5

Lunpees Cov Xeebntxwv

1Ntawm no yog Yakhauj tus tub hlob Lunpees cov xeebntxwv. (Vim nws tau deev nws txiv tus niamyau, nws thiaj poob lub meejmom uas yog tus tub hlob lawm thiab muab lub meejmom ntawd rau nws tus kwv Yauxej cov tub uas yog Yakhauj cov xeebntxwv, txawm li ntawd los Yauxej yeej tsis muaj npe nyob hauv Lunpees cajces li. 2Xeem Yudas dhau mus ua cov uas muaj hwjchim tshaj thiab muaj ib tug mus ua tau tus thawjcoj kav tagnrho txhua xeem huv tibsi.) 3Yakhauj tus tub hlob Lunpees muaj plaub tug tub: Hanauj yog tus tub hlob, Palus, Hexeloos thiab Kalemis.
4Yau-ees cov xeebntxwv: Semayas yog Yau-ees tub, Nkaus yog Semayas tub, Sime-is yog Nkaus tub, 5Mikhas yog Sime-is tub, Le-ayas yog Mikhas tub, Npa-as yog Le-ayas tub, 6Npelahes yog Npa-as tub thiab yog xeem Lunpees tus thawjcoj; Vajntxwv Tinkales Pilexes uas kav tebchaws Xilias tuaj ntes Npelahes thiab coj nws mus lawm.
7Luag teev Xeem Lunpees tej tsevneeg raws li cov thawjcoj ntawm tej cuab kwvtij li nram no: Ye-iyees, Xakhaliyas 8thiab Npelas uas yog Axaxes tub, thiab yog Semas tus xeebntxwv uas yog Yau-ees cajces. Lawv cov no puavleej nyob hauv cheebtsam Alu-es mus rau pem Nenpaus thiab Npa-as Me-oos lawm. 9Sab hnubtuaj lawv nyob mus txog ntua ntawm ntug tiaj suabpuam ntawm tus dej Efalates sab tim no, vim lawv muaj tsiaj txhu coob heev nyob hauv tebchaws Nkile-as.
10Thiab lub sijhawm uas Vajntxwv Xa-ules kav tebchaws, xeem Lunpees mus tua cov Hankelis thiab muab lawv tua tuag tas rau hauv tshavrog thiab kav tagnrho lawv lub tebchaws txij ntua ntawm Nkile-as sab hnubtuaj mus lawm.

Khas Cov Xeebntxwv

11Xeem Khas nyob ntawm lub xeev Npasas txuas nkaus ntawm xeem Lunpees hauv ntej mus txog ntua rau ntawm lub nroog Xalekas. 12Yau-ees yog tus thawj, Safas yog tus ob, Yanais thiab Safas yog ob tug uas nyob hauv Npasas. 13Thiab teev lawv tej cuab kwvtij raws li lawv tej yawgkoob tsevneeg muaj li nram no: Mikhayees, Mesulas, Senpas, Yaulais, Yakas, Xias thiab Enpes, tagnrho huv tibsi yog xya cuab kwvtij. 14Lawv puavleej yog Hulis tus tub Anpihais cov xeebntxwv, yog taug ntawm lawv yawgkoob los mas muaj raws li nram no: Anpihais, Hulis, Yalau-as, Nkile-as, Mikhayees, Yesisais, Yadaus, Npuxes, 15Ahis uas yog Adiyees tub thiab yog Nkunis tus xeebntxwv, nws yog tus thawjcoj ntawm lawv tej cuab kwvtij. 16Lawv nyob hauv cheebtsam Nkile-as thiab Npasas, hauv tej zos ntawd thiab nyob thoob plaws tej chaw uas muaj tshav zaub hauv lub tebchaws Saloos. 17( Lub sijhawm uas teev tej no cia yog thaum Vajntxwv Yauthas kav tebchaws Yudas thiab Vajntxwv Yelaunpau-as kav tebchaws Yixalayees.)

Cov Xeem uas Nyob Sab Hnubtuaj Tej Tubrog

18Xeem Lunpees, xeem Khas thiab xeem Manaxes sab hnubtuaj muaj plaub caug plaub txhiab xya pua rau caum leej tubrog uas txawj siv daim thaiv hniav ntaj, txawj tua ntaj thiab tua hneevnti. 19Lawv thiaj mus ua rog rau cov neeg Hankelis, cov Yetus, cov Nafis thiab cov Naudas; 20Lawv tso siab plhuav rau Vajtswv thiab thov nws pab lawv, Vajtswv thiaj teb lawv tej lus thov thiab pab lawv tua yeej cov Hankelis thiab cov uas tuaj cov Hankelis tog. 21Lawv ntes tau yeebncuab cov ntxhuav tsib caug txhiab tus, cov yaj ob puas tsib caug txhiab tus, thiab cov neesluav ob txhiab tus thiab ntes tau yeebncuab ib puas txhiab leej hauv tshavrog coj los kaw. 22Lawv tua cov yeebncuab tuag coob kawg li, rau qhov kev ua rog zaum no haum Vajtswv siab. Thiab lawv nyob hauv lub tebchaws ntawd mus txog thaum uas lawv raug luag ntes mus lawm.

Cov Manaxes Sab Hnubtuaj

23Cov Manaxes uas nyob sab Hnubtuaj huamvam coob kawg li, lawv nyob puv nkaus hauv Npasas mus txog ntua sab qaumteb pem Npa-as Helemoos, Senis thiab ntawm lub Roob Helemoos. 24Ntawm no mus yog hais txog cov thawjcoj ntawm tej cuab: Efes, Isis, Eliyees, Axeliyees, Yelemis, Haudaviyas thiab Yadiyees. Lawv puavleej yog cov thawj tubrog uas muaj koob muaj meej nto moo lug thiab txawj ntse ua taus thawjcoj ntawm lawv tej cuab kwvtij.

Cov Xeem Sab Hnubtuaj Raug Ntes

25Tiamsis lawv ua tsis ncaj rau lawv cov yawgkoob tus Vajtswv thiab muab nws tso tseg, lawv mus pehawm tej haivneeg uas Vajtswv muab ntiab tawm hauv lawv lub tebchaws mus lawm tej vajtswv. 26Yog li ntawd, Vajtswv thiaj tshoov cov Axilias tus Vajntxwv Pules (uas muaj dua ib lub npe hu ua Tinkelas Pilexes) siab kom tuaj tua lawv lub tebchaws. Nws thiaj tuaj ntes xeem Lunpees, xeem Khas thiab xeem Manaxes sab hnubtuaj thiab coj lawv mus nyob rau ntawm Halahes, Hanpaus, Halas thiab nyob ntawm tus dej Nkaxas los txog niaj hnub no.