21

Y-Đawit Yap Phung Israel leh anăn Phung Yuđa

(II Sam 24:1-25)

1Satan kgŭ bi kdơ̆ng hŏng phung Israel, leh anăn mtrŭt Y-Đawit brei yap phung Israel. 2Snăn Y-Đawit lač kơ Y-Jôap leh anăn kơ phung khua kahan ñu, “Nao yap bĕ phung Israel, mơ̆ng ƀuôn Bêr-Sêba truh kơ ƀuôn Dan, leh anăn wĭt hưn kơ kâo čiăng kơ kâo dưi thâo dŭm čô diñu.” 3Ƀiădah Y-Jôap lač, “Akâo kơ Yêhôwa lŏ thiăm kơ phung ƀuôn sang ñu sa êtuh bliư̆ lu hĭn kơ diñu jing ară anei! Ơ khua kâo mtao, amâo djŏ hĕ jih jang diñu jing dĭng buăl kơ khua kâo? Snăn si ngă khua kâo mtă klei anei? Si ngă ñu čiăng bi msoh hĕ phung Israel lĕ?” 4Ƀiădah klei mtao blŭ dưi hŏng Y-Jôap. Snăn Y-Jôap đuĕ nao hiu tar ƀar čar Israel, leh anăn lŏ wĭt kơ ƀuôn Yêrusalem. 5Y-Jôap brei ênoh phung ƀuôn sang ñu yap leh kơ Y-Đawit. Hlăm jih čar Israel mâo sa klăk sa êtuh êbâo êkei dưi djă đao gưm, leh anăn hlăm čar Yuđa mâo pă êtuh kjuh pluh êbâo dưi djă đao gưm. 6Ƀiădah ñu amâo yap ôh wăt phung Lêwi leh anăn phung Benjamin, kyuadah Y-Jôap bi êmut snăk kơ klei mtao mtă.
7Ƀiădah Aê Diê amâo mơak ôh hŏng klei anăn, leh anăn ñu čăm phung Israel. 8Snăn Y-Đawit lač kơ Aê Diê, “Kâo ngă soh prŏng leh hlăm klei kâo ngă anei. Ƀiădah ară anei kâo akâo kơ ih, mă hĕ klei wê mơ̆ng dĭng buăl ih; kyuadah kâo ngă leh hŏng klei mluk snăk.” 9Yêhôwa blŭ kơ Y-Gat pô thâo bi ƀuh kơ Y-Đawit, lač, 10“Nao lač bĕ kơ Y-Đawit, ‘Snei Yêhôwa lač, Tlâo klei kâo mdơ̆ng ti anăp ih; ruah bĕ sa hlăm klei anăn, čiăng kơ kâo dưi ngă klei anăn kơ ih.’ ” 11Snăn Y-Gat nao kơ Y-Đawit leh anăn lač kơ ñu, “Snei Yêhôwa lač, ‘Ruah bĕ ya klei ih čiăng: 12thâodah tlâo thŭn klei ư̆ êpa; thâodah tlâo mlan klei bi rai mơ̆ng phung roh ih êjai đao gưm phung roh ih hmao ih; thâodah tlâo hruê hŏng đao gưm Yêhôwa, si tô hmô klei ruă bi mdjiê truh kơ lăn čar, leh anăn dĭng buăl jăk Yêhôwa bi rai tar ƀar čar Israel.’ Ară anei ruah bĕ klei kâo srăng lŏ wĭt lač kơ pô tiŏ hriê kâo.” 13Snăn Y-Đawit lač kơ Y-Gat, “Kâo rŭng răng snăk; brei kâo lĕ hlăm kngan Yêhôwa, kyuadah klei ñu pap prŏng snăk; ƀiădah đăm brei kâo lĕ hlăm kngan mnuih ôh.”
14Snăn Yêhôwa mơĭt klei ruă bi mdjiê truh kơ phung Israel; leh anăn mâo kjuh pluh êbâo êkei Israel djiê. 15Leh anăn Aê Diê tiŏ nao dĭng buăl jăk bi rai ƀuôn Yêrusalem; ƀiădah tơdah gơ̆ giăm dơ̆ng bi rai ƀuôn Yêrusalem, Yêhôwa ƀuh leh anăn ñu bi mlih klei mĭn ngă klei jhat; leh anăn ñu lač kơ dĭng buăl jăk pô dôk bi rai, “Man leh dŭm anăn; kơ̆ng hĕ kngan ih.” Dĭng buăl jăk Yêhôwa dôk dơ̆ng giăm anôk prah mdiê Y-Ôrnan mnuih Jêbus. 