24

Cov pov thawj

1Aloo cov tub muab faib ua tej quas paab le nuav. Aloo cov tub yog Nanta, Anpihu, Ele‑axa hab Ithama. 2Tassws Nanta hab Anpihu ob tug tuag ua ntej ob tug txwv hab tsw muaj mivnyuas, mas Ele‑axa hab Ithama txhad ua pov thawj. 3Xantau kws yog Ele‑axa caaj ceg hab Ahimelej kws yog Ithama caaj ceg tau paab Tavi faib puab ua ib paab ib paab lawv le tej num kws teem ca rua thaus ua Vaajtswv tej num. 4Vem Ele‑axa caaj ceg muaj cov thawj coob dua Ithama caaj ceg mas Ele‑axa caaj ceg txhad faib ua kaum rau paab, ib paab muaj ib tug thawj huv txhua cum. Ithama caaj ceg faib ua yim paab. 5Puab rhu ntawv faib suavdawg ib yaam nkaus, tsua qhov Ele‑axa caaj ceg hab Ithama caaj ceg puavleej muaj cov kws ua num huv lub chaw pe hawm Yawmsaub hab muaj cov kws ua Vaajtswv tej num ib yaam. 6Mas Nethanee kws yog xeem Levi tug tub Semaya kws yog tug tub sau ntawv muab puab tej npe sau ca taab meeg vaajntxwv hab cov thawj hab pov thawj Xantau hab Anpiyatha tug tub Ahimelej hab cov thawj huv cov quas cum pov thawj hab cov Levi. Puab rhu ntawv ntawm Ele‑axa ib cum taag mas rhu ntawv ntawm Ithama ib cum.
7Rhu ntawv paab ib yog Yehauyali, paab ob yog Yentaya, 8paab peb yog Halee, paab plaub yog Xe‑auli, 9paab tswb yog Makhiya, paab rau yog Miyamee, 10paab xyaa yog Hakhau, paab yim yog Anpiya, 11paab cuaj yog Yesua, paab kaum yog Sekhaniya, 12paab kaum ib yog Eliyasi, paab kaum ob yog Yakhee, 13paab kaum peb yog Hupa, paab kaum plaub yog Yesenpe‑a, 14paab kaum tswb yog Npika, paab kaum rau yog Imaw, 15paab kaum xyaa yog Hexi, paab kaum yim yog Hapixe, 16paab kaum cuaj yog Pethahiya, paab neeg nkaum yog Yehexakhee, 17paab neeg nkaum ib yog Yakhi, paab neeg nkaum ob yog Kamu, 18paab neeg nkaum peb yog Ntelaya, paab neeg nkaum plaub yog Ma‑axiya. 19Thaus puab cov nuav moog rua huv Yawmsaub lub tuam tsev ua tej num kws teem ca, mas puab yuav tsum ua lawv le tej kevcai kws puab txwv Aloo tau teem ca rua puab, yog lawv le Yawmsaub kws yog Yixayee tug Vaajtswv tau has tseg rua Aloo.
20Levi caaj ceg kws tseed tshuav yog le nuav. Alaav ceg yog Sunpa‑ee. Sunpa‑ee ceg yog Yenteya. 21Lehanpiya ceg yog Isiya kws ua tug thawj. 22Ixaha ceg yog Selaumau. Selaumau ceg yog Yahas. 23Heploo cov tub mas Yeliya yog tug thawj, Amaliya ua tug ob, Yahaxi‑ee ua tug peb, Yekhame‑aa ua tug plaub. 24Uxi‑ee cov tub muaj Mikha. Mikha cov tub muaj Sami. 25Mikha tug kwv yog Isiya. Isiya cov tub muaj Xekhaliya. 26Melali cov tub yog Mali hab Musi. Ya‑axiya cov tub muaj Npenau. 27Melali caaj ceg yog ntawm Ya‑axiya muaj Npenau, Sauhaa, Xakaw hab Inpli. 28Ntawm Mali muaj Ele‑axa kws tsw muaj tub. 29Khij cov tub muaj Yelame‑ee. 30Musi cov tub yog Mali, Entaw hab Yelimau. Cov nuav yog Levi caaj ceg lawv le puab cov quas cum. 31Cov tuabneeg nuav tsw has cov kws ua thawj huv cov quas cum hab puab cov kwv los huvsw rhu ntawv, ib yaam nkaus le puab cov kwvtij kws yog Aloo cov tub taab meeg ntawm vaajntxwv Tavi hab Xantau hab Ahimelej hab cov kws ua thawj huv cov quas cum pov thawj hab cov Levi xubndag.