5

Oix Zuqc Liuc Leiz Ziangx Zuov Ziouv Aengx Daaih

1Zuangx gorx-youz aac, gorngv taux naaiv deix sic haaix norm ziangh hoc haaix norm nyutc zeiv oix cuotv maiv zuqc fiev mbuox meih mbuo, 2weic zuqc meih mbuo mengh mengh nyei hiuv duqv Ziouv daaih nyei hnoi oix taux hnangv janx-zaqc lungh muonz zanc daaih wuov nor. 3Zuangx mienh gorngv, “Taaix-baengh aqv loh! Maiv zuqc gamh nziex aqv,” wuov zanc ninh mbuo ziouc liemh zeih zuqc mietc, hnangv m'sieqv dorn liemh zeih mun gu'nguaaz nor. Maiv haih biaux maiv ndutv.
4Gorx-youz aac, meih mbuo maiv zeiz yiem hmuangx gu'nyuoz. Hnangv naaic, wuov norm hnoi maiv horpc zuqc taux hnangv janx-zaqc daaih nor. 5Meih mbuo yietc zungv zoux yiem njang nyei mienh yaac guei lungh hnoi zanc. Mbuo maiv zeiz guei lungh muonz zanc fai zoux yiem hmuangx nyei mienh. 6Hnangv naaiv, mbuo maiv dungx hnangv nyiec nyei mienh m'njormh. Oix zuqc ging jienv hnyouv, gunv jienv ganh, 7weic zuqc bueix m'njormh nyei mienh se lungh muonz zanc m'njormh. Diuv nquin nyei mienh lungh muonz zanc nquin. 8Mv baac mbuo guei lungh hnoi zanc, ziouc oix zuqc gunv duqv ganh. Oix zuqc longc sienx Yesu nyei hnyouv caux hnamv mienh nyei hnyouv zoux ⟨hlieqv-jaapv⟩ buang jienv la'kuotv. Yaac oix zuqc maaih lamh hnamv oix duqv njoux weic zoux hlieqv-muoc ndongx jienv. 9Tin-Hungh ginv mbuo daaih maiv zeiz weic oix bun mbuo zuqc ninh nouz. Ninh oix bun mbuo kaux Ziouv Yesu Giduc duqv njoux. 10Giduc weic mbuo daic. Hnangv naaic, ninh aengx daaih wuov zanc, maiv gunv mbuo ziangh jienv fai daic mingh, ninh oix bun mbuo caux ninh yiem. 11Weic naaiv oix zuqc laanh tengx laanh zungx qaqv, laanh tengx laanh ceix jiez daaih, hnangv ih zanc meih mbuo zoux nyei nor.

Setv Mueiz Waac

12Zuangx gorx-youz aac, yie mbuo tov meih mbuo oix zuqc taaih yiem meih mbuo mbu'ndongx cuotv qaqv zoux gong nyei mienh, dongh weic Ziouv Yesu gunv meih mbuo, njaaux meih mbuo wuov deix. 13Oix zuqc weic ninh mbuo zoux nyei gong longx-longx nyei taaih yaac hnamv ninh mbuo. Laanh yaac oix zuqc caux laanh baengh orn nyei yiem. 14Zuangx gorx-youz aac, yie mbuo tov meih mbuo oix zuqc kuinx mienh lueic mienh, oix zuqc tengx daamv faix nyei mienh zungx daamv, oix zuqc tengx mau nyei mienh, yaac oix zuqc longc noic daaix zuangx mienh. 15Oix zuqc faix fim, maiv dungx bun haaix dauh zoux orqv winh orqv. Mv baac laanh oix zuqc zanc-zanc lorz qangx zoux longx bun laanh yaac zoux longx bun zuangx mienh.
16Oix zuqc zanc-zanc orn-lorqc. 17Yaac oix zuqc maiv dingh liouh nyei daux gaux. 18Yiem maanc sic oix zuqc laengz zingh Tin-Hungh. Meih mbuo caux Giduc Yesu juangc maengc ziangh, Tin-Hungh ziouc oix meih mbuo hnangv naaiv nor zoux.
19Maiv dungx mborqv daic Singx Lingh nyei douz. 20Maiv dungx mangc piex Singx Lingh bun mienh douc daaih nyei waac. 21Oix zuqc seix mangc nyungc-nyungc. Longx nyei oix zuqc ei jienv zoux. 22Nyungc-nyungc orqv nyei oix zuqc simv nqoi.
23Tov ceix baengh orn nyei Tin-Hungh bun meih mbuo cing-nzengc taux daauh, yaac beu jienv meih mbuo nyei lingh wuonh, meih mbuo nyei hnyouv, meih mbuo nyei sin, taux Ziouv Yesu Giduc aengx daaih wuov zanc ziouc maiv maaih dorngx nqemh. 24Heuc meih mbuo daaih wuov dauh se ziepc zuoqv nyei. Ninh oix hnangv naaiv nor zoux ziangx.
25Zuangx gorx-youz aac, tov meih mbuo tengx yie mbuo daux gaux. 26Wuic buangh nyei ziangh hoc oix zuqc zoux hnyouv cing-nzengc zom hmien naaic baengh orn.
27Yie longc Ziouv nyei hatc maaz mbuox meih mbuo, meih mbuo oix zuqc doqc naaiv zeiv fienx bun zuangx gorx-youz muangx.
28Tov Ziouv Yesu Giduc ceix en bun meih mbuo.