2

Mâm Ƀư Y-Pôl Pah Kan Tâm Phung Têsalônik

1Hơi phung oh nâu, khân may nơm gĭt jêh ma nau hên tât ta khân may mâu jêng dơm dam ôh; 2ƀiălah jêh dơn nau rêh ni jêh ri nau bu ƀư mhĭk ta ƀon Philip, nâm bu khân may hŏ gĭt jêh, hên ăt rnơm ma Brah Ndu hên, gay mbơh ma khân may nau mhe mhan ueh Brah Ndu ta nklang âk nau tâm lơh. 3Yorlah nau hên nti mâu luh bơh nau vĭ ôh, bơh nau ƀơ̆, mâu lah bơh nau ndơm ôh, 4ƀiălah tĭng nâm Brah Ndu kơp hên khư, dơi jao ma hên nau mhe mhan ueh, pô nây hên ngơi, mâu di ŭch ƀư maak ma bunuyh ôh, ƀiălah ŭch ƀư maak ma Brah Ndu, nơm sek uănh nuih n'hâm he.
5Yorlah khân may gĭt hên mâu mâp dŏng nau ngơi ndơm ôh, mâu lah hên mâu mâp kơnh ma drăp ndơ ôh, Brah Ndu jêng nơm mbơh. 6Mâu lĕ hên mâp joi nau tâm rnê bơh bunuyh, bơh khân may mâu lah bơh phung êng, 7nđâp tơlah dơi dăn ndơ nâm bu du huê bu ur rong kon, chiă uănh phung kon păng nơm. 8Ma nau hên rŏng ngăn ma khân may hên ŭch mâu di knŏng ăn ma khân may nau mhe mhan ueh Brah Ndu ôh, ƀiălah nđâp nau rêh hên nơm yorlah khân may jêng khlay ngăn ma hên.
9Hơi phung oh nâu, ăn khân may kah gĭt ma kan jêh ri ma nau jêr hên. Hên pah kan măng jêh ri nar yơh, mâu ŭch ƀư jâk du huê tâm phung khân may ôh dôl hên nti nau mhe mhan ueh Brah Ndu ma khân may. 10Khân may jêng phung mbơh jêh ri Brah Ndu tâm ban lĕ, ma hên gŭ ngao krao sach jêh ta năp khân may, phung chroh nau kloh ueh, nau sŏng, jêh ri ma nau bu mâu dơi nduyh ôh. 11Jêh ri khân may gĭt tâm ban lĕ ma hên jêng ma ăp nơm khân may nâm bu du huê mbơ̆ đah phung kon păng. Hên tâm n'hao nuih, tâm bonh khân may, 12jêh ri nchâp khân may hăn khư ma nau Brah Ndu ŭch, nơm kuăl khân may ma ƀon bri hđăch jêh ri ma nau chrêk rmah Păng.
13Hên tâm rnê ma Brah Ndu ƀaƀơ yor khân may sŏk dơn jêh Nau Brah Ndu Ngơi hên nti jêh ma khân may, mâu di tâm ban nau bunuyh ngơi, ƀiălah tâm ban ma Nau Brah Ndu Ngơi nanê̆, pah kan tâm nuih n'hâm khân may, phung chroh jêh. 14Hơi phung oh nâu, khân may jêng phung tĭng ndô̆ phung ngih Brah Ndu tâm Yêsu Krist ta n'gor Yuđa, yorlah khân may tâm ban lĕ, dơn nau rêh ni bơh phung ƀon lan khân may nơm, nâm bu khân păng dơn jêh bơh phung Yuđa. 15Phung nây yơh nkhĭt jêh Brah Yêsu, nđâp phung kôranh nơm mbơh lor. Khân păng ƀư mhĭk ma hên. Khân păng mâu ƀư maak ma Brah Ndu ôh, jêh ri khân păng jêng rlăng đah lĕ rngôch bunuyh. 16Khân păng buay hên nti ma phung bu năch, gay tâm rklaih khân păng. Pôri khân păng ƀư tih mro kŏ rmeh ler, ƀiălah nau Brah Ndu ji nuih tât jêh ma khân păng.

Nau Y-Pôl Ŭch Saơ Tay Phung Têsalônik

17Hơi phung oh nâu, bi hên jêh hên ndŭt ƀâtlât tâm săk jăn, ƀiălah mâu di tâm nuih n'hâm ôh, hên ŭch ngăn ngên saơ tay khân may. 18Pô nây lĕ, hên ŭch hăn ma khân may, gâp Y-Pôl, du tơ̆ bar tơ̆ jêh, ƀiălah Satan buay jêh hên. 19Yorlah mbu jêng nau kâp gân hên, nau răm maak hên, mâu lah đon hđăch nau chrêk rmah hên? Mâu di hĕ khân may yơh ta năp Kôranh Brah he, Brah Yêsu, ta nar păng plơ̆ văch? 20Yorlah khân may jêng nau chrêk rmah hên jêh ri nau răm maak hên.