5

1Hơi phung oh nâu, bi ma rnôk jêh ri yan, mâu khlay ôh bu nchih ma khân may. 2Yorlah khân may nơm gĭt rah vah jêh ma nar Kôranh Brah mra tât nâm bu du huê ntŭng dôl măng. 3Tơlah phung bunuyh lah: "Đăp mpăn jêh ri mâu hôm klach ôh", ƀâtlât dôl nây ro nau ƀư rai mra tât ma khân păng nâm bu nau ji deh tât ma du huê bu ur ntreo, jêh ri khân păng mâu dơi klaih ôh.
4Ƀiălah, hơi phung oh nâu, khân may mâu gŭ tâm nau ngo ôh, kŏ tât nar nây mra tât ƀư ndrŏt khân may nâm bu du huê ntŭng. 5Lĕ rngôch khân may jêng kon nau ang jêh ri kon nar; he mâu jêng kon măng mâu lah ngo ôh. 6Lơi ăn he bêch nâm bu phung êng ôh, ƀiălah ăn he gŭ njrăng jêh ri ăn jêng măt rngăl. 7Yorlah mbu nơm bêch, bêch dôl măng, jêh ri mbu nơm nhŭl ndrănh, nhŭl ndrănh dôl măng. 8Ƀiălah he jêng kon nôk nar. Ăn he gŭ rngăl, jêh ri soh ao loih nau chroh, jêh ri ndô đon nau kâp gân ma nau tâm rklaih. 9Yorlah Brah Ndu mâu săch he ma nau ji nuih ôh, ƀiălah ma nau dơi geh nau tâm rklaih tâm Kôranh Brah he, Yêsu Krist. 10Păng nơm khĭt jêh ma he, pôri, gĭt lah, he gŭ njrăng mâu lah bêch jêh, he dơi gŭ rêh ndrel ma Păng. 11Pôri tâm n'hao nuih jêh ri ăn nâp ndrăng khân may nâm bu khân may vay ƀư ƀaƀơ.

Nau Nti Êng Êng

12Hơi phung oh nâu, hên dăn ma khân may ăn khân may yơk ma phung gŭ pah kan tâm nklang khân may, jêng phung chiă uănh, phung nti lah khân may tâm kan Kôranh Brah. 13Ăn khân may yơk jêh ri rŏng ma khân păng âk ngăn ngên yor kan khân păng pah. 14Ăn khân may gŭ đăp mpăn ndrăng khân may nơm hơi oh nâu, ăn khân may lah phung ƀlao kan, nsŭk nsôr phung mâu jo, kơl phung rdja, jêh ri jong nuih đah lĕ rngôch.
15Khân may njrăng, lơi ta ăn geh bunuyh mplơ̆ nau mhĭk ma nau mhĭk bu ôh, ƀiălah rlong nâl joi nau ƀư ueh ƀaƀơ ndrăng khân may jêh ri ma lĕ rngôch bunuyh.
16Gŭ răm ƀaƀơ, 17mbơh sơm mâu blau hŭnh, 18Kah gĭt tâm rnê ma Brah Ndu tâm lĕ nau tât, yorlah nâm bu pô nây Brah Ndu ŭch khân may ƀư tâm Yêsu Krist.
19Lơi ta khân may nhhât Brah Huêng Ueh ôh. 20Lơi ta khân may mưch nau bu nti lah ôh. 21Rlong sek lĕ nau bu nti, tih mâu lah di, jêh ri djôt prăp moh nau di. 22Ăn khân may der lĕ rngôch nau mhĭk.
23Ăn Brah Ndu nau đăp mpăn ƀư kloh ueh khân may ăn lam; jêh ri ăn huêng, nuih n'hâm mĭn, jêh ri săk jăn khân may prăp mâu geh nau dơi nduyh kŏ tât, Kôranh Brah he Yêsu Krist mra văch. 24Nơm kuăl jêh khân may gŭ răp jăp, jêh ri păng yơh mra ƀư nau nây.
25Hơi phung oh nâu mbơh sơm an ma hên ƀă. 26Khâl đah lĕ rngôch oh nâu ma nau chŭm kloh. 27Ma Kôranh Brah gâp nchâp khân may ăn uănh samƀŭt aơ ma lĕ rngôch phung oh nâu.
28Ăn nau yô̆ bơh Kôranh Brah he, Yêsu Krist, gŭ ndrel đah khân ay may.