2

Phung Anak Êkei Y-Israel

(KMD 35:22-26)

1Phung anei jing phung anak êkei Y-Israel: Y-Ruben, Y-Simêôn, Y-Lêwi, Y-Yuđa, Y-Isakar, Y-Sabulôn, 2Y-Dan, Y-Yôsep, Y-Benjamin, Y-Naptali, Y-Gat, leh anăn Y-Aser.

Phung Anak Čô Y-Yuđa

3Phung anak êkei Y-Yuđa: Y-Er, Y-Ônan, leh anăn Y-Sêla; phung tlâo čô anăn H'Batsua mniê čar Kanaan kkiêng kơ ñu. Y-Er, anak êkei tal êlâo kơ Y-Yuđa, jing ƀai ti anăp ală Yêhôwa, leh anăn Yêhôwa bi mdjiê ñu. 4Mtâo mniê Y-Yuđa anăn H'Tamar msĕ mơh kkiêng kơ ñu Y-Pêres leh anăn Y-Sêra. Y-Yuđa mâo jih jang êma čô anak êkei.
5Phung anak êkei Y-Pêres: Y-Hêsron leh anăn Y-Hamul. 6Phung anak êkei Y-Sêra: Y-Simri, Y-Êthan, Y-Hêman, Y-Kalkôl, Y-Dara, êma čô jih jang. 7 Phung anak êkei Y-Karmi: Y-Akar pô bi rŭng phung Israel, pô ngă soh leh hŏng mnơ̆ng pioh brei kơ Yêhôwa; 8leh anăn anak êkei Y-Êthan jing Y-Asaria.
9Phung anak êkei Y-Hêsron arăng kkiêng kơ ñu: Y-Jêrahmel, Y-Ram, leh anăn Y-Kêlubai. 10Y-Ram jing ama kơ Y-Aminadap, leh anăn Y-Aminadap jing ama kơ Y-Nahsôn, khua kơ phung anak êkei Y-Yuđa. 11Y-Nahsôn jing ama kơ Y-Salma, Y-Salma jing ama kơ Y-Bôas, 12Y-Bôas jing ama kơ Y-Ôbet, Y-Ôbet jing ama kơ Y-Yêsê. 13Y-Yêsê jing ama kơ Y-Êliap anak ñu kkiêng tal êlâo, Y-Abinadap anak tal dua, Y-Simêa anak tal tlâo, 14Y-Nêthanel anak tal pă, Y-Radai anak tal êma, 15Y-Ôsem anak tal năm, Y-Đawit anak tal kjuh; 16leh anăn adei mniê diñu mâo H'Sêruia leh anăn H'Abigêl. Phung anak êkei H'Sêruia: Y-Abisai, Y-Jôap, leh anăn Y-Asahel, tlâo čô. 17H'Abigêl kkiêng kơ Y-Amasa, leh anăn ama kơ Y-Amasa jing Y-Jêter êkei Israel.
18Y-Kalep anak êkei Y-Hêsron mâo anak hŏng mô̆ ñu H'Asuba leh anăn hŏng H'Jêriôt; leh anăn anei jing phung anak êkei H'Asuba kkiêng: Y-Jêser, Y-Sôbap, leh anăn Y-Ardôn. 19Tơdah H'Asuba djiê, Y-Kalep dôk H'Êprat, gơ̆ kkiêng kơ ñu Y-Hur. 20Y-Hur jing ama kơ Y-Uri, leh anăn Y-Uri jing ama kơ Y-Bêsalel.
21Êdei tinăn tơdah Y-Hêsron mâo leh năm pluh thŭn, ñu dôk mô̆ hŏng anak mniê Y-Makir, ama Y-Galaat; leh anăn gơ̆ kkiêng kơ ñu Y-Sêgup; 22leh anăn Y-Sêgup jing ama kơ Y-Jar, pô mâo dua pluh tlâo boh ƀuôn prŏng hlăm čar Galaat. 23Ƀiădah phung Gêsur leh anăn phung Siri plah mă mơ̆ng diñu ƀuôn Hawôt-Jar, ƀuôn Kênat, leh anăn năm pluh ƀuôn đơ điêt mbĭt. Jih jang phung anăn jing anak čô Y-Makir, ama Y-Galaat. 24Leh Y-Hêsron djiê hlăm ƀuôn Kalep-Êprata, H'Abija mô̆ Y-Hêsron kkiêng kơ ñu Y-Asur, ama Y-Têkôa.