16Y-Đawit kngưr ală ñu ƀuh dĭng buăl jăk Yêhôwa dôk dơ̆ng plah wah lăn hŏng adiê, kngan gơ̆ djă đao gưm yơr leh ti dlông ƀuôn Yêrusalem. Hlăk anăn Y-Đawit leh anăn phung khua mduôn hơô klŭng buôn kŭp ƀô̆ diñu ti lăn. 17Leh anăn Y-Đawit lač kơ Aê Diê, “Amâo djŏ hĕ kâo yơh mtă leh brei yap phung ƀuôn sang? Kâo yơh ngă leh klei soh leh anăn klei wê snăk. Ƀiădah ya phung biăp anei tuôm ngă leh? Ơ Yêhôwa Aê Diê kâo, kâo akâo kơ ih brei kngan ih ngă kơ kâo, leh anăn ngă kơ sang ama kâo, ƀiădah đăm brei klei ruă bi mdjiê ngă kơ phung ƀuôn sang ih ôh.”
18Hlăk anăn dĭng buăl jăk Yêhôwa mtă kơ Y-Gat brei lač kơ Y-Đawit, čiăng kơ Y-Đawit nao mdơ̆ng sa boh knưl kơ Yêhôwa ti anôk prah mdiê Y-Ôrnan sa čô Jêbus. 19Snăn Y-Đawit nao ngă tui si klei Y-Gat blŭ, klei gơ̆ blŭ leh hlăm anăn Yêhôwa. 20Y-Ôrnan dôk prah mdiê; ñu wir leh anăn ƀuh dĭng buăl jăk, leh anăn pă čô anak êkei ñu dôk mbĭt hŏng ñu đuĕ dăp. 21Êjai Y-Đawit hriê kơ Y-Ôrnan, Y-Ôrnan dlăng leh anăn ƀuh Y-Đawit, gơ̆ kbiă mơ̆ng anôk prah mdiê leh anăn kkuh kơ Y-Đawit ƀô̆ kŭp ti lăn. 22Y-Đawit lač kơ Y-Ôrnan. “Brei kơ kâo anôk prah mdiê anei čiăng kơ kâo dưi mdơ̆ng sa boh knưl kơ Yêhôwa tinei — čhĭ bĕ kơ kâo djŏ ênoh gơ̆ — čiăng kơ klei ruă bi mdjiê weh đuĕ hĕ mơ̆ng phung ƀuôn sang.” 23Snăn Y-Ôrnan lač kơ Y-Đawit, “Mă bĕ; brei khua kâo mtao ngă klei ñu mĭn jăk; nĕ anei kâo brei êmô pioh kơ mnơ̆ng myơr čuh, leh anăn dŏ prah mdiê jing djuh, leh anăn mdiê pioh kơ mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ. Kâo brei jih mnơ̆ng anăn.” 24Ƀiădah Mtao Đawit lač kơ Y-Ôrnan, “Hơăi, kâo srăng blei gơ̆ djŏ ênoh; kâo amâo srăng mă ôh mnơ̆ng ih čiăng myơr kơ Yêhôwa, kăn myơr rei mnơ̆ng myơr čuh kâo amâo tuôm blei ôh.” 25Snăn Y-Đawit mkă brei kơ Y-Ôrnan năm êtuh sêkel mah čiăng blei anôk anăn. 26Y-Đawit mdơ̆ng tinăn sa boh knưl kơ Yêhôwa leh anăn myơr mnơ̆ng myơr čuh leh anăn mnơ̆ng myơr kơ klei êđăp ênang, leh anăn iêu wah lač kơ anăn Yêhôwa, leh anăn Yêhôwa lŏ wĭt lač kơ ñu hŏng pui mơ̆ng adiê lĕ ti dlông knưl myơr mnơ̆ng myơr čuh. 27Leh anăn Yêhôwa mtă kơ dĭng buăl jăk, leh anăn gơ̆ lŏ hrô đao gưm hlăm hrŭm.

Anôk Mdơ̆ng Sang Yang

28Hlăm hruê anăn tơdah Y-Đawit ƀuh Yêhôwa lŏ wĭt lač leh kơ ñu ti anôk prah mdiê Y-Ôrnan sa čô Jêbus, ñu myơr mnơ̆ng ngă yang tinăn. 29Kyuadah ênuk anăn sang čhiăm Yêhôwa Y-Môis ngă leh hlăm kdrăn tač leh anăn knưl pioh kơ mnơ̆ng myơr čuh dôk ti anôk dlông ti ƀuôn Gabaôn; 30ƀiădah Y-Đawit amâo dưi nao ôh ti anăp knưl anăn čiăng êmuh kơ Aê Diê, kyuadah ñu huĭ kơ đao gưm dĭng buăl jăk Yêhôwa.