sub txhad le taav tau tej mob phem nuav kuas pluj ntawm cov pejxeem moog.” 23Mas Aulanaa has rua Tavi tas, “Vaajntxwv kws yog kuv tug tswv, thov ca le yuav dawb, hab ca le ua lawv le kws koj pum zoo. Kuv pub cov nyuj swv ua kevcai hlawv xyeem hab tej thob log luam qoob ua tawg rauv hab cov mog ua kevcai xyeem qoob loos. Kuv thov pub huvsw rua koj.”
24Tassws vaajntxwv Tavi has rua Aulanaa tas, “Ua tsw tau le hov, kuv yuav them rua koj txaus le tug nqe. Kuv yuav tsw muab tej kws yog koj le xyeem rua Yawmsaub, lossws muab tej kws kuv tsw tau them nqe ua kevcai hlawv xyeem.” 25Tavi txhad them nqe rua Aulanaa yog kub nyaav rau puas sekhee rua thaaj chaw hov. 26Tavi txhad ua ib lub thaaj xyeem rua Yawmsaub hov ntawd hab ua kevcai hlawv xyeem hab ua kevcai xyeem sws raug zoo, hab hu thov Yawmsaub lub npe. Mas Yawmsaub teb nwg hab tso suavtawg sau ntuj lug rua sau lub thaaj hlawv xyeem. 27Yawmsaub txawm has rua tug tubkhai ntuj tes nwg muab nwg raab ntaaj ntsaws kag rua huv naab.
28Lub swjhawm ntawd thaus Tavi pum tas Yawmsaub teb nwg ntawm Aulanaa kws yog tuabneeg Yenpu lub tshaav ntaus qoob, mas nwg txhad ua kevcai xyeem rua Yawmsaub rua qhov ntawd. 29Tsua qhov lub swjhawm hov Yawmsaub lub tsev ntaub kws Mauxe tau ua rua huv tebchaws moj saab qhua hab lub thaaj kws hlawv hov txhua chaw xyeem nyob rua ntawm lub chaw sab pe hawm Yawmsaub ntawm Kinpe‑oo. 30Tassws Tavi moog ua nug rua Vaajtswv hov ntawd tsw tau vem nwg ntshai Yawmsaub tug tubkhai ntuj raab ntaaj.