Tơlơi Pơhiăp Hlâo

Lăng Tañ

Pô čih: Ding kơna pơjao Paul
Ƀing mă tŭ: Sang Ơi Adai ƀing đaŏ lu ƀơi plei Thessalonikê; Paul yơh pơkô̆ pơjing rai Sang Ơi Adai anai
Hrơi čih: Kơplăh wăh amăng thŭn 51 Tơdơi Kơ Krist
Atŭt akŏ: Paul bơni kơ ƀing đaŏ Thessalonikê yuakơ tơlơi kơjăp rơjăng hăng gir run gah mơyang gơñu, laih anŭn ñu pơtrŭt pơđu̱r ƀing gơ̆ prŏng tui dơ̆ng kiăng kơ thâo hluh kơ tơlơi Krist jĕ či trŭn rai.

 Thessalonikê jing plei phŭn kơ kwar ƀing Rôm amăng kwar čar Makedonia. Paul pơkô̆ pơjing sang Ơi Adai pơ anŭn tơdơi kơ ñu đuaĭ tơbiă mơ̆ng plei Philip. Ƀu sui ôh mơ̆ng anŭn, hơmâo tơlơi pơkơdơ̆ng mơ̆ng ƀing Yehudah yuakơ pơiăng hăng tơlơi Paul dưi hĭ amăng tơlơi pơtô pơblang boh hiăp Krist kơ ƀing ƀu djơ̆ ƀing Yehudah ôh kiăng kơ đaŏ tui hăng tơlơi ƀing Yehudah đaŏ. Ƀing arăng pơgŏ̱ Paul tơbiă đuaĭ hĭ mơ̆ng plei Thessalonikê laih anŭn nao pơ plei Berea. Sui ƀiă kơ anŭn, tơdơi kơ ñu nao truh pơ plei Korinthos, Paul hơmư̆ arăng laĭ pơthâo kơ ñu kơ tơlơi Timothe či wai lăng sang Ơi Adai pơ plei Thessalonikê.
Sŏp hră tal sa Paul mơit kơ ƀing Thessalonikê jing sŏp hră pơtrŭt pơđu̱r hăng pơkơjăp ƀing đaŏ pơ anih anŭn. Ñu bơni hơơč kơ Ơi Adai tơdang ñu hơmư̆ arăng ră ruai glaĭ pơ ñu kơ tơlơi đaŏ hăng tơlơi khăp ƀing gơ̆; ñu pơhơdơr kơ ƀing gơ̆ kơ tơlơi hơdip hlâo adih ñu hơmâo tơdang dŏ hrŏm hăng ƀing gơ̆, laih anŭn ñu laĭ glaĭ hơdôm tơlơi tơña sang Ơi Adai anŭn tơña kơ tơlơi Krist či trŭn rai dơ̆ng tui anai: Yuakơ Krist či trŭn rai pha brơi tơlơi hơdip hlŏng lar, tui anŭn tơdah sa čô mơnuih đaŏ djai hĭ hlâo kơ Krist rai, ñu anŭn ăt hơmâo tơlơi hơdip hlŏng lar mơ̆? Paul yua mông mơyŭn anŭn yơh kiăng kơ ƀing gơ̆ ăt nao mă bruă kơ tơlơi hơdip rĭm hrơi tơdang dŏ tơguan čang rơmang kơ Krist trŭn rai.

Jar Atŭt Kơsem

Tơlơi Pơhiăp Hlâo (1:1)
Tơlơi hơdơr bơni hăng tơlơi bơni hơơč (1:2–3:13)
Tơlơi pơdun đĭ kơ tơlơi hơdip hơdơ̆ng mơnuih đaŏ (4:1-12)
Hơdôm tơlơi pơtô kơ tơlơi Krist či trŭn rai (4:13–5:11)
Tơlơi pơdun đĭ hơnăl tuč (5:12-22)
Tơlơi klah čŭn (5:23-28)