25

Ca, nhạc sĩ

1Đa-vít và các viên chức phục dịch Đền thờ cũng cắt cử người nói tiên tri bằng tam thập lục cầm, thụ cầm và chập chỏa. Họ là con cháu A-sáp, Hê-man và Giê-đu-thung danh tính và chức vụ như sau:
2Dưới quyền điều khiển của A-sáp là các con trai ông Xác-cua, Giô-sép, Nê-tha-nia và A-sa-rê-la. A-sáp nói tiên tri theo lệnh vua.
3Dưới quyền điều khiển của Giê-đu-thun là các con trai ông: Ghê-đa-lia, Xê-ri, Ê-sai, Ha-sa-bia, Ma-ti-thia và Si-mê-i. Họ dùng tam thập lục cầm nói tiên tri, tạ ân và ca ngợi Chúa Hằng Hữu.
4Dưới quyền điều khiển của Hê-man là các con trai ông: Búc-ki-gia, Ma-tha-ma, U-xi-ên, Sê-ba-ên, Giê-ri-mốt, Ha-na-nia, Ha-na-ni, Ê-li-a-tha, Ghi-đanh-thi, Rô-mam-ti, Ê-xe, Giốt-bê-ca-sa, Ma-lô-thi, Hô-thia và Ma-ha-xi-ốt. 5Họ đều là con trai Hê-man, tiên kiến của vua. Thượng Đế đã ban đặc ân cho Hê-man, ông được mười bốn con trai và ba con gái.
6Các ca sĩ ấy được cha mình điều khiển, lập thành ba ca đoàn: A-sáp, Giê-đu-thun và Hê-man, để ca hát trong Đền thờ Chúa với các nhạc khí đờn sắt, đàn cầm và chập chỏa, và phục dịch trong Đền thờ Chúa theo sự phân công của vua. 7Họ luôn luôn tập luyện với nhau dưới quyền điều khiển của các nhạc sư, để ca ngợi Chúa, tổng số được 280 người. 8Họ đều bắt thăm chia phiên phục vụ, không phân biệt tuổi tác hay thầy trò.
9Giô-sép (họ A-sáp) bắt được thăm thứ nhất. Ghê-đa-lia bắt được thăm thứ hai (anh em và con trai Ghê-đa-lia gồm 12 người). 10Xác-cua bắt được thăm thứ ba (anh em và con trai Xác-cua gồm 12 người). 11Dít-sê-ri bắt được thăm thứ tư (anh em và con trai Dít-sê-ri gồm 12 người). 12Nê-tha-nia bắt được thăm thứ năm (anh em và con trai Nê-tha-nia gồm 12 người). 13Búc-ki-gia bắt được thăm thứ sáu (anh em và con trai Búc-ki-gia gồm 12 người). 14Giê-sa-rê-la bắt được thăm thứ bảy (anh em và con trai Giê-sa-rê-la gồm 12 người). 15Ê-sa bắt được thăm thứ tám (anh em và con trai Ê-sa gồm 12 người). 16Ma-tha-nia bắt được thăm thứ chín (anh em và con trai Ma-tha-nia gồm 12 người). 17Si-mê-i bắt được thăm thứ mười (anh em và con trai Si-mê-i gồm 12 người). 18A-xa-rên bắt được thăm thứ mười một (anh em và con trai A-xa-rên gồm 12 người). 19Ha-sa-bia bắt được thăm thứ mười hai (anh em và con trai Ha-sa-bia gồm 12 người). 20Sa-ba-ên bắt được thăm thứ mười ba (anh em và con trai Sa-ba-ên gồm 12 người). 21Ma-ti-thia bắt được thăm thứ mười bốn (anh em và con trai Ma-ti-thia gồm 12 người). 22Giê-rê-mốt bắt được thăm thứ mười lăm (anh em và con trai Giê-rê-mốt gồm 12 người). 23Ha-na-nia bắt được thăm thứ 16 (anh em và con trai Ha-na-nia gồm 12 người). 24Giốt-bê-ca-sa bắt được thăm thứ 17 (anh em và con trai Giốt-bê-ca-sa gồm 12 người). 25Ha-na-ni bắt được thăm thứ 18 (anh em và con trai Ha-na-ni gồm 12 người). 26Ma-lê-thi bắt được thăm thứ 19 (anh em và con trai Ma-lê-thi gồm 12 người). 27Ê-li-gia-đa bắt được thăm thứ 20 (anh em và con trai Ê-li-gia-đa gồm 12 người). 28Hô-thi bắt được thăm thứ 21 (anh em và con trai Hô-thi gồm 12 người). 29Ghi-đan-thi bắt được thăm thứ 22 (anh em và con trai Ghi-đan-thi gồm 12 người). 30Ma ha-xi-ốt bắt được thăm thứ 23 ban này gồm 12 người đều là anh em và con trai của Ma-ha-xi-ốt. 31Rôm-am Ti-ê-xe bắt được thăm thứ 24 ban này gồm 12 người đều là anh em và con trai của Rô-mam Ti-ê-xe.