2

Bruă Y-Pôl Ngă Ti Ƀuôn Têsalônik

1Ơ phung ayŏng adei, diih pô thâo leh klei hmei truh kơ diih amâo jing hơăi mang ôh. 2 Wăt tơdah hmei tŭ leh klei knap leh anăn klei arăng ngă jhat ti ƀuôn Philip, msĕ si diih thâo leh, hmei ăt mâo klei jhŏng hlăm Aê Diê hmei čiăng hưn kơ diih klei mrâo mrang jăk Aê Diê ti krah lu klei bi kdơ̆ng. 3Kyuadah klei hmei mtô mtrŭt amâo kbiă hriê mơ̆ng klei čhuai amâodah klei čhŏ mrŏ ôh, kăn mơ̆ng klei mplư rei; 4ƀiădah tui si Aê Diê yap leh hmei năng jao kơ hmei klei mrâo mrang jăk, snăn hmei blŭ, amâo djŏ čiăng bi mơak kơ mnuih ôh, ƀiădah čiăng bi mơak kơ Aê Diê, Pô ksiêm ai tiê hmei. 5Diih thâo leh hmei amâo tuôm yua ôh klei blŭ myâo mă amâodah mplư čiăng mâo dŏ dô diih. Aê Diê jing Pô hưn bi sĭt. 6Kăn hmei tuôm duah rei klei mnuih mpŭ mni, thâodah mơ̆ng diih amâodah mơ̆ng phung mkăn, 7wăt tơdah hmei dưi mtă kơ diih mpŭ kơ hmei, kyuadah hmei jing phung khua ƀĭng kna Krist. Ƀiădah hmei jing êdu êun ti krah diih, msĕ si sa čô mniê rông anak kiă kriê phung anak ñu pô. 8Snăn hŏng klei hmei khăp snăk kơ diih, hmei čiăng bi mbha kơ diih, amâo djŏ knŏng klei mrâo mrang jăk Aê Diê ôh, ƀiădah wăt klei hdĭp hmei pô mơh, kyuadah diih jing leh yuôm snăk kơ hmei.
9Ơ phung ayŏng adei, diih hdơr leh kơ bruă leh anăn klei suăi hmei. Hmei mă bruă hruê mlam kyua hmei amâo čiăng bi ktrŏ sa čô hlăm phung diih ôh êjai hmei mtô kơ diih klei mrâo mrang jăk Aê Diê. 10Diih jing phung hưn bi sĭt, leh anăn Aê Diê msĕ mơh, klei hmei dôk hdĭp leh ti anăp diih phung đăo hŏng klei doh jăk, hŏng klei kpă, leh anăn hŏng klei arăng amâo dưi ƀuah ôh. 11Kyuadah diih thâo leh, msĕ si sa čô ama hŏng phung anak ñu. Snăn mơh, hmei jing hŏng grăp čô diñu. 12Hmei mtô, mtrŭt, leh anăn mtă kơ grăp čô diih brei dôk hdĭp năng kơ Aê Diê, Pô iêu diih kơ ƀuôn ala mtao leh anăn klei guh kơang Ñu pô.
13Msĕ mơh hmei bi mni kơ Aê Diê nanao kyua klei anei: tơdah diih mă tŭ leh klei Aê Diê blŭ hmei mtô kơ diih, diih tŭ leh klei blŭ anăn amâo djŏ msĕ si klei mnuih blŭ ôh, ƀiădah tui si gơ̆ jing sĭt nik klei Aê Diê blŭ, dôk mă bruă hlăm ai tiê diih phung đăo leh. 14 Ơ phung ayŏng adei, diih jing leh phung tui msĕ si Phung Sang Aê Diê hlăm Krist Yêsu ti čar Yuđa; kyuadah diih tŭ leh klei msĕ mơ̆ng phung ƀuôn sang diih pô, msĕ si diñu tŭ leh mơ̆ng phung Yuđa. 15 Phung anăn bi mdjiê leh Khua Yang Yêsu leh anăn phung khua pô hưn êlâo, leh anăn suôt leh hmei. Diñu amâo bi mơak kơ Aê Diê ôh, leh anăn bi kdơ̆ng hŏng jih jang mnuih 16hŏng klei diñu ghă hmei mtô kơ phung tue, čiăng kơ digơ̆ dưi tlaih — msĕ si diñu čiăng bi bŏ hnơ̆ng klei soh diñu nanao. Ƀiădah klei Aê Diê ngêñ knhal tuč truh leh kơ diñu.

Klei Y-Pôl Čiăng Lŏ Ƀuh Phung Têsalônik

17Ơ phung ayŏng adei, kyuadah arăng brei hmei êkŭt bhiâo mơ̆ng diih, hlăm asei mlei amâo djŏ hlăm ai tiê ôh, hmei hur har hĭn duah êlan čiăng lŏ ƀuh ƀô̆ mta diih. 18Kyuadah hmei čiăng nao kơ diih. Kâo gơ̆ Y-Pôl sa dua bliư̆ leh čiăng nao kơ diih, ƀiădah Satan bi gun êlan hmei. 19Kyuadah hlei jing klei hmei čang hmăng, klei hmei hơ̆k mơak, amâodah đuôn mtao klei guh kơang hmei ti anăp Khua Yang drei Yêsu ti hruê Ñu lŏ hriê? Amâo djŏ hĕ jing diih yơh? 20Kyuadah sĭt nik diih jing klei guh kơang leh anăn klei hơ̆k mơak hmei.