25Phung anak êkei Y-Jêrahmel, anak kkiêng êlâo kơ Y-Hêsron: Y-Ram anak tal êlâo, Y-Buna, Y-Ôren, Y-Ôsem, leh anăn Y-Ahija. 26Y-Jêrahmel mâo mô̆ mkăn msĕ mơh, anăn gơ̆ H'Atara; gơ̆ jing amĭ kơ Y-Ônam. 27Phung anak êkei Y-Ram, anak tal êlâo Y-Jêrahmel: Y-Mas, Y-Jamin, leh anăn Y-Êker. 28Phung anak êkei Y-Ônam: Y-Samai leh anăn Y-Jada. Phung anak êkei Y-Samai: Y-Nadap leh anăn Y-Abisur. 29Anăn mô̆ Y-Abisur jing H'Abihêl, leh anăn gơ̆ kkiêng kơ ñu Y-Ahban leh anăn Y-Môlit. 30Phung anak êkei Y-Nadap: Y-Sêlet leh anăn Y-Apaim; leh anăn Y-Sêlet djiê amâo mâo anak ôh. 31Anak êkei Y-Apaim: Y-Isi. Anak êkei Y-Isi: Y-Sêsan. Anak êkei+ Y-Sêsan: Y-Ahlai. 32Phung anak êkei Y-Jada, adei Y-Samai: Y-Jêther leh anăn Y-Jônathan; leh anăn Y-Jêther djiê amâo mâo anak ôh. 33Phung anak êkei Y-Jônathan: Y-Pêlet leh anăn Y-Sasa. Anăn jing phung anak čô Y-Jêrahmel. 34Y-Sêsan amâo mâo anak êkei ôh, knŏng phung anak mniê; ƀiădah Y-Sêsan mâo sa čô hlŭn Êjip, anăn gơ̆ Y-Jarha. 35Snăn Y-Sêsan brei anak mniê ñu jing mô̆ Y-Jarha hlŭn ñu; leh anăn gơ̆ kkiêng kơ ñu Y-Atai. 36Y-Atai jing ama kơ Y-Nathan, leh anăn Y-Nathan jing ama kơ Y-Sabat. 37Y-Sabat jing ama kơ Y-Êphal, leh anăn Y-Êphal jing ama kơ Y-Ôbet. 38Y-Ôbet jing ama kơ Y-Jêhu, leh anăn Y-Jêhu jing ama kơ Y-Asaria. 39Y-Asaria jing ama kơ Y-Hêles, leh anăn Y-Hêles jing ama kơ Y-Êlêasa. 40Y-Êlêasa jing ama kơ Y-Sismai, leh anăn Y-Sismai jing ama kơ Y-Salum. 41Y-Salum jing ama kơ Y-Jêkamia, leh anăn Y-Jêkamia jing ama kơ Y-Êlisama.
42Phung anak êkei Y-Kalep adei Y-Jêrahmel: Y-Mêsa anak ñu tal êlâo, pô jing ama kơ Y-Sip. Phung anak êkei Y-Marêsa: Y-Hêbron. 43Phung anak êkei Y-Hêbron: Y-Kôra, Y-Tapua, Y-Rêkem, leh anăn Y-Sêma. 44Y-Sêma jing ama kơ Y-Raham, Y-Raham jing ama kơ Y-Jôrkêam, leh anăn Y-Rêkem jing ama kơ Y-Samai. 45Anak êkei Y-Samai: Y-Maôn; leh anăn Y-Maôn jing ama kơ Y-Betsur. 46Mô̆ hjŭng Y-Kalep H'Êphas msĕ mơh kkiêng kơ Y-Haran, Y-Môsa, leh anăn Y-Gasês; leh anăn Y-Haran jing ama kơ Y-Gasês. 47Phung anak êkei Y-Jahdi: Y-Rêgem, Y-Jôtham, Y-Gêsan, Y-Pêlet, Y-Êpha, leh anăn Y-Sap. 48H'Maka mô̆ hjŭng Y-Kalep kkiêng kơ Y-Sêber leh anăn Y-Tirhana. 49Gơ̆ kkiêng msĕ mơh kơ Y-Sap, ama kơ Y-Madmana, kơ Y-Sêwa ama kơ Y-Makbêna leh anăn ama kơ Y-Gibêa; leh anăn H'Aksa jing anak mniê Y-Kalep. 50Anăn jing phung anak êkei čô Y-Kalep.
 Phung anak êkei Y-Hur anak tal êlâo kơ H'Êphrata: Y-Sôbal ama kơ Y-Kiriat-Jêarim,
51Y-Salma ama kơ Y-Betlêhem, leh anăn Y-Harep ama kơ Y-Bet-Gader. 52Y-Sôbal ama kơ Y-Kiriat-Jêarim mâo phung anak êkei mkăn: Y-Harôê leh anăn sa mkrah găp djuê Mênuhôt. 53Phung găp djuê Y-Kiriat-Jêarim: phung Itri, phung Put, phung Sumat, leh anăn phung Misra; mơ̆ng phung anăn kbiă hriê phung Sôra leh anăn phung Êstaôl. 54Phung anak êkei Y-Salma: Y-Betlêhem, phung Nêtôphat, phung Atrôt-Bet-Jôap, leh anăn sa mkrah phung Manahat, phung Sôra. 55Mâo msĕ mơh phung găp djuê phung thâo čih hră dôk ti ƀuôn Jabês: phung Tirat, phung Simêat, leh anăn phung Sukat. Phung anăn jing phung Kênit kbiă hriê mơ̆ng Y-Hamat, ama kơ sang Rêkap.