24

1Êpul bi mbha phung anak êkei Y-Arôn mâo snei. Phung anak êkei Y-Arôn: Y-Nadap, Y-Abihu, Y-Êlêasar, leh anăn Y-Ithamar. 2 Ƀiădah Y-Nadap leh anăn Y-Abihu djiê êlâo kơ ama diñu, leh anăn diñu amâo mâo anak ôh, snăn Y-Êlêasar leh anăn Y-Ithamar jing phung khua ngă yang. 3Y-Đawit bi mbha êpul diñu tui si bruă diñu, mâo Y-Sadôk anak êkei Y-Êlêasar leh anăn Y-Ahimalek anak êkei Y-Ithamar đru diñu. 4Kyuadah hlăm phung anak êkei Y-Êlêasar mâo phung khua lu hĭn kơ phung anak êkei Y-Ithamar, arăng bi mbha diñu hlăm êpul mâo pluh năm čô phung khua sang ama phung anak êkei Y-Êlêasar, leh anăn sa păn čô khua phung anak êkei Y-Ithram. 5Diñu bi mbha digơ̆ hlăm êpul hŏng klei mđăo jih jang msĕ, kyuadah mâo phung jing khua kơ adŭ doh jăk leh anăn khua kơ bruă Aê Diê hlăm jih dua phung anak êkei Y-Êlêasar leh anăn phung anak êkei Y-Ithamar. 6Khua čih hră Y-Sêmaya anak êkei Y-Nêthanel, sa čô Lêwi, čih pioh anăn diñu ti anăp mtao, leh anăn ti anăp phung khua, leh anăn ti anăp Y-Sadôk khua ngă yang, leh anăn ti anăp Y-Ahimalek anak êkei Y-Abiathar, leh anăn phung khua kơ sang ama kơ phung khua ngă yang leh anăn phung Lêwi; arăng ruah sa phung sang ama kơ Y-Êlêasar leh anăn sa phung mkăn kơ Y-Ithamar.
7Klei mđăo tal êlâo djŏ kơ Y-Jêhôyarip, tal dua djŏ kơ Y-Jêdaya, 8tal tlâo djŏ kơ Y-Harim, tal pă djŏ kơ Y-Sêôrim, 9tal êma djŏ kơ Y-Malkija, tal năm djŏ kơ Y-Mijamin, 10tal kjuh djŏ kơ Y-Hakôs, tal sa păn djŏ kơ Y-Abija, 11tal dua păn djŏ kơ Y-Jêsua, tal pluh djŏ kơ Y-Sêkania, 12tal pluh sa djŏ kơ Y-Êliasip, tal pluh dua djŏ kơ Y-Jakim, 13tal pluh tlâo djŏ kơ Y-Hupa, tal pluh pă djŏ kơ Y-Jêsêbêap, 14tal pluh êma djŏ kơ Y-Bilga, tal pluh năm djŏ kơ Y-Imer, 15tal pluh kjuh djŏ kơ Y-Hêsir, tal pluh sa păn djŏ kơ Y-Hapisês, 16tal pluh dua păn djŏ kơ Y-Pêtahia, tal dua pluh djŏ kơ Y-Jêhêskel, 17tal dua pluh sa djŏ kơ Y-Jakin, tal dua pluh dua djŏ kơ Y-Gamul, 18tal dua pluh tlâo djŏ kơ Y-Dêlaya, tal dua pluh pă djŏ kơ Y-Masia. 19Phung anăn mâo bruă arăng mdưm leh brei diñu mŭt hlăm sang Yêhôwa tui si klei Y-Arôn aê diñu mtă leh kơ diñu, tui si Yêhôwa Aê Diê Israel mtă leh kơ gơ̆.
20Phung anak êkei Y-Lêwi mkăn: mơ̆ng phung anak êkei Y-Amram, Y-Subaêl; mơ̆ng phung anak êkei Y-Subaêl, Y-Jêhdêa. 21Mơ̆ng Y-Rêhabia, mơ̆ng phung anak êkei Y-Rêhabia, Y-Isiya jing khua. 22Mơ̆ng phung Isharit, Y-Sêlômôt; mơ̆ng phung anak êkei Y-Sêlômôt, Y-Jahat. 23Phung anak êkei Y-Hêbron: Y-Jêria jing khua, Y-Amaria pô tal dua, Y-Jahasiêl pô tal tlâo, Y-Jêkamêam pô tal pă. 24Phung anak êkei Y-Usiêl, Y-Mika; mơ̆ng phung anak êkei Y-Mika, Y-Samir. 25Adei Y-Mika, Y-Isiya; mơ̆ng phung anak êkei Y-Isiya, Y-Sakari. 26Phung anak êkei Y-Mêrari: Y-Mahli leh anăn Y-Musi. Phung anak êkei Y-Jasia, Y-Bênô. 27Phung anak êkei Y-Mêrari: mơ̆ng Y-Jasia, Y-Bênô, Y-Sôham, Y-Sakur, leh anăn Y-Ibri. 28Mơ̆ng Y-Mahli: Y-Êlêasar, pô amâo mâo anak êkei ôh. 29Mơ̆ng Y-Kis, phung anak êkei Y-Kis: Y-Jêrahmêel. 30Phung anak êkei Y-Musi: Y-Mahli, Y-Êder, leh anăn Y-Jêrimôt. Anăn phung anak êkei Y-Lêwi tui si sang ama diñu. 31Phung anăn msĕ mơh jing phung khua kơ grăp sang ama diñu leh anăn phung adei diñu msĕ mơh ngă klei mđăo, msĕ si phung ayŏng adei anak êkei Y-Arôn, ti anăp Mtao Đawit, Y-Sadôk, Y-Ahimêlek, leh anăn phung khua kơ sang ama phung khua ngă yang leh anăn phung Lêwi.