3

1Vì không thể chờ lâu hơn nữa, tôi quyết định ở lại A-then một mình, 2và cử Ti-mộ-thư, một thân hữu cùng phục vụ Thượng Đế với tôi, đến khích lệ và tăng cường đức tin anh em, 3để anh em khỏi thối chí ngã lòng khi hoạn nạn. Anh em thừa biết hoạn nạn xảy ra theo chương trình của Thượng Đế. 4Khi còn ở với anh em, chúng tôi đã nói trước: tất cả chúng ta đều sẽ chịu hoạn nạn. Việc đã xảy ra đúng như lời. 5Vì thế, tôi không thể chờ đợi nữa, phải nhờ Ti-mộ-thư đến thăm cho biết tình trạng đức tin anh em, để Sa-tan khỏi quyến rũ anh em và phá hoại công trình chúng tôi.

Phúc trình của Ti-mộ-thư

6Nay Ti-mộ-thư vừa quay về báo tin: đức tin và lòng yêu thương của anh em vẫn vững bền. Ti-mộ-thư cho biết anh em luôn nhắc nhở chúng tôi, trông mong gặp mặt chúng tôi, cũng như chúng tôi mong gặp anh em.
7Nghe anh em giữ vững đức tin trong Chúa, chúng tôi được an ủi vô cùng, dù đang trải qua mọi cảnh hiểm nguy gian khổ. 8Chúng tôi có thể chịu đựng tất cả một khi anh em cứ vững mạnh trong Chúa.
9Mỗi khi cầu thay cho anh em, chúng tôi không đủ lời tạ ân Thượng Đế vì anh em, và vì mọi niềm vui anh em đem lại cho chúng tôi. 10Ngày đêm chúng tôi thiết tha cầu xin Chúa cho sớm gặp anh em để kiện toàn đức tin anh em.
11cầu xin Thượng Đế, Cha chúng ta và Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta mở đường cho chúng tôi đến thăm anh em. 12Cầu xin Chúa cho tình yêu thương của anh em luôn tăng trưởng, để anh em tha thiết yêu thương nhau và yêu thương mọi người, như chúng tôi yêu thương anh em. 13Xin Thượng Đế cho lòng anh em vững mạnh, thánh khiết, vô tội để anh em có thể đứng trước mặt Ngài trong ngày Chúa Giê-xu chúng ta trở lại với tất cả con dân Ngài.