3

Cov Thawjcoj uas Saib Cov Ntseeg

1Muaj ib lo lus tseeb hais rau sawvdaws li no: Yog leejtwg xav ua tus thawj uas saib cov ntseeg, tus ntawd xav ua tes haujlwm uas zoo kawg nkaus. 2Tus thawj uas saib cov ntseeg yuav tsum yog tus uas tsis muaj chaw thuam li. Nws muaj ib tug pojniam xwb, nws xyuam xim, nws tswj tau nws lub siab, nws paub cai, nws nyiam qhua thiab nws txawj qhuab qhia. 3Nws tsis yog neeg quav cawv lossis neeg siab heev, tiamsis nws muaj lub siab ntev, tsis nyiam sib cav sib ceg, tsis ntshaw nyiaj txiag. 4Nws txawj tswjhwm nws tsev neeg thiab qhuab ntuas nws tej menyuam kom lawv hwm nws thiab mloog nws lus. 5Yog leejtwg tswj tsis tau nws tsev neeg, ces nws yuav ua li cas saib tau cov ntseeg Vajtswv. 6Tsis txhob muab tus uas nyuam qhuav los ntseeg tshiab tsa ua tus uas saib cov ntseeg, nyob tsam nws khavtheeb thiab raug txim ib yam li dab Ntxwgnyoog. 7Tus uas saib cov ntseeg yuav tsum yog tus uas cov tsis ntseeg Vajtswv los puavleej hwm, nws thiaj yuav tsis poob ntsejmuag thiab tsis mag dab Ntxwgnyoog lub vojhlua.

Cov uas Pab Ua Vajtswv Tes Haujlwm

8Cov ntseeg uas pab ua Vajtswv tes haujlwm yuav tsum yog cov uas muaj tus cwjpwm zoo thiab sawvdaws hwm; lawv tsis ntau ncauj, tsis quav yeeb quav tshuaj, tsis quav cawv thiab tsis ntshaw nyiaj. 9Lawv yuav tsum yog cov uas muaj lub siab ncaj ncees, muab siab npuab Txojlus tseeb uas Vajtswv tau qhia rau sawvdaws lawm. 10Nej yuav tsum xub sim lawv tso, yog lawv ua tau nej mam li tsa lawv ua haujlwm. 11Lawv cov pojniam los yuav tsum zoo ib yam li lawv; cov pojniam ntawd yuav tsum yog cov uas xyuam xim, tsis nyiam taug xaiv thiab txhua yam uas lawv ua lawv ua ncaj. 12Tus ntseeg uas pab ua Vajtswv tes haujlwm yuav tsum yog tus uas muaj ib tug pojniam xwb thiab nws tswj tau nws tsevneeg. 13Tus ntseeg uas pab ua Vajtswv tes haujlwm yog nws ua nws tes haujlwm zoo nws yuav tau ntsejmuag thiab nws yuav muaj cuabkav qhia qhov uas peb nrog Yexus Khetos koom ib txojsia rau sawvdaws.

Qhov Tseemceeb uas Peb Ntseeg

14Thaum kuv sau tsab ntawv no tuaj rau koj, kuv xav hais tias nyaj kuv yuav tau tuaj saib koj sai. 15Tiamsis yog kuv tsis tau tuaj sai, tsab ntawv no yuav qhia rau koj paub hais tias Vajtswv tsev neeg yuav tsum coj li cas. Vajtswv tsev neeg yog cov ntseeg Vajtswv tus uas muaj sia nyob. Cov ntseeg ntawd yog tus ncej uas txawb Vajtswv Txojlus uas yog qhov tseeb. 16Txhua tus puavleej paub hais tias zaj uas peb ntseeg yog zaj uas tseemceeb kawg nkaus.
  Nws los yug ua neeg, Vaj Ntsujplig
  qhia rau sawvdaws hais tias nws yog tus uas ncaj ncees;
  Vajtswv cov timtswv puavleej pom nws;
  muaj neeg qhia nws zaj rau txhua haivneeg,
  tej neeg uas nyob txhua qhov hauv ntiajteb no los ntseeg nws,
  thiab Vajtswv coj nws mus saum ntuj lawm.