5

Npaj Kom Txhij Tos Hnub uas Yexus Rov Los

1Cov kwvtij, tsis tas kuv yuav tsum sau qhia rau nej paub hais tias hnub twg thiab lub sijhawm twg yuav muaj tej ntawd. 2Rau qhov nej yeej paub lawm hais tias hnub uas tus Tswv Yexus yuav los, nws yuav los ib yam li tubsab tuaj hmo ntuj. 3Thaum sawvdaws tseem hais tias, “Peb tau zoo noj thiab tau zoo nyob kawg li lawm”, tamsim ntawd lawv yuav raug kev puastsuaj. Lawv yuav khiav tsis dim ib yam li tus pojniam uas mob plab yuav yug menyuam, nws yuav khiav tsis dim li. 4Tiamsis cov kwvtij, nej tsis yog cov uas nyob hauv qhov tsaus ntuj, txawm yog hnub ntawd yuav los ib yam li tus tubsab tuaj los tsis tas nej yuav ntshai. 5Rau qhov nej yog cov uas nyob qhov pom kev thiab nyob nruab hnub. Peb tsis yog cov uas nyob hmo ntuj lossis nyob hauv qhov tsaus ntuj. 6Yog li ntawd peb tsis txhob tsaug zog li lwm tus. Peb yuav tsum tsis txhob tsaug zog thiab ceevfaj zov tos. 7Tsuas yog thaum tsaus ntuj neeg thiaj pw tsaug zog thiab tsuas yog thaum tsaus ntuj neeg thiaj haus cawv qaug xwb. 8Tiamsis peb yog cov uas nyob nruab hnub, tsis tsimnyog peb yuav qaug rau ib yam dabtsi li. Peb yuav tsum muab kev ntseeg thiab kev hlub los ua daim thaiv hauv siab, thiab peb yuav tsum muab qhov uas peb cia siab hais tias peb yuav dim peb lub txim, los ua lub kausmom hlau ntoo. 9Vajtswv yuav tsis rau txim rau peb cov uas Vajtswv xaiv cia lawm, tiamsis Vajtswv yuav zam txim rau peb cov uas ntseeg peb tus Tswv Yexus. 10Yexus Khetos yog tus uas tuag theej peb lub txhoj. Nws ua li ntawd kom peb thiaj tau nrog nws nyob mus ibtxhis li. Thaum Yexus rov qab los txawm yog peb tseem muaj sia nyob lossis peb tuag lawm los xij, peb yeej yuav tau mus nrog nws nyob. 11Yog li ntawd, nej ib tug yuav tsum txhawb ib tug zog, thiab ib tug pab ib tug, ib yam li niaj hnub no nej ua.

Tej Lus Ntuas Thaum Kawg thiab Foom Koob Hmoov

12Cov kwvtij, peb qhia nej hais tias tsimnyog nej yuav tsum hwm cov uas saib nej. Lawv yog cov uas Vajtswv xaiv los coj nej thiab qhia nej. 13Nej yuav tsum hwm lawv thiab hlub lawv, rau qhov lawv muab siab rau ua haujlwm pab nej. Nej yuav tsum nyob sib haumxeeb thiab sib hlub sib pab.
14Cov kwvtij, peb qhia nej hais tias nej yuav tsum ntuas tus neeg tubnkeeg, thiab txhawb tus uas tsis muaj lub siab tawv, pab tus uas qaug zog thiab ua siab ntev rau sawvdaws. 15Nej ib tug tsis txhob ua phem pauj ib tug, tiamsis nej ib tug yuav tsum ua zoo rau ib tug thiab ua zoo rau sawvdaws.
16Nej yuav tsum niaj hnub zoo siab. 17Nej yuav tsum thov Vajtswv tsis tseg tsis tu. 18Txawm yog nej raug kev txomnyem thiab tau zoo los nej yuav tsum ua Vajtswv tsaug. Vajtswv xav kom nej txhua tus uas nrog Yexus Khetos koom ib txojsia lawm ua tej no.
19Nej tsis txhob txwv Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv. 20Nej tsis txhob thuam tej lus uas Vaj Ntsujplig kom neeg qhia. 21Nej yuav tsum ua tib zoo saib txhua yam huv tibsi, saib yam twg zoo, nej khaws yam ntawd cia. 22Nej yuav tsum zam kom dhau txhua yam kev phem huv tibsi.
23Thov Vajtswv tus uas pub rau peb tau nyob kaj siab lug, pab kom nej ua tau neeg zoo kawg nkaus. Thiab thov Vajtswv tsomkwm nej tus ntsujplig, nej lub siab thiab nej lub cev huv tibsi. Thaum peb tus Tswv Yexus Khetos rov los, nej thiaj yuav tsis muaj ib qhov txhaum li. 24Vajtswv tus uas hu nej los ua nws haivneeg, nws yuav ua kom tej no tiav, rau qhov nws yog tus uas ncaj ncees.
25Cov kwvtij, nej yuav tsum thov Vajtswv pab peb thiab. 26Nej ib tug yuav tsum hlub ib tug.
27Tus Tswv Yexus kom kuv qhia rau nej hais tias nej yuav tsum muab tsab ntawv no nyeem rau cov ntseeg txhua tus mloog.
28Thov peb tus Tswv Yexus Khetos foom koob hmoov rau nej sawvdaws.