24

Faib Haujlwm Rau Cov Povthawj

1Aloos cov xeebntxwv yog muaj raws li nram no. Aloos muaj plaub tug tub: Nadas, Anpihus, Ele-axas thiab Ithamas. 2Nadas thiab Anpihus xub tuag ua ntej dua nkawd txiv, thiab nkawd tsis tau muaj menyuam li. Yog li ntawd, nkawd ob tug kwv uas yog Ele-axas thiab Ithamas thiaj tau los ua povthawj. 3Vim muaj Xadaus uas yog Ele-axas tus xeebntxwv thiab muaj Ahimelej uas yog Ithamas tus xeebntxwv pab Daviv, nws thiaj sau tau Aloos cov xeebntxwv los ua tej pab raws li lawv tej luag haujlwm. 4Vim cov txivneej uas yog Eli-axas cov xeebntxwv ua thawjcoj coob dua Ithamas cov xeebntxwv, lawv thiaj muab Ele-axas cov xeebntxwv faib ua kaum rau pab, thiab muab Ithamas cov xeebntxwv faib ua yim pab. 5Ele-axas thiab Ithamas cov xeebntxwv uas ua thawjcoj hauv lub Tuamtsev thiab coj sab ntsujplig, lawv rho ntawv saib tau tes haujlwm twg ua. 6Ele-axas thiab Ithamas cov xeebntxwv tuaj rho ntawv ib tug dhau rau ib tug. Lawv tuaj sau npe rau ntawm tus teev ntawv uas yog Nethanees tus tub Semayas uas yog ib tug Levis. Muaj vajntxwv thiab nws cov nomtswv, tus povthawj Xadaus, Ahimelej tus tub Anpiyathas, cov thawjcoj ntawm cov povthawj thiab cov Levis cajces ua timkhawv.
7Rho ntawv thawj zaug tau rau Yehauyalis, rho zaum ob tau rau Yedayas, 8zaum peb tau rau Halees, zaum plaub tau rau Xe-aulimes, 9zaum tsib tau rau Makhiyas, zaum rau tau rau Miyamees, 10zaum xya tau rau Hakauxes, zaum yim tau rau Anpiyas, 11zaum cuaj tau rau Yesuas, zaum kaum tau rau Sekaniyas, 12zaum kaum ib tau rau Eli-asis, zaum kaum ob tau rau Yakees, 13zaum kaum peb tau rau Hupas, zaum kaum plaub tau rau Yesenpe-as, 14zaum kaum tsib tau rau Npilenkas, zaum kaum rau tau rau Imeles, 15zaum kaum xya tau rau Hexiles, zaum kaum yim tau rau Hapixes, 16zaum kaum cuaj tau rau Pethahiyas, zaum nees nkaum tau rau Yehekees, 17zaum nees nkaum ib tau rau Yakhees, zaum nees nkaum ob tau rau Nkamules, 18zaum nees nkaum peb tau rau Delayas thiab zaum nees nkaum plaub tau rau Ma-axias.
19Cov neeg no nyias muaj nyias tes haujlwm ua hauv tus TSWV lub Tuamtsev raws li lawv yawgkoob Aloos twb muab cob rau lawv thiab raws li tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv tau samhwm tseg rau nws lawm.

Sau cov Levis Npe

20Levis cov xeebntxwv lwm pab muaj raws li no: Yedeyas, yog Amelas ib tug xeebntxwv uas yog Senpuyees cajces; 21Isiyas yog tus thawjcoj, nws yog Lehanpiyas tus xeebntxwv; 22Yahaj yog Ixehas ib tug xeebntxwv uas yog Selaumis cajces; 23Yeliyas, Amaliyas, Yehaxiyees thiab Yekamees yog Henploos cov tub raws li lawv tej hnub nyoog; 24Samiles yog Uxiyees ib tug xeebntxwv uas yog Mikhas cajces; 25Xakhaliyas yog Uxiyees ib tug xeebntxwv uas yog Mikhas tus kwv Isiyas cajces; 26Mahelis, Musis thiab Yaxiyas yog Melalis cov xeebntxwv.
27Yaxiyas muaj peb tug tub: Sauhas, Xakules thiab Inpelis. 28Mahelis tus tub Ele-axas tsis muaj tub li; 29tiamsis Mahelis tus tub Kises muaj ib tug tub hu ua Yelamees. 30Musis muaj peb tug tub: Mahelis, Edeles thiab Yelemaus. Cov no puavleej yog Levis cajces raws li lawv cov yawgkoob.
31Txhua tus thawj ntawm txhua tsevneeg thiab ntawm nws tus kwv ntxawg puavleej tau rho ntawv ib yam nkaus li lawv cov kwvtij uas yog Aloos cov xeebntxwv tabmeeg Vajntxwv Daviv, Xadaus, Ahimelej thiab txhua tus thawjcoj ntawm cov povthawj thiab cov Levis.