4

Tuabneeg yuav tso kev ntseeg tseg

1Vaaj Ntsuj Plig qha meej tas yaav tom qaab yuav muaj qee leej tso kev ntseeg tseg tig moog ntseeg tej ntsuj plig kws daag ntxag hab tej lug kws daab qha. 2Tej nuav lug ntawm cov tuabneeg ncauj lug zoo sab phem kws cis daag, puab lub sab kws paub qhov zoo qhov phem raug suavtawg kub tuag lawm. 3Puab txwv tsw kheev sws yuav ua txwj nkawm, hab txwv tsw pub noj qee yaam kws Vaajtswv tswm ca rua cov kws ntseeg hab paub txujkev tseeb, ua Vaajtswv tsaug le noj tau. 4Vem txhua yaam kws Vaajtswv tswm ca puavleej zoo, tsw muaj ib yaam daabtsw yuav txwv, tsuav yog ua Vaajtswv tsaug le noj xwb, 5vem Vaajtswv txujlug hab tej lug thov tub ntxuav tej ntawd kuas dawb huv lawm.

Yexu tug tub qhe kws zoo

6Yog koj qha tej nuav rua cov kwvtij kuj yog koj ua Yexu Kheto tug tub qhe kws ua num zoo vem txujkev ntseeg tej lug hab tej lug qha zoo kws koj xyum lawv le lawm yug koj kuas kheev hlub. 7Tsw xob quav ntsej tej lug nruag kws rhuav tshem Vaajtswv hab tej kwv fuam. Tassws koj yuav tsum ua lub neej xyum kuas tau lub sab kws fwm Vaajtswv. 8Qhov kws muab lub cev xyum tub muaj qaabhau qho ntswv lawm, tassws lub sab kws fwm Vaajtswv muaj qaabhau rua txhua txujkev, vem muaj lu lug cog tseg rua txujsa tam nuav hab tam peg suab. 9Tej lug nuav tso sab tau hab tswm nyog leeg yuav kawg. 10Qhov kws peb ua num khwv hab swv zug ua num kuj yog vem peb vaam khom Vaajtswv tug muaj txujsa nyob kws yog ib tsoom tuabneeg tug Cawmseej, hab qhov tseem ceeb nwg yog cov ntseeg le Cawmseej.
11Ca le nkaw lug hab qha tej nuav. 12Tsw xob ca leejtwg saib tsw taug qhov kws koj tseed hluas, tassws ca le ua yaam ntxwv zoo rua cov ntseeg tsw has kev has lug kev ua num, kev sws hlub, hab kev ntseeg kev dawb huv huvsw. 13Ca le kub sab nyeem Vaajtswv txujlug rua suavdawg noog, hab txhawb puab tug zug hab qhuab qha moog txug thaus kuv tuaj txug. 14Tsw xob nov qaab tug tswvyim kws muab pub rua koj lawv le kws cev Vaajtswv lug rua thaus cov saib pawg ntseeg tsaa teg npuab koj. 15Ca le ua tej num nuav hab swv zug ua sub txhua tug txhad pum tas koj kheev hlub quas zug. 16Ca le ua tuab zoo saib koj tug kheej hab tej kws koj qha. Ca le xyum lawv le tej nuav tsw tu le, rua qhov yog koj ua le nuav koj yuav cawm tau koj tug kheej hab cov kws noog koj qha kuas dim.