26

Phung Kiă Ƀăng Jang leh anăn Phung Khua Mkăn

1Nĕ anei êpul kiă ƀăng jang: mơ̆ng phung Kôra, Y-Nêsêlêmia anak êkei Y-Kôrê, mơ̆ng phung anak êkei Y-Asap. 2Y-Nêsêlêmia mâo phung anak êkei: Y-Sakari anak kkiêng tal êlâo, Y-Jêdiêl anak tal dua, Y-Sêbadia anak tal tlâo, Y-Jatniêl anak tal pă, 3Y-Êlam anak tal êma, Y-Jêhôhanan anak tal năm, Y-Êliôhênai anak tal kjuh. 4 Y-Ôbet-Êđôm mâo phung anak êkei: Y-Sêmaya anak kkiêng tal êlâo, Y-Jêhôsabat anak tal dua, Y-Jôa anak tal tlâo, Y-Sakar anak tal pă, Y-Nêthanel anak tal êma, 5Y-Amiêl anak tal năm, Y-Isakar anak tal kjuh, Y-Pêulêthai anak tal sa păn; kyuadah Aê Diê brei klei jăk jĭn kơ ñu. 6Msĕ mơh kơ anak êkei ñu Y-Sêmaya arăng kkiêng leh lu anak êkei jing khua kơ sang ama, kyuadah diñu jing phung êkei mâo klei dưi prŏng. 7Phung anak êkei Y-Sêmaya: Y-Ôthni, Y-Rêphaêl, Y-Ôbet, leh anăn Y-Êlsabat; phung adei diñu jing phung mâo klei dưi, Y-Êlihu leh anăn Y-Sêmakia. 8Jih jang phung anăn jing anak êkei Y-Ôbet-Êđôm mbĭt hŏng phung anak êkei diñu leh anăn phung ayŏng adei diñu, phung êkei mâo klei dưi ngă bruă anei; năm pluh dua čô mơ̆ng Y-Ôbet-Êđôm. 9Y-Mêsêlêmia mâo phung anak êkei leh anăn phung ayŏng adei, phung êkei mâo klei dưi, pluh sa păn čô. 10Y-Hôsa mơ̆ng phung anak êkei Y-Mêrari mâo phung anak êkei: Y-Simri jing khua (kyuadah wăt tơdah ñu amâo jing anak tal êlâo dưn, ama ñu mjing ñu khua), 11Y-Hilkia anak tal dua, Y-Têbalia anak tal tlâo, Y-Sakari anak tal pă; jih jang phung anak êkei leh anăn phung ayŏng adei Y-Hôsa mâo pluh tlâo čô.
12Anei phung êpul kiă ƀăng jang mâo bruă tui si khua diñu mdê mdê, msĕ si phung ayŏng adei diñu mâo leh, mă bruă hlăm sang Yêhôwa; 13leh anăn diñu ngă klei mđăo tui si sang ama diñu, pô điêt leh anăn pô prŏng msĕ kiă ƀăng jang diñu. 14Klei mđăo kơ ƀăng jang ngŏ djŏ kơ Y-Sêlêmia. Diñu mđăo msĕ mơh kơ anak êkei ñu Y-Sakari, sa čô kčĕ knhâo, leh anăn klei mđăo kơ ñu djŏ kơ ƀăng jang tĭng dưr. 15Klei mđăo kơ Y-Ôbet-Êđôm djŏ kơ ƀăng jang tĭng dhŭng, leh anăn arăng jao kơ phung anak êkei ñu kiă hjiê. 16Klei mđăo kơ Y-Supim leh anăn Y-Hôsa djŏ kơ ƀăng jang tĭng yŭ, ti ƀăng jang Salêket ti êlan đĭ nao. Pô kiă dôk phă hŏng pô kiă mkăn. 17Tĭng ngŏ mâo năm čô grăp hruê, tĭng dưr mâo pă čô grăp hruê, tĭng dhŭng mâo pă čô grăp hruê, msĕ mơh mâo dua čô leh anăn dua čô mkăn kiă hjiê; 18mâo pă čô dôk ti gơ̆ng mnư̆ ti êlan, leh anăn mâo dua čô ti gơ̆ng. 19Anăn jing êpul phung kiă ƀăng jang ti krah phung Kôra leh anăn phung anak êkei Y-Mêrari.
