26

Cov uas zov qhov rooj

1Tej pab uas zov tej rooj loog yog li no. Khaula caj ces yog Khaule tus tub Meselemiya uas yog Axas cum. 2Meselemiya muaj tub, tus hlob yog Xekhaliya, tus ob yog Yediya‑ee, tus peb yog Xenpadiya, tus plaub yog Yani‑ee, 3tus tsib yog Elas, tus rau yog Yehauhanas, tus xya yog Eli‑ehaunai. 4Thiab Aunpe Edoo muaj tub, tus hlob yog Semaya, tus ob yog Yehauxanpa, tus peb yog Yau‑av, tus plaub yog Xakha, tus tsib yog Nethanee, 5tus rau yog Ami‑ee, tus xya yog Ixakha, tus yim yog Pe‑ulethai, rau qhov Vajtswv foom koob hmoov rau nws. 6Thiab nws tus tub Semaya kuj muaj tub uas ua thawj hauv tej yim, rau qhov lawv yog cov uas muaj peevxwm heev. 7Semaya cov tub yog Auni, Lefa‑ee, Aunpe thiab Eexanpa, thiab lawv cov kwvtij uas muaj peevxwm yog Elihu thiab Xemakhiya. 8Cov no huvsi yog Aunpe Edoo li tub ki xeeb ntxwv thiab nws cov kwvtij, yog cov uas muaj peevxwm txaus ua tau Vajtswv tes haujlwm. Aunpe Edoo cov no huvsi muaj rau caum ob leeg. 9Meselemiya muaj tub thiab kwvtij uas muaj peevxwm huvsi kaum yim leej. 10Hauxa uas yog Melali caj ces muaj tub, yog Sili uas ua tus thawj. Txawm yog nws tsis yog tus tub hlob los nws txiv tsa nws ua tus thawj. 11Hikhiya yog tus ob, Thenpaliya yog tus peb, Xekhaliya yog tus plaub. Hauxa cov tub thiab cov kwvtij huvsi muaj kaum peb leeg.
12Cov uas zov tej rooj loog no muab faib ua tej pab raws li lawv cov thawj coj mas muaj haujlwm uas lawv yuav tsum ua koom hauv Yawmsaub lub tuam tsev ib yam li lawv cov kwvtij. 13Lawv rho ntawv raws li lawv tej yim saib yim twg yuav nyob lub rooj loog twg, txawm yog yim muaj coob muaj tsawg los ib yam nkaus. 14Rho daim ntawv zov lub rooj loog sab hnub tuaj mas tau Selemiya. Lawv rho ntawv rau nws tus tub Xekhaliya uas muaj tswvyim thiab txawj ntse heev. Lawv rho tau rau nws zov sab ped. 15Aunpe Edoo rho tau daim ntawv zov lub rooj loog sab nrad mas nws cov tub rho tau daim ntawv zov lub txhab uas khaws qhov txhia chaw. 16Supi thiab Hauxa rho tau daim ntawv zov sab hnub poob ntawm lub Rooj Loog Salekhe ntawm txojkev uas nce toj. Lawv faib ua tej pab sib hloov zov raws li uas teem cia. 17Sab hnub tuaj muaj rau leej zov txhua hnub, sab ped muaj plaub leeg zov txhua hnub, sab nrad muaj plaub leeg zov txhua hnub, thiab ob nkawm zov lub txhab khaws qhov txhia chaw. 18Ntawm qab khav sab hnub poob mas muaj plaub leeg zov ntawm txojkev thiab ob leeg zov ntawm qab khav. 19Cov no yog tej pab uas zov tej rooj loog uas yog Khaula caj ces thiab Melali caj ces.

Cov uas ua lwm yam haujlwm hauv Vajtswv lub tuam tsev

20Cov Levi mas Ahiya ua tus uas saib xyuas tej txhab nyiaj hauv Vajtswv lub tuam tsev thiab tej txhab rau qhov txhia chaw uas luag xyeem pub rau Vajtswv. 21Kwsoo caj ces uas yog Ladas cum mas cov thawj hauv tej cum yog Yehi‑eli, 22thiab Yehi‑eli cov tub uas yog Xetha thiab Xetha tus kwv Yau‑ee, lawv yog cov uas saib xyuas tej txhab nyiaj hauv Yawmsaub lub tuam tsev.
23Alav cum, Ixaha cum, Heploo cum thiab cum Uxi‑ee 24muaj Senpu‑ee uas yog Mauxe tus tub Kawsoo li caj ces, nws ua tus thawj saib xyuas tej txhab nyiaj. 25Thiab nws cov kwvtij yog li no, Eliyexaw caj ces yog Eliyexaw tus tub Lehanpiya, Lehanpiya tus tub Yesaya, Yesaya tus tub Yaulas, Yaulas tus tub Xikhi, thiab Xikhi tus tub Selaumau. 26Tus Selaumau no thiab nws cov kwvtij yog cov uas saib xyuas tej txhab nyiaj rau tej qhov txhia chaw uas xyeem pub rau Vajtswv huvsi uas vajntxwv Davi thiab cov thawj hauv tej cum thiab cov thawj kav ib txhiab leej, cov thawj kav ib puas leej thiab cov thawj kav cov tub rog tau xyeem pub rau Vajtswv. 27Tej qhov txhia chaw uas thaum lawv mus ua rog es txeeb tau los, lawv tau muab ib txhia pub tseg cia siv kho Yawmsaub lub tuam tsev. 28Thiab txhua yam uas Xamuyee uas hais pom tom hauv ntej thiab Khij tus tub Xa‑u thiab Naw tus tub Anaw thiab Xeluya tus tub Yau‑a tau xyeem pub rau Vajtswv mas Selaumau thiab nws cov kwvtij ua cov uas saib xyuas huvsi.
29Ntawm Ixaha cum mas Khenaniya thiab nws cov tub raug tsa ua haujlwm sab nraum Vajtswv lub tuam tsev rau cov Yixayee. Lawv ua cov nom tswv thiab cov tu plaub. 30Heploo cum mas Hasanpiya thiab nws cov kwvtij muaj ib txhiab xya pua leej uas muaj peevxwm ua cov uas saib thiab tu Yawmsaub tej haujlwm huvsi thiab saib xyuas vajntxwv tej haujlwm hauv Yixayee tebchaws txij ntua tus niag dej Yaladee mus rau sab hnub poob. 31Heploo cum mas muaj Yeliyas uas yog Heploo cum tus thawj raws li lawv keeb kwm caj ces uas sau cia. Xyoo plaub caug uas Davi ua vajntxwv kav, lawv tau tshuaj nrhiav mas ntsib cov txivneej Heploo uas muaj peevxwm heev hauv lub moos Yaxaw hauv tebchaws Kile‑a. 32Vajntxwv Davi tau tsa Yeliyas thiab nws cov kwvtij ob txhiab xya puas leej uas muaj peevxwm thiab ua cov thawj hauv tej yim ua cov uas saib xyuas xeem Lunpee thiab xeem Kas thiab ib nrab xeem Manaxe, txog txhua yam uas ntsig txog Vajtswv thiab saib xyuas vajntxwv tej haujlwm.