5

Brei Dôk Răng kơ Klei Khua Yang Lŏ Hriê

1Ơ phung ayŏng adei, bi kơ ênuk leh anăn hruê, amâo yuôm ôh arăng čih kơ diih. 2 Kyuadah diih pô thâo klă leh kơ Hruê Khua Yang srăng truh msĕ si sa čô knĕ êjai mlam. 3Êjai phung mnuih lač, “Mâo leh klei êđăp ênang leh anăn klei hơĭt mđao”, hlăk anăn bhiâo riâo rit klei bi rai srăng truh kơ diñu msĕ si klei ruă kkiêng truh kơ sa čô mniê ba tian, leh anăn diñu amâo srăng dưi tlaih ôh. 4Ƀiădah Ơ phung ayŏng adei, diih amâo dôk hlăm klei mmăt ôh, tơl hruê anăn bi kdjăt diih msĕ si sa čô knĕ. 5Kyuadah jih jang diih jing phung anak klei mngač leh anăn phung anak hruê. Drei amâo jing phung anak mlam amâodah klei mmăt ôh. 6Snăn đăm brei drei pĭt ôh msĕ si phung mkăn, ƀiădah brei drei dôk răng leh anăn dôk êngal. 7Kyuadah phung pĭt pĭt êjai mlam, leh anăn phung kpiê ruă kpiê ruă êjai mlam. 8 Ƀiădah kyuadah drei jing phung anak hruê, brei drei dôk êngal, hơô ao msei klei đăo leh anăn klei khăp, đua đuôn msei klei čang hmăng kơ klei bi mtlaih. 9Kyuadah Aê Diê amâo čuăn drei kơ klei ngêñ ôh, ƀiădah kơ klei dưi mâo klei bi mtlaih hlăm Khua Yang drei Yêsu Krist, 10Pô djiê leh kyua drei, čiăng kơ thâodah drei dôk krŏng amâodah pĭt leh, drei dưi dôk hdĭp mbĭt hŏng Ñu. 11Snăn bi mđĭ ai leh anăn bi kjăp hdơ̆ng diih, msĕ si diih dôk ngă ară anei.

Klei Mtă Knhal Tuč leh anăn Klei Čhưn

12Ƀiădah Ơ phung ayŏng adei, hmei kwưh kơ diih, brei diih mpŭ kơ phung mă bruă suăi ti krah diih, jing phung kiă kriê diih hlăm Khua Yang leh anăn mđĭ ai diih. 13Brei diih mâo lu klei khăp leh anăn klei mpŭ kơ diñu kyua bruă diñu mă. Brei diih dôk êđăp ênang hdơ̆ng diih. 14Ơ phung ayŏng adei, hmei mtrŭt diih brei diih ƀuah mkra phung bi rŭng, bi mđĭ ai phung êdu ai, đru phung awăt, leh anăn gĭr hŏng jih jang diñu. 15Răng bĕ, đăm brei sa čô hlăm phung diih bi wĭt klei jhat kơ klei jhat arăng, ƀiădah tui duah nanao čiăng ngă klei jăk hdơ̆ng diih leh anăn kơ jih jang mnuih. 16Dôk hơ̆k mơak nanao bĕ. 17Wah lač amâo mdei ôh. 18Bi mni bĕ kơ Aê Diê hlăm jih jang klei truh; kyuadah klei anăn jing klei Aê Diê čiăng diih ngă hlăm Krist Yêsu. 19Đăm bi ram Yang Mngăt Jăk ôh. 20Đăm bi êmut kơ klei hưn êlâo ôh, 21ƀiădah ksiêm bi nik jih jang klei. Djă pioh ya klei jing jăk; 22brei diih hngah jih jang klei jhat.
23Akâo kơ Aê Diê pô jing akŏ kơ klei êđăp ênang bi doh jăk diih kluôm ênŭm; leh anăn akâo kơ Ñu mgang pioh mngăt, ai mĭn, leh anăn asei mlei diih amâo mâo klei ƀuah ôh ti hruê Khua Yang drei Yêsu Krist srăng lŏ hriê. 24Pô iêu diih leh jing sĭt suôr, leh anăn Ñu srăng ngă klei anăn.
25Ơ phung ayŏng adei, wah lač kơ hmei đa.
26Kkuh čhưn bĕ kơ jih jang phung ayŏng adei hŏng klei čŭm doh jăk.
27Hŏng Khua Yang kâo mtă kơ diih brei dlăng hră anei kơ jih jang phung ayŏng adei.
28Brei klei pap mơ̆ng Khua Yang drei Yêsu Krist dôk mbĭt hŏng diih.