25

Faib num rua cov kws coj hu nkauj

1Tavi hab cov thawj rog kuj tsaa Axas hab Hemaa hab Yentuthu cov tub qee leej ca ua cov kws yuav ntaus nkauj nog ncaas miv hab nkauj nog ncaas luj hab npuaj nruag tooj lab cev Vaajtswv lug. Cov kws ua num tej npe hab tej num kws puab yuav tsum ua yog le nuav. 2Axas cum muaj Axas cov tub, yog Xakaw, Yauxej, Nethaniya hab Asalela. Axas ua tug thawj kws coj puab hab puab cev Vaajtswv lug lawv le vaajntxwv tu. 3Yentuthu cum muaj Yentuthu cov tub, yog Kentaliya, Xeli, Yesaya, Sime‑i, Hasanpiya hab Mathithiya, huvsw rau leej. Yentuthu kws yog puab txwv ua tug kws coj puab ntaus nkauj nog ncaas cev Vaajtswv lug ua Yawmsaub tsaug hab qhuas Yawmsaub. 4Hemaa cum muaj Hemaa cov tub, yog Npukhiya, Mathaniya, Uxi‑ee, Senpu‑ee hab Yelimau. Hananiya, Hanani, Eliyatha, Kintathi hab Laumaathi‑exaw, Yaunpekhasa, Malauthi, Hauthi, Mahaxi‑au. 5Cov nuav puavleej yog Hemaa le tub. Hemaa yog tug xwbfwb kws has pum tom hauv ntej rua vaajntxwv. Vaajtswv tau cog lug tseg tas yuav pub Hemaa muaj koob meej, tsua qhov Vaajtswv pub kaum plaub leeg tub hab peb leeg ntxhais rua Hemaa. 6Puab txwv ua tug kws coj puab suavdawg ntaus tej cuab yeej phim nkauj huv Yawmsaub lub tuam tsev, yog npuaj nruag tooj lab hab ntaus nkauj nog ncaas luj hab nkauj nog ncaas miv, yog tej num kws puab ua huv Yawmsaub lub tuam tsev. Axas hab Yentuthu hab Hemaa ua lawv le vaajntxwv kuas puab ua. 7Puab hab puab cov kwvtij kws tau kawm hu nkauj rua Yawmsaub hab txawj hu huvsw muaj ob puas yim caum yim leej. 8Puab suavdawg rhu ntawv feeb tej num kws puab yuav tsum ua, tsw has tug hluas tug laug, cov xwbfwb cov tub kawm kuj rhu ntawv ib yaam nkaus.
9Rhu ntawv daim ib yog Yauxej kws yog cum Axas. Rhu ntawv daim ob yog Kentaliya hab nwg cov kwvtij hab nwg cov tub, huvsw kaum ob leeg. 10Rhu ntawv daim peb yog Xakhaw hab nwg cov tub hab nwg cov kwvtij, huvsw kaum ob leeg. 11Rhu ntawv daim plaub yog Ixali hab nwg cov tub hab nwg cov kwvtij, huvsw kaum ob leeg. 12Rhu ntawv daim tswb yog Nethaniya hab nwg cov tub hab nwg cov kwvtij, huvsw kaum ob leeg. 13Rhu ntawv daim rau yog Npukhiya hab nwg cov tub hab nwg cov kwvtij, huvsw kaum ob leeg. 14Rhu ntawv daim xyaa yog Yesalela hab nwg cov tub hab nwg cov kwvtij, huvsw kaum ob leeg. 15Rhu ntawv daim yim yog Yesaya hab nwg cov tub hab nwg cov kwvtij, huvsw kaum ob leeg. 16Rhu ntawv daim cuaj yog Mathaniya hab nwg cov tub hab nwg cov kwvtij, huvsw kaum ob leeg. 17Rhu ntawv daim kaum yog Sime‑i hab nwg cov tub hab nwg cov kwvtij, huvsw kaum ob leeg. 18Rhu ntawv daim kaum ib yog Axalee hab nwg cov tub hab nwg cov kwvtij, huvsw kaum ob leeg.
19Rhu ntawv daim kaum ob yog Hasanpiya hab nwg cov tub hab nwg cov kwvtij, huvsw kaum ob leeg. 20Rhu ntawv daim kaum peb yog Sunpa‑ee hab nwg cov tub hab nwg cov kwvtij, huvsw kaum ob leeg. 21Rhu ntawv daim kaum plaub yog Mathathiya hab nwg cov tub hab nwg cov kwvtij, huvsw kaum ob leeg. 22Rhu ntawv daim kaum tswb yog Yelemau hab nwg cov tub hab nwg cov kwvtij, huvsw kaum ob leeg. 23Rhu ntawv daim kaum rau yog Hananiya hab nwg cov tub hab nwg cov kwvtij, huvsw kaum ob leeg. 24Rhu ntawv daim kaum xyaa yog Yaunpekhasa hab nwg cov tub hab nwg cov kwvtij, huvsw kaum ob leeg.
25Rhu ntawv daim kaum yim yog Hanani hab nwg cov tub hab nwg cov kwvtij, huvsw kaum ob leeg. 26Rhu ntawv daim kaum cuaj yog Malauthi hab nwg cov tub hab nwg cov kwvtij, huvsw kaum ob leeg. 27Rhu ntawv daim neeg nkaum yog Eliyatha hab nwg cov tub hab nwg cov kwvtij, huvsw kaum ob leeg. 28Rhu ntawv daim neeg nkaum ib yog Hauthi hab nwg cov tub hab nwg cov kwvtij, huvsw kaum ob leeg. 29Rhu ntawv daim neeg nkaum ob yog Kintathi hab nwg cov tub hab nwg cov kwvtij, huvsw kaum ob leeg. 30Rhu ntawv daim neeg nkaum peb yog Mahaxi‑au hab nwg cov tub hab nwg cov kwvtij, huvsw kaum ob leeg. 31Rhu ntawv daim neeg nkaum plaub yog Laumaathi‑exaw hab nwg cov tub hab nwg cov kwvtij, huvsw kaum ob leeg.