25

Êpul Bi Mbha Phung Kưt Mmuñ

1Y-Đawit leh anăn phung khua prŏng kiă bruă pioh brei đa đa phung anak êkei Y-Asap, đa đa phung anak êkei Y-Hêman, leh anăn đa đa phung anak êkei Y-Yêduthun kơ bruă srăng hưn êlâo mbĭt hŏng klei ayŭ đĭng kliă, pĕ brô̆, leh anăn êyuh dang. Anăn phung mă bruă anăn leh anăn bruă diñu mâo: 2mơ̆ng phung anak êkei Y-Asap: Y-Sakur, Y-Yôsep, Y-Nêthania, leh anăn Y-Asarêla; phung anak êkei Y-Asap dôk ti gŭ klei Y-Asap atăt gai, ñu hưn êlâo ti gŭ klei mtao atăt gai. 3Mơ̆ng Y-Yêduthun, phung anak êkei Y-Yêduthun: Y-Gêdalia, Y-Sêri, Y-Jêsaya, Y-Simei, Y-Hasabia, leh anăn Y-Matitia, năm čô ti gŭ klei ama diñu Y-Yêduthun atăt gai, pô hưn êlâo mbĭt hŏng klei ayŭ đĭng kliă hŏng klei bi mni leh anăn mpŭ mni kơ Yêhôwa. 4Mơ̆ng Y-Hêman, phung anak êkei Y-Hêman: Y-Bukia, Y-Matania, Y-Usiêl, Y-Sêbuel, leh anăn Y-Jêrimôt, Y-Hanania, Y-Hanani, Y-Êliatha, Y-Gidalti, leh anăn Y-Romamti-Êser, Y-Jôsbêkasa, Y-Malôthi, Y-Hôthir, Y-Mahasiôt. 5Jih jang phung anăn jing phung anak êkei Y-Hêman pô thâo bi ƀuh kơ mtao, tui si klei Aê Diê ƀuăn čiăng bi mđĭ ñu; kyuadah Aê Diê brei leh kơ Y-Hêman pluh pă čô anak êkei leh anăn tlâo čô anak mniê. 6Jih jang digơ̆ dôk ti gŭ klei ama digơ̆ atăt gai hlăm klei kưt mmuñ hlăm sang Yêhôwa hŏng dang, brô̆, đĭng kliă kơ bruă hlăm sang Aê Diê. Y-Asap, Y-Yêduthun, leh anăn Y-Hêman dôk ti gŭ klei mtao mtă. 7Ênoh yap diñu mbĭt hŏng phung ayŏng adei diñu arăng bi hriăm leh hlăm klei mmuñ kơ Yêhôwa, jih jang phung knhăk, mâo dua êtuh sa păn pluh sa păn čô. 8Diñu ngă klei mđăo kyua bruă diñu, pô điêt leh anăn pô prŏng, pô mtô leh anăn pô hriăm msĕ.
9Klei mđăo tal êlâo kơ bruă Y-Asap djŏ kơ Y-Yôsep; tal dua djŏ kơ Y-Gêdalia, kơ ñu, kơ phung ayŏng adei ñu leh anăn phung anak êkei ñu, pluh dua čô; 10tal tlâo djŏ kơ Y-Sakur, phung anak êkei ñu leh anăn phung ayŏng adei ñu, pluh dua čô; 11tal pă djŏ kơ Y-Isri, phung anak êkei ñu leh anăn phung ayŏng adei ñu, pluh dua čô; 12tal êma djŏ kơ Y-Nêthania, phung anak êkei ñu leh anăn phung ayŏng adei ñu, pluh dua čô; 13tal năm djŏ kơ Y-Bukia, phung anak êkei ñu leh anăn phung ayŏng adei ñu, pluh dua čô; 14tal kjuh djŏ kơ Y-Jêsarêla, phung anak êkei ñu leh anăn phung ayŏng adei ñu, pluh dua čô; 15tal sa păn djŏ kơ Y-Jêsaya, phung anak êkei ñu leh anăn phung ayŏng adei ñu, pluh dua čô; 16tal dua păn djŏ kơ Y-Matania, phung anak êkei ñu leh anăn phung ayŏng adei ñu, pluh dua čô; 17tal pluh djŏ kơ Y-Simei, phung anak êkei ñu leh anăn phung ayŏng adei ñu, pluh dua čô; 18tal pluh sa djŏ kơ Y-Asarel, phung anak êkei ñu leh anăn phung ayŏng adei ñu, pluh dua čô; 19tal pluh dua djŏ kơ Y-Hasabia, phung anak êkei ñu leh anăn phung ayŏng adei ñu, pluh dua čô; 20tal pluh tlâo djŏ kơ Y-Subaêl, phung anak êkei ñu leh anăn phung ayŏng adei ñu, pluh dua čô; 21tal pluh pă djŏ kơ Y-Matithia, phung anak êkei ñu leh anăn phung ayŏng adei ñu, pluh dua čô; 22tal pluh êma djŏ kơ Y-Jêrêmôt, phung anak êkei ñu leh anăn phung ayŏng adei ñu, pluh dua čô; 23tal pluh năm djŏ kơ Y-Hanania, phung anak êkei ñu leh anăn phung ayŏng adei ñu, pluh dua čô; 24tal pluh kjuh djŏ kơ Y-Jôsbêkasa, phung anak êkei ñu leh anăn phung ayŏng adei ñu, pluh dua čô; 25tal pluh sa păn djŏ kơ Y-Hanani, phung anak êkei ñu leh anăn phung ayŏng adei ñu, pluh dua čô; 26tal pluh dua păn djŏ kơ Y-Malôthi, phung anak êkei ñu leh anăn phung ayŏng adei ñu, pluh dua čô; 27tal dua pluh djŏ kơ Y-Êliatha, phung anak êkei ñu leh anăn phung ayŏng adei ñu, pluh dua čô; 28tal dua pluh sa djŏ kơ Y-Hôthir, phung anak êkei ñu leh anăn phung ayŏng adei ñu, pluh dua čô; 29tal dua pluh dua djŏ kơ Y-Gidalti, phung anak êkei ñu leh anăn phung ayŏng adei ñu, pluh dua čô; 30tal dua pluh tlâo djŏ kơ Y-Mahasiôt, phung anak êkei ñu leh anăn phung ayŏng adei ñu, pluh dua čô; 31tal dua pluh pă djŏ kơ Y-Romamti-Êser, phung anak êkei ñu leh anăn phung ayŏng adei ñu, pluh dua čô.