24

Khul Grup Ƀing Khua Ngă Yang

1Anai yơh jing khul grup ƀing ană tơčô A̱rôn. Ƀing ană đah rơkơi A̱rôn jing: Nadab, Abihu, Eleazar laih anŭn Ithamar. 2Samơ̆ Nadab hăng Abihu djai hĭ hlâo kơ ama gơñu laih anŭn ƀing gơñu kŏn hơmâo ƀing ană đah rơkơi lơi. Tui anŭn, Eleazar hăng Ithamar yơh mă bruă jing ƀing khua ngă yang.
3Pơtao Dawid, hrŏm hăng Zadôk jing ană tơčô Eleazar, laih anŭn Ahimelek jing ană tơčô Ithamar, pơkăh pơpha ƀing ană tơčô A̱rôn jing ƀing khua ngă yang tui hăng grup bruă mă tŏ tơroai gơñu yơh. 4Hơmâo lu ƀing khua djă̱ akŏ tơbiă rai mơ̆ng ană tơčô Eleazar hloh kơ ană tơčô Ithamar. Tui anŭn, Dawid pơkăh pơpha ƀing khua ngă yang anŭn kar hăng anai: Pluh-năm čô jing khua djă̱ akŏ kơ ƀing sang anŏ mơ̆ng ƀing ană tơčô Eleazar laih anŭn sapăn čô jing khua djă̱ akŏ kơ ƀing sang anŏ mơ̆ng ƀing ană tơčô Ithamar. 5Ƀing gơñu pơkăh pơpha ƀing gơ̆ hăng tơlơi pơčram, yuakơ hơmâo lu khua moa thâo kơčĕ jing ƀing mă bruă kơ Ơi Adai amăng sang yang, wơ̆t tơdah mơ̆ng ƀing ană tơčô Eleazar ƀôdah mơ̆ng ƀing ană tơčô Ithamar.
6Ƀing ană tơčô Eleazar hăng ƀing ană tơčô Ithamar pơkơmlăh hăng tơdruă mă čram kiăng kơ thâo mrô grup tŏ tơroai kiăng kơ mă bruă amăng sang yang. Laih anŭn nai čih hră Semayah, jing ană đah rơkơi Nethanêl mơnuih Lêwi, čih pioh anăn pô khua djă̱ akŏ rĭm grup ƀơi anăp pơtao Dawid laih anŭn ƀơi anăp ƀing khua moa tui anai: Khua ngă yang prŏng hloh Zadôk, Ahimelek jing ană đah rơkơi Abiathar laih anŭn ƀing djă̱ akŏ sang anŏ ƀing khua ngă yang hăng sang anŏ ƀing Lêwi pơkŏn.
  7Čram blung hlâo lê̆ ƀơi Yehôyarib,
  tal dua ƀơi Yedayah,
  8tal klâo ƀơi Harim,
  tal pă̱ ƀơi Seôrim,
  9tal rơma ƀơi Malkhiyah,
  tal năm ƀơi Mayamin,
  10tal tơjuh ƀơi Hakkôz,
  tal sapăn ƀơi Abiyah,
  11tal duapăn ƀơi Yêsua,
  tal pluh ƀơi Sekhanyah,
  12tal pluh-sa ƀơi Eliasib,
  tal pluh-dua ƀơi Yakim,
  13tal pluh-klâo ƀơi Huppah,
  tal pluh-pă̱ ƀơi Yesebab,
  14tal pluh-rơma ƀơi Bilgah,
  tal pluh-năm ƀơi Immer,
  15tal pluh-tơjuh ƀơi Hêzir,
  tal pluh-sapăn ƀơi Happizzêz,
  16tal pluh-duapăn ƀơi Phethahiah,
  tal duapluh ƀơi Yehezekêl,
  17tal duapluh-sa ƀơi Yakhin,
  tal duapluh-dua ƀơi Gamul,
  18tal duapluh-klâo ƀơi Delayah
  laih anŭn tal duapluh-pă̱ ƀơi Maaziah.
19Anŭn yơh jing ƀing mă bruă tŏ tơroai gơñu tơdang ƀing gơñu mŭt nao amăng sang yang Yahweh, tui hăng khul tơlơi phiăn ơi adon gơñu A̱rôn hơmâo čih pioh laih kơ ƀing khua ngă yang, ăt jing tui hăng Yahweh jing Ơi Adai ƀing Israel hơmâo pơđar laih kơ ñu mơ̆n.

Ƀing Khua Djă̱ Akŏ Kơ Ƀing Lêwi Pơkŏn

20Anai yơh jing ƀing khua djă̱ akŏ prŏng hloh kơ ƀing ană tơčô Lêwi pơkŏn:
  mơ̆ng ƀing ană tơčô Amram: Subaêl;
    mơ̆ng ƀing ană tơčô Subaêl: Yehđeyahu.
    21Gah kơ Rehabyah, mơ̆ng ƀing ană tơčô ñu:
    Yissiah jing pô khua djă̱ akŏ prŏng hloh.
  22Mơ̆ng ƀing Izhari: Selomôt,
    laih anŭn mơ̆ng ƀing ană tơčô Selomôt: Yahat.
  23Mơ̆ng ƀing ană tơčô Hebrôn: Yeriyahu jing pô khua djă̱ akŏ prŏng hloh, Amaryah jing pô khua djă̱ akŏ prŏng tŏ tui, Yahaziêl jing pô khua djă̱ akŏ prŏng tŏ tui laih anŭn Yekameam jing pô khua djă̱ akŏ prŏng tŏ tui.
  24Mơ̆ng ƀing ană tơčô Uzziêl: Mikhah,
    laih anŭn mơ̆ng ƀing ană tơčô Mikhah: Samir.
    25Mơ̆ng ƀing ană tơčô adơi Mikhah: Yissiah,
    laih anŭn mơ̆ng ƀing ană tơčô Yissiah: Zekharyah.
  26Mơ̆ng ƀing ană tơčô Merari: Mahli hăng Musi.
    Mơ̆ng ƀing ană tơčô Yaaziah: Benô.
  27Ăt mơ̆ng ƀing ană tơčô Merari jing
    mơ̆ng Yaaziah: Benô, Soham, Zukkur laih anŭn Ibri.
  28Mơ̆ng ană tơčô Mahli: Eleazar jing pô ƀu hơmâo ană đah rơkơi ôh.
  29Mơ̆ng ană tơčô Kis: Yerahmeêl, ană đah rơkơi ñu.
  30Mơ̆ng ƀing ană tơčô Musi: Mahli, Ider laih anŭn Yerimôt.
 Anŭn yơh jing ƀing Lêwi tui hăng ƀing sang anŏ gơñu.
31Ƀing gơñu ăt ngă čram mơ̆n kar hăng ƀing adơi ai gơñu ƀing khua ngă yang, jing ƀing ană tơčô A̱rôn, juăt ngă ƀơi anăp pơtao Dawid, Zadôk, Ahimelek laih anŭn ƀing khua djă̱ akŏ sang anŏ ƀing khua ngă yang hăng sang anŏ ƀing Lêwi pơkŏn. Ƀing sang anŏ pô khua djă̱ akŏ prŏng hloh arăng ăt lăng hrup hăng ƀing sang anŏ pô khua djă̱ akŏ prŏng tŏ tui mơ̆n.