9

Phung Wĭt Mơ̆ng Čar Ƀaƀilôn

(Nêhê 11:1-24)

1Snăn arăng čih anăn hlăm hră jih jang phung Israel tui si găp djuê diñu; leh anăn klei anăn arăng čih leh hlăm hdruôm hră Phung Mtao Israel. Arăng atăt ba phung Yuđa jing mnă hlăm čar Ƀaƀilôn kyua klei diñu amâo dôk sĭt suôr ôh. 2 Phung tal êlâo lŏ wĭt dôk hlăm lăn čar diñu hlăm ƀuôn diñu jing phung Israel, phung khua ngă yang, phung Lêwi, leh anăn phung Nêthinim. 3Leh anăn đa đa phung ƀuôn sang Yuđa, phung Benjamin, phung Êphraim, leh anăn phung Manasê dôk hlăm ƀuôn Yêrusalem: 4Y-Uthai anak êkei Y-Amihut, anak êkei Y-Ômri, anak êkei Y-Imri, anak êkei Y-Bani mơ̆ng phung anak êkei Y-Pêres anak êkei Y-Yuđa. 5Mơ̆ng phung Silôn mâo: Y-Asaya anak tal êlâo, leh anăn phung anak êkei ñu. 6Mơ̆ng phung anak êkei Y-Sêra: Y-Jêuel leh anăn găp djuê diñu, năm êtuh dua păn pluh čô. 7Mơ̆ng phung Benjamin mâo: Y-Salu anak êkei Y-Mêsulam, anak êkei Y-Hôdawia, anak êkei Y-Hasênua, 8Y-Ipneya anak êkei Y-Jêrôham, Y-Êla anak êkei Y-Usi, anak êkei Y-Mikri, leh anăn Y-Mêsulam anak êkei Y-Sêphatah, anak êkei Y-Rêuel, anak êkei Y-Ipnija; 9leh anăn găp djuê diñu tui si ênuk diñu, dua păn êtuh êma pluh năm čô. Jih jang phung anăn jing phung khua kơ sang ama diñu tui si sang ama diñu.
10Mơ̆ng phung khua ngă yang mâo: Y-Jêdaya, Y-Jêhôyarip, Y-Jakin, 11leh anăn Y-Asaria anak êkei Y-Hilkia, anak êkei Y-Mêsulam, anak êkei Y-Sadôk, anak êkei Y-Mêraiôt, anak êkei Y-Ahitup, khua kơ jih phung khua sang Aê Diê; 12leh anăn Y-Adaya anak êkei Y-Jêrôham, anak êkei Y-Pasur, anak êkei Y-Malkija, leh anăn Y-Masai anak êkei Y-Atiêl, anak êkei Y-Jahsêra, anak êkei Y-Mêsulam, anak êkei Y-Mêsilômit, anak êkei Y-Imer; 13êbeh kơ phung găp djuê diñu, khua kơ phung sang ama diñu, sa êbâo kjuh êtuh năm pluh čô phung êkei ktang snăk pioh kơ bruă hlăm sang Aê Diê.
14Mơ̆ng phung Lêwi mâo: Y-Sêmaya anak êkei Y-Hasup, anak êkei Y-Asrikam, anak êkei Y-Hasabia, anak êkei Y-Mêrari; 15leh anăn Y-Bakbakar, Y-Hêres, Y-Galal, leh anăn Y-Matania anak êkei Y-Mika, anak êkei Y-Sikri, anak êkei Y-Asap; 16leh anăn Y-Ôbadia anak êkei Y-Sêmaya, čô Y-Galal, čĕ Y-Yêduthun, leh anăn Y-Bêrêkia anak êkei Y-Asa, čô Y-Êlkana, phung dôk hlăm ƀuôn đơ điêt phung Nêtôphat.
17Phung kiă ƀăng jang mâo: Y-Salum, Y-Akup, Y-Talmôn, Y-Ahiman, leh anăn phung găp djuê diñu (Y-Salum jing khua); 18diñu dôk gak hlăm ƀăng jang mtao ti ngŏ. Phung anăn jing phung kiă ƀăng jang wăl sang phung Lêwi. 19Y-Salum anak êkei Y-Kôrê, čô Y-Êbiasap, čĕ Y-Kôra, leh anăn găp djuê ñu mơ̆ng sang ama ñu, phung Kôra djă bruă kiă anôk mŭt ƀăng bhă sang čhiăm msĕ si phung ama diñu djă leh bruă hlăm wăl Yêhôwa kiă anôk mŭt ƀăng bhă. 20Ênuk êlâo Y-Phinêas anak êkei khua ngă yang Y-Êlêasar jing khua kơ diñu; Yêhôwa dôk mbĭt hŏng ñu. 21Y-Sakari anak êkei Y-Nêsêlêmia jing pô kiă ƀăng jang ti anôk mŭt sang čhiăm bi kƀĭn. 22Jih jang phung anăn arăng ruah leh jing phung kiă anôk mŭt ƀăng jang mâo dua êtuh pluh dua čô. Arăng čih leh anăn diñu ti hră pioh anăn tui si găp djuê hlăm ƀuôn diñu. Y-Đawit leh anăn pô mâo klei bi ƀuh Y-Samuel mdưm diñu hlăm bruă. 23Snăn diñu leh anăn phung anak čô diñu kiă ƀăng jang sang Yêhôwa, si tô hmô jing phung gak sang čhiăm. 24Phung kiă ƀăng jang dôk ti pă bĭt kiêng, ngŏ, yŭ, dưr, leh anăn dhŭng; 25leh anăn phung găp djuê diñu ăt dôk hlăm ƀuôn arăng brei hriê grăp kjuh hruê nanao čiăng dôk mbĭt hŏng diñu; 26kyuadah pă čô khua kiă ƀăng jang jing phung Lêwi, kiă adŭ leh anăn ngăn drăp sang Aê Diê. 27Diñu đăm jŭm dar sang Aê Diê, kyuadah diñu mâo bruă gak, leh anăn diñu mâo bruă pŏk ƀăng jang grăp aguah.
28Đa đa diñu mâo bruă kiă čhiên mngan arăng yua kơ bruă kkuh mpŭ, kyuadah arăng mtă kơ diñu yap dŏ anăn tơdah diñu mă ba hlăm lam leh anăn lŏ ba ti tač. 29Đa đa phung mkăn arăng mdưm bruă kiă jhưng mdhô̆, leh anăn kiă jih jang čhiên mngan doh jăk, wăt kpŭng ƀhĭ, kpiê, êa boh ôliwơ, mnơ̆ng ƀâo mngưi, leh anăn êsŭn êya. 30Đa đa phung mkăn jing phung anak êkei khua ngă yang mă bruă mkra bi lŭk êsŭn êya, 31leh anăn Y-Matatia sa čô Lêwi, anak tal êlâo Y-Salum êkei Kôra, mâo bruă ngă ƀêñ êpih. 32Msĕ mơh đa đa phung găp djuê diñu mơ̆ng phung Kôhat mâo bruă mkra kpŭng myơr kơ Aê Diê grăp hruê sabat.
33Phung anei jing phung mmuñ, phung khua kơ sang ama phung Lêwi, dôk hlăm adŭ sang yang, êngiê mơ̆ng bruă mkăn, kyuadah diñu mâo bruă ngă hruê wăt mlam. 34Phung anăn jing khua kơ sang ama phung Lêwi tui si ênuk diñu, phung khua gai gĭt dôk hlăm ƀuôn Yêrusalem.

