4

Phung Khua Pô Mtô Soh

1Yang Mngăt Jăk hưn mngač leh hlăm ênuk knhal tuč đa đa srăng lui wir klei đăo, čiăng gưt kơ phung yang mplư leh anăn kơ klei yang jhat mtô. 2Klei mtô anăn kbiă hriê mơ̆ng ai ngăm klei phung khua pô mtô soh mplư, phung mâo ai tiê kpă djiê leh msĕ si čuh leh hŏng msei ngur. 3Phung anăn ghă arăng dôk ung mô̆, leh anăn mtă kăm ƀơ̆ng đa đa mnơ̆ng ƀơ̆ng huă, mnơ̆ng anăn Aê Diê hrih leh čiăng kơ phung đăo leh anăn thâo săng leh klei sĭt nik ƀơ̆ng hŏng klei hdơr knga. 4Kyuadah jih jang mnơ̆ng Aê Diê hrih leh jing jăk sơăi, leh anăn amâo mâo ôh mnơ̆ng brei arăng hngah tơdah ƀơ̆ng hŏng klei hdơr knga. 5Kyuadah hŏng klei Aê Diê blŭ leh anăn hŏng klei wah lač mnơ̆ng anăn jing doh jăk leh.

Sa Čô Dĭng Buăl Mă Bruă Kơ Krist Yêsu

6Tơdah ih mtô jih klei anei kơ phung ayŏng adei, ih srăng jing sa čô dĭng buăl mă bruă jăk kơ Krist Yêsu, čiêm rông leh ih pô hŏng klei blŭ kơ klei đăo leh anăn hŏng mta klei đăo jăk ih tui hlue leh. 7Brei ih hngah klei yăl dliê đưm amâo sĭt ôh leh anăn mluk mgu. Brei ih mjuăt ih pô thâo mpŭ kơ Aê Diê; 8kyuadah klei hriăm bi ktang asei mlei jing yuôm ƀơ ƀiă, ƀiădah klei thâo mpŭ kơ Aê Diê jing yuôm hlăm djăp mta klei. Ñu mâo klei ƀuăn kơ klei hdĭp ênuk anei wăt kơ klei hdĭp ênuk êdei msĕ mơh. 9Klei blŭ anăn jing sĭt nik leh anăn năng tŭ jih. 10Snăn, tơdah drei mă bruă suăi leh anăn bi blah kyuadah drei čang hmăng kơ Aê Diê hdĭp, jing Pô Bi Mtlaih kơ jih jang mnuih, boh nik nak kơ phung đăo.
11Brei ih mtă leh anăn mtô klei anăn. 12Đăm brei ôh arăng bi êmut kơ ih kyua ih jing hlăk ai, ƀiădah brei ih jing klei bi hmô kơ phung đăo hlăm klei blŭ, hlăm klei dôk dơ̆ng ƀơ̆ng huă, hlăm klei khăp, hlăm klei đăo, hlăm klei êngeh. 13Tơl kâo truh, brei ih gĭr dlăng Klei Aê Diê Blŭ kơ phung bi kƀĭn, mtô, leh anăn gĭr bi hriăm. 14Đăm ngă klei amâo uêñ ôh kơ klei brei ih mâo leh, Aê Diê brei leh kơ ih tui si klei hưn êlâo êjai phung khua mduôn ênă kngan kơ ih. 15Brei ih răng ngă bruă anăn, jao ih pô kơ bruă anăn, čiăng kơ jih jang dưi ƀuh klei ih đĭ kyar. 16Răng bĕ kơ ih pô leh anăn kơ klei ih mtô. Gĭr ngă klei anăn nanao, kyuadah êjai ngă snăn ih srăng bi mtlaih ih pô leh anăn phung dôk hmư̆ ih.