4

Nau Ntăm Ma Y-Timôthê Yor Phung Kôranh Nơm Nti Tih

1Ƀiălah Brah Huêng Ueh mbơh rah vah jêh tâm rnôk lôch dŭt ƀaƀă mra chalơi nau chroh, ŭch iăt nau phung brah ndơm, jêh ri nau brah mhĭk nti lah. 2Ma nau nuih n'hâm mŭr phung bunuyh ngơi mƀruh jêh ri nuih n'hâm sŏng khân păng kro jêh. 3Phung nây buay bu gŭ ur sai, jêh ri ntăm ma bu ver sa ndơ Brah Ndu rhăk jêh, gay ma phung chroh jêh ri phung gĭt rbăng jêh nau nanê̆ dơi sa ma nau kah gĭt tôr. 4Yorlah lĕ ndơ Brah Ndu njêng jêh jêng ueh jêh ri mâu geh ndơ bu dơi dun ôh, tơlah bu sa ma nau gĭt tôr. 5Pôri păng jêng kloh ueh jêh đah Nau Brah Ndu Ngơi jêh ri ma nau mbơh sơm.

Nau Ntăm Ma Kan Y-Timôthê

6Tơlah may nti lĕ nau aơ ma phung oh nâu, may mra jêng du huê oh mon ktang ueh ma Yêsu Krist, siăm jêh may nơm ma nau ngơi bơh nau chroh, jêh ri ma nau nti ueh may tĭng ndô̆ jêh ma nau di. 7Ăn may dun nau bu nkoch bri ƀơ̆ ƀơch, jêh ri rluk mâl. Ăn may nti nau yơk ma Brah Ndu, 8yorlah nau nti ƀư ktang săk jăn jêng khlay djê djê̆, ƀiălah nau yơk ma Brah Ndu jêng khlay lơn ma lĕ rngôch. Păng geh nau ton ma nau rêh aƀaơ nđâp ma nau rêh rnôk kăndơ̆. 9Nau ngơi nây nanê̆ jêh ri khư sŏk dơn lĕ. 10Yor nây he pah kan jêh ri tâm lơh yorlah he kâp gân tâm Brah Ndu rêh, jêng nơm tâm rklaih ma lĕ rngôch bunuyh, khlay ngăn ngên ma phung chroh.
11Ntăm jêh ri nti nau aơ ma khân may. 12Lơi ăn bu rmot ma nau may jêng dôl druh ndăm, ƀiălah ăn may jêng nau tâm ntĭt ma phung chroh tâm nau ngơi, tâm nau gŭ ngao krao sach tâm nau rŏng, tâm nau chroh, tâm nau kloh. 13Ăn may srôih uănh samƀŭt, sâm n'hao nuih bu, nti lah ma bu kŏ gâp tât. 14Lơi ƀư nau mâu chrê ôh ma nau Brah Ndu ăn may geh jêh, jêh ri tât ma may tĭng nâm nau bu mbơh lor jêh ma nau pah ti bơh nau phung buranh tâm rƀŭn. 15Ăn may mĭn ma nau nây jao lĕ may nơm ma nau nây, gay ma lĕ rngôch mra saơ nau may dơi. 16Njrăng ma may nơm jêh ri ma nau may nti lah; srôih tâm nau nây, yorlah dôl may ƀư pô nây may mra tâm rklaih may nơm jêh ri phung gŭ iăt may.