Anăn Phung Aê Y-Sôl

35Hlăm ƀuôn Gabaôn Y-Jêiêl ama Y-Gabaôn dôk, leh anăn mô̆ ñu jing H'Maka, 36leh anăn anak êkei tal êlâo ñu Y-Apdon, êdei tinăn mâo Y-Sur, Y-Kis, Y-Baal, Y-Ner, Y-Nadap, 37Y-Gêdôr, Y-Ahiô, Y-Sakari, leh anăn Y-Miklôt; 38leh anăn Y-Miklôt jing ama kơ Y-Simêam; leh anăn phung anăn msĕ mơh dôk anôk phă hŏng phung găp djuê diñu hlăm ƀuôn Yêrusalem mbĭt hŏng phung găp djuê diñu. 39Y-Ner jing ama Y-Kis, Y-Kis jing ama kơ Y-Sôl, Y-Sôl jing ama kơ Y-Jônathan, Y-Malkisua, Y-Abinadap, leh anăn Y-Êsbaal; 40leh anăn anak êkei Y-Jônathan jing Y-Mêri-Baal; leh anăn Y-Mêri-Baal jing ama kơ Y-Mika. 41Phung anak êkei Y-Mika: Y-Pithôn, Y-Mêlek, Y-Tahrêa, leh anăn Y-Ahas; 42leh anăn Y-Ahas jing ama kơ Y-Jara, Y-Jara jing ama kơ Y-Alêmet, Y-Asmawet, leh anăn Y-Simri; leh anăn Y-Simri jing ama kơ Y-Môsa. 43Y-Môsa jing ama kơ Y-Binêa; leh anăn Y-Rêphaya jing anak êkei ñu, Y-Êlêasa jing anak êkei ñu, Y-Asel jing anak êkei ñu. 44Y-Asel mâo năm čô anak êkei leh anăn anăn diñu snei: Y-Asrikam, Y-Bôkêru, Y-Ismaêl, Y-Sêaria, Y-Ôbadia, leh anăn Y-Hanan; anăn jing phung anak êkei Y-Asel.