4

Lub Neej uas Haum Vajtswv Siab

1Cov kwvtij, peb twb qhia rau nej lawm hais tias nej yuav tsum ua nej lub neej li cas thiaj yuav haum Vajtswv siab, nej twb ua li peb qhia ntawd lawm. Tiamsis nimno peb thov ntuas nej raws li peb tus Tswv Yexus kom peb ntuas, nej yuav tsum ua nej lub neej kom zoo dua yav tas los lawm thiab. 2Rau qhov nej twb paub lawm hais tias tej lus uas peb qhia nej tsis yog peb tej lus, tiamsis yog peb tus Tswv Yexus tej lus. 3Vajtswv xav kom nej ua nej lub neej zoo kawg nkaus, tsis txhob ua kev nkauj kev nraug thiaj li haum Vajtswv siab. 4Nej txhua tus yuav tsum tswj nej lub cev thiab ncaj ncees rau nej tus pojniam, nej thiaj yuav ua tau haum Vajtswv siab thiab haum neeg siab. 5Cov neeg uas tsis paub Vajtswv, lawv muaj lub siab ntshaw ua phem ua qias, nej tsis txhob ntshaw li lawv. 6Nej yuav tsum nco ntsoov zaj no, nej tsis txhob ua kev nkauj kev nraug ib zaug li. Yog nej ua nkauj ua nraug nej yeej yuav ua txhaum lwm tus xwb. Yav tas los peb twb qhia rau nej paub lawm hais tias Vajtswv yuav rau txim rau cov neeg uas ua txhaum li ntawd. 7Vajtswv hu peb los ua neeg zoo, tsis yog hu peb los ua kev nkauj kev nraug. 8Yog leejtwg tsis ua raws li Txojlus no qhia tsis yog nws saib tsis taus neeg, tiamsis yog nws saib tsis taus Vajtswv tus uas pub Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv rau nej.
9Tsis tas kuv yuav sau qhia rau nej hais tias nej cov uas ntseeg yuav tsum sib hlub, rau qhov Vajtswv twb qhia rau nej lawm hais tias ib tug yuav tsum hlub ib tug. 10Nej yeej hlub cov kwvtij ntseeg Yexus uas nyob txhua qhov hauv lub xeev Makedaunias lawm. Tiamsis cov kwvtij, peb thov ntuas nej hais tias nej ib tug yuav tsum hlub ib tug heev dua ntawd thiab. 11Nej yuav tsum niaj hnub xyaum ua neeg zoo tsis txhob ntau ncauj. Nej yuav tsum rau siab ntso ua nej tes haujlwm xwb tsis txhob mus tabkaum lwm tus. Thiab nej yuav tsum ua ntawm nej txhais tes tsis txhob tos lwm tus ua rau nej noj, raws li peb twb qhia rau nej lawm. 12Yog nej ua li no, cov uas tsis ntseeg Vajtswv thiaj yuav saib taus nej, thiab nej thiaj yuav tsis tos lwm tus ua rau nej noj.

Hnub uas Tus Tswv Yexus Rov Los

13Cov kwvtij, peb xav kom nej paub tseeb hais tias cov neeg uas tuag lawm, lawv mus rau qhov twg lawm, nej thiaj yuav tsis quaj ntsuag ib yam li cov neeg uas tsis muaj chaw cia siab. 14Peb paub tseeb hais tias Yexus twb tuag thiab sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm; yog li ntawd, peb thiaj ntseeg hais tias Vajtswv yuav coj cov ntseeg uas tuag lawm nrog Yexus sawv rov qab los thiab.
15Zaj uas peb qhia rau nej no twb yog peb qhia raws li peb tus Tswv Yexus tej lus qhia uas hais tias, hnub uas tus Tswv Yexus rov qab los, peb cov uas tseem ua neej nyob, peb yuav tsis xub ua cov uas tuag lawm ntej mus. 16Thaum tus Tswv Yexus yuav los saum ntuj los, sawvdaws yuav hnov ib lub suab hu nrov nrov saum ntuj tuaj, thiab yuav hnov tus thawj timtswv ceebtsheej lub suab hu thiab hnov Vajtswv lub suab raj suab xyu nrov. Ces cov neeg tuag lawm uas ntseeg Yexus yuav sawv hauv qhov tuag los. 17Tom qab ntawd Vajtswv yuav coj peb cov uas tseem ua neej nyob, nrog cov neeg ntawd ua ke nrog huab nrog cua mus ntsib tus Tswv saum ib nta ntuj, peb yuav nrog tus Tswv nyob mus ibtxhis li. 18Yog li ntawd, nej cia li muab tej lus no los nplig txhua tus lub siab.