3

Ƀing Khua Wai Lăng Laih Anŭn Ƀing Tha Sang Yang

1Anai yơh jing tơlơi pơhiăp lăp đaŏ: Tơdah hlơi pô amoaih khăp biă mă kiăng kơ jing pô pơjao wai lăng Sang Ơi Adai, sĭt ñu anŭn amoaih kiăng kơ bruă jao yom biă mă yơh. 2Pô pơjao wai lăng anŭn khŏm hơdip hơdơ̆ng arăng ƀu dưi ƀuăh, rơkơi kơ kơnơ̆ng sa čô bơnai đôč, pơpĕ đuaĭ hĭ mơ̆ng gơnam mơñum măt, pơkhư̆ pô, pơpŭ pơyom, rơhao rơhmač, dưi pơtô pơhrăm, 3khŏm anăm măt tơpai, ƀu ƀrưh mơhiăh ôh samơ̆ tơdu rơun, ƀu pơhiăp brŏk laih anŭn kŏn jing pô khăp kơ prăk lơi. 4Ñu khŏm thâo git gai sang anŏ ñu pô hiam klă laih anŭn ngă brơi kơ ƀing ană bă ñu tui gưt kơ ñu hăng tơlơi pơpŭ pơyom djơ̆ lăp yơh. 5Tơdah hlơi pô ƀu thâo hiư̆m kiăng kơ git gai sang anŏ ñu pô, sĭt ñu ƀu dưi răk rong Sang Ơi Adai kơ Ơi Adai ôh. 6Pô khua wai lăng khŏm ƀu djơ̆ jing pô phrâo đaŏ ôh, yuakơ huĭdah ñu jing hĭ pơgao pơang laih anŭn Ơi Adai či klă̱ kơđi kơ ñu anŭn kar hăng Ñu klă̱ kơđi kơ yang sat tơdang yang sat anŭn jing hĭ laih pơgao pơang. 7Ñu ăt khŏm jing pô hơdip hơdơ̆ng pơhơmutu hiam kơ ƀing aka đaŏ, kiăng kơ ƀing gơñu ƀu či pơhiăp tơlơi sat ƀai kơ tơlơi ñu laih anŭn yang sat ƀu či dưi ngă kơ ñu ngă soh lơi.

Ƀing Tha Sang Yang

8Ăt kar kaĭ mơ̆n, ƀing tha sang yang jing ƀing lăp kơ arăng pơpŭ pơyom, jing ƀing hơmâo kơnuih tơpă sĭt yơh. Ƀing gơñu khŏm anăm khăp mơñum tơpai ôh laih anŭn kŏn jing ƀing hưp kluh kơ prăk lơi. 9Ƀing gơñu đaŏ kơnang kơ boh hiăp Ơi Adai hơmâo pơrơđah laih kơ ƀing ta laih anŭn ngă mơta tơlơi ƀing gơñu thâo jing djơ̆ yơh. 10Blung hlâo ih khŏm lông lăng ƀing gơñu, laih anŭn tơdah ƀu hơmâo tơlơi hơget ôh pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gơñu, sĭt brơi kơ ƀing gơñu mă bruă tha sang yang yơh.
11Ăt kar kaĭ mơ̆n, ƀing bơnai tha sang yang khŏm jing ƀing lăp kơ arăng pơpŭ pơyom kơ ƀing gơñu, ƀu pơhiăp rơkŭt klon arăng ôh, samơ̆ pơpĕ đuaĭ hĭ mơ̆ng gơnam mơñum măt laih anŭn hơdip kiăng kơ ƀing arăng đaŏ kơnang kơ ƀing gơñu amăng djŏp mơta tơlơi yơh.
12Pô tha sang yang khŏm jing rơkơi kơ kơnơ̆ng sa čô bơnai đôč laih anŭn khŏm git gai ƀing ană bă ñu wơ̆t hăng sang anŏ ñu hiam klă mơ̆n. 13Ƀing arăng či pơpŭ pơyom kơ ƀing hlơi pô hơmâo ngă laih bruă hiam klă, laih anŭn ƀing gơñu či dưi pơhiăp kơjăp hơđơ̆ng kơ hơget tơlơi ƀing gơñu đaŏ kơnang pơmĭn ƀlơ̆ng kơ tơlơi Krist Yêsu yơh.
14Tơdang kâo čih hră anai kơ ih, laih anŭn kâo čang rơmang kiăng bưp ih tañ yơh, 15samơ̆ tơdah kâo akaih truh, kiăng kơ ih či thâo yơh hiư̆m ƀing mơnuih khŏm ngă kơ gơñu pô amăng sang anŏ Ơi Adai, jing Sang Ơi Adai kơ Ơi Adai hơdip, jing kar hăng tơmĕh laih anŭn atur kơ boh hiăp sĭt Ñu yơh. 16Tơlơi anŭn jing sĭt biă mă yơh kơ tơlơi boh hiăp jing tơlơi Ơi Adai ră anai hơmâo pơrơđah laih jing yom prŏng biă mă tui anai:
  Ơi Adai pơƀuh rai laih amăng drơi jan mơnuih,
   Yang Bơngăt Hiam pơrơđah laih kơ tơlơi Ñu jing Ană Ơi Adai,
  ƀing ling jang hiam ƀuh laih Ñu,
   arăng pơtô pơblang laih kơ tơlơi Ñu amăng lu lŏn čar.
  Ƀơi lŏn tơnah arăng đaŏ kơnang laih kơ Ñu,
   laih anŭn Ñu đĭ glaĭ pơ adai adih laih yơh.