20Mơ̆ng phung Lêwi, găp djuê diñu kiă ngăn drăp sang Aê Diê leh anăn ngăn drăp arăng myơr. 21Phung anak êkei Y-Ladan, phung anak êkei phung Gersôn hlăm găp djuê Y-Ladan, phung khua kơ sang ama phung găp djuê Ladan, mnuih Gersôn; Y-Jêhiêli.
22Phung anak êkei Y-Jêhiêli, Y-Sêtham leh anăn adei ñu Y-Jôel kiă ngăn drăp sang Yêhôwa. 23Mơ̆ng phung Amram, phung Ishar, phung Hêbron, leh anăn phung Usiel — 24leh anăn Y-Sêbuel anak êkei Y-Gersôm, anak êkei Y-Môis, jing khua prŏng kiă ngăn drăp. 25Phung ayŏng adei ñu: mơ̆ng Y-Êliêser mâo anak êkei ñu Y-Rêhabia, leh anăn anak êkei ñu Y-Jêsaya, leh anăn anak êkei ñu Y-Jôram, leh anăn anak êkei ñu Y-Sikri, leh anăn anak êkei ñu Y-Sêlômôt. 26Y-Sêlômôt anăn leh anăn phung ayŏng adei ñu kiă jih ngăn drăp mnơ̆ng arăng myơr, Mtao Đawit, phung khua kơ sang ama, phung khua kơ sa êbâo čô leh anăn phung khua kơ sa êtuh čô, leh anăn phung khua kơ phung kahan myơr leh. 27Mơ̆ng dŏ plah mă hlăm klei bi blah diñu myơr kơ klei mkra sang Yêhôwa. 28Msĕ mơh jih jang mnơ̆ng pô thâo bi ƀuh Y-Samuel, Y-Sôl anak êkei Y-Kis, Y-Apner anak êkei Y-Ner, leh anăn Y-Jôap anak êkei Y-Sêruia myơr — jih jang mnơ̆ng arăng myơr leh arăng jao kơ Y-Sêlômôt leh anăn phung ayŏng adei ñu kiă kriê.
29Mơ̆ng phung Ishar arăng mdưm Y-Kênania leh anăn phung anak êkei ñu kơ bruă ƀuôn sang Israel, jing khua kiă kriê leh anăn phung khua phat kđi. 30Mơ̆ng phung Hêbron, Y-Hasabia leh anăn phung ayŏng adei ñu, sa êbâo kjuh êtuh čô êkei mâo klei dưi, jing khua kiă kriê phung Israel tĭng nah yŭ êa krông Yurdan hlăm jih bruă Yêhôwa leh anăn bruă mtao. 31Mơ̆ng phung Hêbron, Y-Jêrija jing khua kơ phung Hêbron mơ̆ng hlei găp djuê amâodah sang ama ñu. (Hlăm thŭn tal pă pluh Y-Đawit kiă kriê arăng duah ksiêm leh anăn ƀuh phung êkei mâo klei dưi prŏng ti krah diñu ti ƀuôn Jaser hlăm čar Galaat). 32Mtao Đawit mdưm ñu leh anăn phung ayŏng adei ñu, dua êbâo kjuh êtuh čô êkei mâo klei dưi, khua kơ sang ama diñu, čiăng kiă kriê phung Ruben, phung Gat, leh anăn sa mkrah găp djuê Manasê hlăm djăp mta bruă djŏ kơ Aê Diê leh anăn kơ bruă mtao.