24

Các Ðơn Vị Tư Tế

1Ðây là các đơn vị của họ, được phân chia theo nhiệm vụ đã trao cho các con của A-rôn. Các con của A-rôn là Na-đáp và A-bi-hu, Ê-lê-a-xa và I-tha-ma. 2Nhưng Na-đáp và A-bi-hu đã qua đời trước cha của họ, và vì họ không có con nối dõi, nên Ê-lê-a-xa và I-tha-ma đảm trách chức vụ tư tế.
3Ða-vít với sự giúp đỡ của Xa-đốc con cháu của Ê-lê-a-xa và A-hi-mê-léc con cháu của I-tha-ma đã phân chia họ theo phẩm trật của họ để họ phục vụ. 4Sau khi thống kê, họ thấy có nhiều người làm thủ lãnh trong vòng con cháu của Ê-lê-a-xa hơn là trong vòng con cháu của I-tha-ma. Trong con cháu của Ê-lê-a-xa có mười sáu người là thủ lãnh các gia tộc của họ; còn trong con cháu của I-tha-ma chỉ có tám người là thủ lãnh các gia tộc của họ. 5Vì thế để được công bằng, họ bốc thăm chia thời khóa biểu phục vụ cho các thủ lãnh của hai thị tộc, vì họ đều là những viên chức cao cấp trong khu vực thánh và những viên chức của Ðức Chúa Trời trong vòng con cháu của Ê-lê-a-xa và con cháu của I-tha-ma. 6Thư Ký Sê-ma-gia con của Nê-tha-nên, một người Lê-vi, ghi tên họ trước mặt vua, các nhà lãnh đạo, Tư Tế Xa-đốc, A-hi-mê-léc con của A-bi-a-tha, các tộc trưởng của các thị tộc tư tế, và các tộc trưởng của người Lê-vi, cứ một thăm cho thị tộc Ê-lê-a-xa thì một thăm cho thị tộc I-tha-ma.
7Khi ấy thăm thứ nhất trúng Giê-hô-gia-ríp,
 thăm thứ nhì trúng Giê-đa-gia,
8thăm thứ ba trúng Ha-rim,
 thăm thứ tư trúng Sê-ô-rim,
9thăm thứ năm trúng Manh-ki-gia,
 thăm thứ sáu trúng Mi-gia-min,
10thăm thứ bảy trúng Hắc-cô,
 thăm thứ tám trúng A-bi-gia,
11thăm thứ chín trúng Giê-sua,
 thăm thứ mười trúng Sê-ca-ni-a,
12thăm thứ mười một trúng Ê-li-a-síp,
 thăm thứ mười hai trúng Gia-kim,
13thăm thứ mười ba trúng Húp-pa,
 thăm thứ mười bốn trúng Giê-sê-bê-a,
14thăm thứ mười lăm trúng Bin-ga,
 thăm thứ mười sáu trúng Im-me,
15thăm thứ mười bảy trúng Hê-xia,
 thăm thứ mười tám trúng Ha-pi-xê,
16thăm thứ mười chín trúng Pê-tha-hi-a,
 thăm thứ hai mươi trúng Giê-hê-kên,
17thăm thứ hai mươi mốt trúng Gia-kin,
 thăm thứ hai mươi hai trúng Gia-mun,
18thăm thứ hai mươi ba trúng Ðê-la-gia,
 thăm thứ hai mươi bốn trúng Ma-a-xi-a.
19Ðó là thứ tự của họ để được vào phục vụ trong nhà CHÚA theo như quy luật do A-rôn tổ phụ của họ đã định cho họ, mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, đã truyền cho ông.

Các Ðơn Vị Người Lê-vi

20Các con cháu còn lại của Lê-vi gồm:
 Trong các con của Am-ram có Su-ba-ên; trong các con của Su-ba-ên có Giê-đê-gia.
21Về Rê-ha-bi-a: trong các con của Rê-ha-bi-a có I-si-a làm thủ lãnh.
22Trong các con của Ít-ha có Sê-lô-mốt; trong các con của Sê-lô-mốt có Gia-hát.
23Trong các con của Hếp-rôn có Giê-ri-a làm thủ lãnh, A-ma-ri-a thứ nhì, Gia-ha-xi-ên thứ ba, Giê-ca-mê-am thứ tư.
24Trong các con của U-xi-ên có Mi-ca; trong các con của Mi-ca có Sa-mia. 25Trong dòng họ của Mi-ca có I-si-a; trong các con của I-si-a có Xa-cha-ri-a.
26Trong các con của Mê-ra-ri có Ma-li và Mu-si.
 Trong các con của Gia-a-xi-a có Bê-nô.
27Trong các con của Mê-ra-ri có Gia-a-xi-a, Bê-nô, Sô-ham, Xác-cua, và Íp-ri.
28Về dòng dõi của Ma-hi có Ê-lê-a-xa, ông không có con trai kế tự.
29Về dòng dõi Kích: trong các con của Kích có Giê-ra-mê-ên.
30Trong các con của Mu-si có Ma-hi, Ê-đe, và Giê-ri-mốt. Ðó là các con cháu của người Lê-vi, theo gia phả trong gia tộc họ.
31Những người ấy cũng làm như bà con của họ là con cháu của A-rôn: trong vòng họ bất kể là thủ lãnh trong gia tộc hay người có vai vế thấp nhất trong gia tộc, ai cũng được bắt thăm để phục vụ, trước sự chứng kiến của Vua Ða-vít, Xa-đốc, A-hi-mê-léc, các thủ lãnh của các gia tộc tư tế, và các thủ lãnh của các gia tộc người Lê-vi.