5

Teg num kws saib cov ntseeg

1Tsw xob tshev tug yawm laug twg, tassws ntuag nwg zoo ib yaam yog koj txwv. Ca le saib cov hluas ib yaam le yog koj kwvtij, 2hab saib cov puj laug ib yaam le yog koj nam, hab saib cov quaspuj kws tseed hluas ib yaam le yog koj tug muam ntawm lub sab dawb huv.
3Ca le saib taug cov puj ntsuag kws tsw muaj chaw vaam khom leejtwg. 4Yog tug puj ntsuag twg muaj tub ki xeeb ntxwv, kuj ca cov mivnyuas hov kawm paub ua lawv le Vaajtswv has rua puab tsev tuabneeg ua ntej hab ua pauj puab nam puab txwv tej txaj ntswg, vem qhov kws ua le nuav hum Vaajtswv lub sab. 5Tug puj ntsuag kws tsw muaj chaw vaam kws nyob ib leeg xwb nwg yeej vaam ntsoov hab taij thov hab thov Vaajtswv paab nruab nub mo ntuj tsw tu le. 6Tassws tug puj ntsuag kws tsw tsheej haaj txawm yog nwg tseed caj los kuj tiv le tuag lawm. 7Ca le qha tej nuav rua puab sub puab txhad tsw raug thuaj. 8Yog leejtwg tsw yug nwg cov kwvtij hab qhov luj tsw yug nwg tsev tuabneeg, tug hov tub tso kev ntseeg tseg lawm, nwg tseed phem dua tug kws tsw tau ntseeg hab.
9Ca le nce npe cov puj ntsuag kws noob nyoog tsw qeg dhau rau caum xyoo hab yuav tuab zag quasyawg tej npe rua huv phoo ntawv xwb. 10Tug puj hov yuav tsum yog tug kws muaj koob meej tsua qhov kws ua num zoo xws le muaj sab tu mivnyuas, nyam txais qhua, ntxuav cov xuv dawb kwtaw, paab cov tuabneeg txom nyem hab swv zug ua txhua yaam num zoo. 11Tassws tsw xob nce cov puj ntsuag hluas hluas npe rua huv ntawv, vem tas thaus puab txujkev ntshaw ua rua puab tso Kheto tseg puab kuj xaav yuav quasyawg dua, 12tes puab txhad muaj txem vem yog tsw ua lawv le kws cog lug ca ua ntej lawd. 13Dua le hov puab tseed xyum ua tuabneeg cis nkeeg, nyam moog cov zej cov zog, hab tsw yog cis nkeeg xwb tseed taug xaiv hab tshum phij lwm tug hab has tej lug kws tsw tswm nyog has. 14Vem le nuav kuv txhad xaav kuas cov puj ntsuag hluas hluas rov yuav quasyawg, muaj mivnyuas, saib vaaj saib tsev sub yeeb ncuab txhad tsw tau kev thuaj. 15Tsua qhov muaj qee leej yuam kev lawv daab Xataa moog lawm. 16Yog cov quaspuj kws ntseeg leejtwg muaj txheeb ze ua puj ntsuag, kuj ca nwg paab yug puab cov ntawd. Tsw xob ca ua nraa rua pawg ntseeg sub pawg ntseeg txhad paab tau cov puj ntsuag kws tsw muaj chaw vaam tag tag.
17Ca le suav tas cov saib pawg ntseeg kws kaav zoo tswm nyog tau tshaav ntuj ob npaug, yimfuab tswm nyog muab rua cov kws swv zug pav Vaajtswv txujlug hab qhuab qha, 18tsua qhov Vaajtswv txujlug sau ca has tas, “Thaus nyuj saamswm tsuj qeb tsuj mog, tsw xob muab tawb looj nyuj qhov ncauj,” hab “Tug tub zug tswm nyog tau nwg le nqe zug.” 19Tsw xob ntseeg tej lug kws ab ham tug saib cov ntseeg twg, yuav yog muaj ob leeg lossws peb leeg ua timkhawv txhad ntseeg xwb. 20Cov kws tseed ua txhum, koj ca le ntuag puab taab meeg suavdawg, sub lwm tug txhad paub ntshai. 21Kuv nkaw lug rua koj taab meeg Vaajtswv hab taab meeg Yexu Kheto hab taab meeg cov tubkhai ntuj kws xaiv ca lawd kuas koj tuav rawv tej lug nuav ca tsw xob saib leejtwg ntsej muag hab tsw xob tuaj leejtwg tog. 22Tsw xob maaj muab teg npuab tsaa leejtwg, hab tsw xob koom nrug lwm tug ua txhum. Ca le tsom kwm koj tug kheej kuas dawb huv moog le.
23Tsw xob haus dej xwb, tassws koj yuav tsum haus mivntswv cawv txwv maab txhad paab tau koj lub plaab hab paab qhov kws koj pheej muaj mob.
24Qee leej tej kev txhum mas tshwm lug meej taamswm mas coj ncaaj nraim moog raug txav txem kws nyob tom hauv ntej. Tassws lwm tug tej kev txhum tshwm lug meej rua yaav tom qaab. 25Qhov kws ua zoo kuj yuav tshwm lug meej ib yaam nkaus hab, txawm yog qee yaam tsw tau tshwm lug thaus ntawd los yuav muab npog ca moog le tsw tau.