2

Zoux Leiz-Baaix Nyei Leiz

1Hnangv naaiv, da'yietv yie kuinx meih oix zuqc tengx maanc mienh tov Tin-Hungh. Oix zuqc weic ninh mbuo daux gaux, jouh Tin-Hungh, laengz zingh Tin-Hungh. 2Yaac oix zuqc weic zuangx hungh diex caux yietc zungv zoux hlo gunv baeqc fingx wuov deix daux gaux, bun mbuo maiv maaih sic, taaix-baengh nyei yiem, ziouc haih longx-longx nyei zaangc Tin-Hungh, laanh yaac taaih laanh. 3Hnangv naaiv daux gaux se longx nyei, yaac horpc mbuo nyei Njoux Ziouv Tin-Hungh. 4Tin-Hungh oix maanc mienh duqv njoux yaac oix ninh mbuo hiuv duqv zien leiz. 5Weic zuqc maaih nduqc dauh Tin-Hungh hnangv. Yaac maaih nduqc dauh yiem Tin-Hungh caux mienh mbu'ndongx zoux mbu'ndongx mienh, se Giduc Yesu, dongh benx baamh mienh wuov dauh. 6Giduc Yesu siev ninh ganh nyei maengc weic zuoqc maanc mienh nzuonx. Taux horpc nyei ziangh hoc ninh hnangv naaiv nor zoux bun cing Tin-Hungh oix maanc mienh duqv njoux. 7Weic naaiv Tin-Hungh paaiv yie zoux zunh doz mienh yaac paaiv yie zoux ⟨gong-zoh,⟩ zoux fin-saeng njaaux maanc fingx Janx sienx Yesu, yaac hiuv duqv zien leiz. Naaiv yie maiv gorngv-baeqc. Yie gorngv zien nyei.
8Yie oix yiem norm-norm dorngx nyei m'jangc dorn sung jiez cing-nzengc nyei buoz daux gaux, yaac maiv qiex jiez, maiv nzaeng jaax.
9Yie yaac oix m'sieqv dorn zuqv zong horngh lui-houx. Maiv dungx zorng weic saaix-liangz mienh, yaac maiv dungx gitv mba'biei mbinz, fai longc jaaix nyei la'bieiv-zou, fai jiem, fai longc jaaix haic nyei lui-houx zorng sin. 10M'sieqv dorn oix zuqc zoux kuv sic weic zorng ganh. Naaiv se puix nyiemc sienx Tin-Hungh nyei m'sieqv dorn zoux nyei sic.
11Hoqc doz-leiz nyei ziangh hoc, m'sieqv dorn oix zuqc nzieqc nzingz yaac hnyouv suonc nyei. 12Yie maiv bun m'sieqv dorn njaaux fai longc hatc maaz gunv m'jangc dorn. M'sieqv dorn oix zuqc nzieqc nzingz nyei, 13weic zuqc Tin-Hungh zeix Aa^ndam ndaangc, nqa'haav cingx zeix Haawaa. 14Zuqc nduov nyei se maiv zeiz Aa^ndam. Zuqc nduov nyei se m'sieqv dorn, ninh ziouc baamz zuiz aqv. 15Mv baac weic zuqc m'sieqv dorn yungz gu'nguaaz, se gorngv zanc-zanc sienx longx, maaih hnyouv hnamv mienh, zoux cing-nzengc yaac gunv duqv ganh, ninh mbuo ziouc duqv njoux.