2

Pawg Ntseeg Kev Pehawm Vajtswv

1Qhov tseemceeb uas kuv xav kom nej ua yog nej yuav tsum thov Vajtswv pab sawvdaws thiab nej yuav tsum ua Vajtswv tsaug. 2Kuv thov nej thov Vajtswv pab cov vajntxwv thiab cov nomtswv. Yog peb ua li ntawd, peb yuav tau nyob kaj siab lug ua Vajtswv tes haujlwm thiab tau zoo ua peb lub neej kom phim qhov uas peb yog cov ntseeg. 3Qhov no yog qhov zoo thiab haum Vajtswv tus uas yog peb tus Cawmseej lub siab. 4Vajtswv xav kom tej neeg sawvdaws nyias dim nyias lub txim thiab xav kom lawv paub qhov tseeb. 5Rau qhov yeej muaj tib tug Vajtswv xwb, thiab muaj tib tug nyob nruab nrab ua kom neeg thiab Vajtswv sib cuag tau. Tus ntawd yog Yexus Khetos tus uas los yug ua neeg. 6Nws muab nws txojsia los theej sawvdaws lub txhoj; nws ua li ntawd yog nws qhia rau sawvdaws paub hais tias twb txog lub sijhawm uas Vajtswv teem cia lawm hais tias Vajtswv yuav pab kom neeg dim neeg lub txim. 7Yog li ntawd, Vajtswv thiaj tsa kuv ua ib tug timthawj thiab ua xibhwb qhia Vajtswv Txojlus uas yog qhov tseeb rau lwm haivneeg thiab coj lawv los ntseeg Vajtswv. Tej lus uas kuv hais no kuv hais tseeb xwb kuv tsis dag.
8Thaum cov neeg tuaj nyob ua ke mloog lus qhuab qhia, tsis hais hauv lub nroog twg lossis lub zog twg, kuv xav kom cov txivneej thov Vajtswv; cov ntawd yuav tsum yog cov uas muab siab rau ntseeg, tsis chim rau leejtwg, thiab tsis nrog leejtwg sib cav sib ceg.
9Kuv xav kom txhua tus pojniam paub txajmuag. Nyias yuav tsum tu nyias lub cev tsis txhob cia siv hle zab hle zuav lossis hnav tej tsoos tsho uas tsis tsimnyog hnav; tsis txhob ntxias plaubhau kom txawv luag zej luag zos lossis tsis txhob coj tej saw nyiaj saw kub lossis hnav tej tsoos tsho uas kim kim. 10Tiamsis txhua tus pojniam yuav tsum ua haujlwm zoo pab lwm tus thiaj tsimnyog qhov uas lawv hais tias lawv yog cov ntseeg Vajtswv. 11Cov pojniam yuav tsum nyob twjywm ua tib zoo mloog lus qhuab qhia. 12Kuv tsis pub cov pojniam qhia txivneej lossis tsav hwjchim loj dua cov txivneej. Cov pojniam yuav tsum nyob twjywm. 13Rau qhov Vajtswv xub tsim Adas mam li tsim Evas. 14Tsis yog dab Ntxwgnyoog los ntxias Adas, tiamsis yog los ntxias Evas, Evas thiaj ua txhaum. 15Tiamsis cov pojniam yuav dim, vim lawv yug menyuam, yog hais tias lawv muab siab rau ntseeg, muaj lub siab hlub lwm tus thiab ua haum Vajtswv siab.