3

Jiu-Baang Nyei Bieiv Zeiv Hnangv Haaix Nor

1Naaiv joux waac se za'gengh zien nyei. “Haaix dauh maaih hnyouv oix zoux jiu-baang nyei ⟨mienh gox,⟩ wuov dauh oix zoux nyei se longx haic nyei gong.” 2Jiu-baang nyei mienh gox oix zuqc zoux maiv maaih dorngx daanh nyei mienh, kungx longc nduqc dauh auv, haih zanv ganh, gunv duqv ganh, zoux dorh leiz nyei mienh, maaih hnyouv zipv kaeqv, yaac haih njaaux mienh. 3Ninh maiv hengx hopv diuv, maiv zoux ciouv mborqv mienh, hnyouv suonc nyei, maiv oix caux mienh nzaeng jaax, yaac maiv mauv nyaanh. 4Oix zuqc haih gunv duqv longx ganh nyei hmuangv doic, njaaux ganh nyei fu'jueiv taaih ninh, muangx ninh nyei waac. 5Se gorngv mienh maiv haih gunv duqv ganh nyei hmuangv doic, ninh hnangv haaix nor haih goux Tin-Hungh nyei jiu-baang? 6Siang-sienx nyei mienh maiv horpc zuqc zoux jiu-baang nyei mienh gox. Nzauh heix ninh haih ceng-hlo ziouc zuqc dingc zuiz, hnangv mienv nyei hungh zuqc dingc zuiz wuov nor. 7Zoux mienh gox nyei mienh oix zuqc dongh jiu-baang ga'nyiec nyei mienh funx mengh hoc longx nyei mienh. Ninh ziouc maiv zuqc mienh daanh yaac maiv zuqc mienv nyei hungh zaeng koux hlopv ninh.

Jiu-Baang Nyei Borng-Buoz Mienh

8Jiu-baang nyei borng-buoz mienh fih hnangv. Oix zuqc benx mienh taaih nyei mienh, ninh mbuo gorngv nyei waac haih kaux duqv zuqc, maiv hengx hopv diuv, yaac maiv mauv zinh zoih. 9Ninh mbuo oix zuqc longc cing-nzengc nyei laangh fim sienx wuonv Tin-Hungh bun mbiaangx yaangh cuotv daaih nyei zien leiz. 10Haaix dauh oix zoux borng-buoz mienh oix zuqc seix ninh mbuo ndaangc. Buatc ninh mbuo maiv maaih dorngx daanh nor, gunv paaiv ninh mbuo zoux naaiv nyungc gong aqv.
11Fu-sux Ziouv nyei m'sieqv dorn yaac fih hnangv nyei oix zuqc maaih mengh dauh longx, maiv gorngv waac-huv, haih zanv duqv ganh, yiem maanc sic yaac zoux hnyouv zingx nyei mienh.
12Borng-buoz mienh oix zuqc longc nduqc dauh auv hnangv, yaac haih gunv duqv longx ganh nyei fu'jueiv caux biauv zong mienh. 13Ninh mbuo zoux duqv gong longx ziouc duqv mienh taaih yaac duqv bungx laangc nyei zunh ninh mbuo sienx Giduc Yesu nyei jauv-louc.

Mbiaangx Yaangh Cuotv Daaih Nyei Sic Za'gengh Hlo Haic

14Yie hnamv daaih maiv nangc lauh yie oix mingh meih naaic, mv baac yie fiev naaiv zeiv fienx bun meih hiuv duqv naaiv deix sic ndaangc. 15Hnangv naaic, se gorngv maaih haaix nyungc zorv yie, meih ziouc hiuv duqv Tin-Hungh nyei biauv zong mienh, dongh ziangh jienv nyei Tin-Hungh nyei jiu-baang, oix zuqc hnangv haaix nor yiem. Jiu-baang zoux zien leiz nyei ndiouh caux gorn-ndoqv. 16Mbuo oix zuqc nyiemc mbuo sienx nyei jauv mbiaangx yaangh cuotv daaih nyei sic za'gengh hlo haic aqv.
  Ninh
hinc cuotv benx dauh baamh mienh,
   Singx Lingh biux mengh ninh horpc nzengc,
  fin-mienh yaac duqv buatc ninh,
   maaih mienh zunh ninh nyei jauv bun maanc fingx muangx,
  lungh ndiev norm-norm dorngx maaih mienh sienx ninh,
   Tin-Hungh yaac zipv ninh faaux taux njang-laangc nyei dorngx.