2

Klei Kkuh Mpŭ Hlăm Sang Aê Diê

1Snăn êlâo kơ jih jang klei, kâo mtrŭt brei ih kwưh, akâo, wah lač brei kơ arăng leh anăn bi mni kơ Aê Diê kyua jih jang mnuih, 2kyua phung mtao leh anăn kyua jih jang phung khua kiă kriê, čiăng kơ drei dưi dôk hdĭp êđăp ênang leh anăn amâo mâo klei rŭng răng ôh, tui si klei đăo kơ Aê Diê leh anăn tui si klei arăng mpŭ. 3Klei anăn jăk leh anăn bi mơak kơ Aê Diê, Pô Bi Mtlaih drei. 4Ñu čiăng kơ jih jang mnuih srăng tlaih leh anăn truh kơ klei thâo săng klei sĭt nik. 5Kyuadah mâo knŏng sa čô Aê Diê leh anăn knŏng sa čô Pô ti krah Aê Diê hŏng mnuih, jing Krist Yêsu, mnuih, 6Pô jao leh Ñu pô jing ênoh bi tui kơ jih jang mnuih. Snăn jing klei hưn bi sĭt kơ hdră Aê Diê čiăng ngă hlăm ênuk djŏ. 7 Kơ bruă anăn Aê Diê mjing leh kâo sa čô pô mtô leh anăn khua ƀĭng kna, pô mtô kơ phung tue klei đăo leh anăn klei sĭt nik. (Kâo blŭ klei sĭt nik, kâo amâo luar ôh.)
8Snăn hlăm jih jang anôk kâo čiăng kơ phung êkei wah lač, yơr kngan doh jăk amâo mâo klei ăl amâodah klei bi mneh msao ôh. 9 Kâo čiăng msĕ mơh kơ phung mniê mprăp diñu pô djŏ tui si klei bhiăn, amâo ƀôñ ƀŭk, amâodah mprăp hŏng mah, añŭ yuôm, amâodah hơô ao kdrăm kơah ênoh yuôm ôh. 10Ƀiădah brei bruă jăk jing kdrăp diñu, tui si jing djŏ kơ phung mniê hưn diñu jing phung mă bruă kơ Aê Diê. 11Brei mniê hmư̆ klei mtô hŏng klei dôk ñăt hŏng klei thâo đup sĭt. 12Kâo amâo brei ôh mniê mtô amâodah jing khua kơ êkei; brei mniê dôk ñăt. 13 Kyuadah Aê Diê mjing Y-Ađam êlâo leh anăn H'Êwơ êdei. 14 Leh anăn amâo djŏ ôh Y-Ađam mâo klei mplư, ƀiădah mniê mâo klei mplư leh anăn hlŏng gao klei bhiăn. 15Ƀiădah mniê srăng tlaih kyua klei ñu kkiêng kơ anak, tơdah ñu gĭr dôk kjăp hlăm klei đăo, hlăm klei khăp, leh anăn hlăm klei doh jăk, hŏng klei năng tui si klei bhiăn.