6

1Cov uas ua tubqhe nyias yuav tsum hwm nyias tus tswv thiaj tsis muaj leejtwg thuam Vajtswv lub npe thiab thuam tej lus uas peb qhia. 2Cov tubqhe uas tus tswv yog tus ntseeg, nyias yuav tsum hwm nyias tus tswv, rau qhov sawvdaws puavleej yog kwvtij ntseeg; lawv hajyam yuav tsum ua tus tswv tes haujlwm zoo, rau qhov tes haujlwm ntawd yuav pab tau cov ntseeg uas lawv hlub.

Tej Lus Qhia Cuav thiab Kev Npluanuj Tiag

 Koj yuav tsum niaj hnub qhia thiab ntuas kom sawvdaws nco ntsoov tej no. 3Yog leejtwg qhia tej zaj uas txawv zaj no thiab qhia tsis raws li peb tus Tswv Yexus Khetos qhia, thiab qhia tsis raws li Vajtswv txoj kevcai, 4tus ntawd lam khavtheeb xwb, nws yeej tsis paub dabtsi li; nws nyiam sib cav sib ceg txog tej zaj uas tsis muaj hauvpaus hauvntsis. Qhov uas nws sib cav sib ceg ntawd yuav ua rau ib tug ntxub ib tug, ib tug cem ib tug, ib tug thuam ib tug thiab ib tug tsis cia siab rau ib tug. 5Cov neeg uas niaj hnub sib cav sib ceg, lawv zoo li cov neeg ruam; txawm yog lawv hais lus phem lus zoo los lawv tsis paub. Lawv xav hais tias yog lawv los ntseeg Vajtswv, lawv yuav npluanuj.
6Tseeb tiag, tus ntseeg uas txaus siab rau tej uas nws muaj lawm thiaj yog tus npluanuj tiag. 7Thaum peb niam peb txiv yug peb los, peb yeej tsis coj ib yam dabtsi los. Thaum peb tuag peb yeej yuav coj tsis tau ib yam dabtsi mus thiab. 8Yog li ntawd, yog peb muaj noj muaj hnav lawm, peb cia li txaus siab rau tej ntawd xwb. 9Tiamsis cov neeg uas xav npluanuj, dab yuav ntxias tau lawv mag dab lub vojhlua; lawv yuav lam tau lam ua phem thiab ua tej uas yuav ua rau lawv raug kev puastsuaj. 10Qhov uas neeg ntshaw nyiaj txiag yog ib qho uas ua rau neeg ua txhua yam phem. Muaj qee leej tso Vajtswv tseg lawm, thiab lawv rov ua rau lawv raug ntau yam kev txomnyem twb yog vim lawv xav tau nyiaj ntau heev.

Yuav Tsum Siv Zog Khiav Kom Kawg Zog

11Tiamsis koj yog Vajtswv tus neeg lawm, koj tsis txhob ua tej uas hais tas los no. Koj yuav tsum ua ncaj ua ncees, ua zoo, muab siab rau ntseeg, muaj kev hlub, ua siab ntev thiab muaj lub siab mos siab muag. 12Txojkev ntseeg piv ib yam li neeg sib tw khiav. Koj yuav tsum sib zog khiav kom kawg koj lub zog, koj thiaj li tau txojsia uas ntev mus ibtxhis uas Vajtswv hu koj los yuav, rau qhov koj twb lees tabmeeg rau ntau leej 13thiab tabmeeg Vajtswv tus uas pub txojsia rau ib puas tsav yam thiab tabmeeg Yexus Khetos tus uas muaj txojkev ntseeg sawv khov kho ntawm Pooti-us Philaj lub xubntiag lawm. 14Kuv hais kom koj ua raws li tej lus ntawd thiab muab siab npuab tus Tswv mus txog hnub uas tus Tswv Yexus Khetos rov qab los. 15Tus Tswv Yexus yuav los raws li lub sijhawm uas Vajtswv teem cia lawm. Vajtswv yog tus foom koob hmoov, yog tus kav ib puas tsav yam, thiab yog tus Vajntxwv ntawm txhua tus vajntxwv thiab yog tus Tswv ntawm txhua tus tswv huv tibsi. 16Vajtswv tib leeg yog tus uas tsis txawj tuag; nws nyob hauv qhov pom kev uas tsis muaj leejtwg yuav txav tau mus ti. Tsis tau muaj leejtwg pom dua nws thiab tsis muaj leejtwg yuav pom tau nws li. Nws yog tus uas tsimnyog hwm thiab muaj hwjchim nyob mus ibtxhis! Amees.
17Koj hais kom cov neeg npluanuj tsis txhob khavtheeb, tsis txhob cia siab rau lawv tej nyiaj txiag thiab qhov txhia chaw, rau qhov tej ntawd yuav ploj mus, tiamsis kom lawv cia siab rau Vajtswv tus uas muaj siab dawb siab zoo thiab pub txhua yam rau peb kom peb muaj kev zoo siab. 18Koj hais kom lawv muaj lub siab dawb paub ua txhua yam haujlwm zoo, ua neeg muaj siab dawb siab zoo thiab muab tej uas lawv muaj faib rau lwm tus. 19Yog lawv ua li ntawd, ces yog lawv npaj qhov txhia chaw tseg rau lawv yav tom ntej kom lawv tau txojsia uas tsis txawj ploj mus ibtxhis los ua lawv tug.
20Timautes, koj khaws tej uas kuv qhia rau koj lawm cia zoo zoo. Koj tsis txhob nrog luag sib cav sib ceg txog tej lus uas tsis muaj qabhau ib yam li tej neeg ruam. Muaj qee leej xav hais tias yog “Kev txawj ntse.” 21Rau qhov muaj ibtxhia xav hais tias lawv muaj kev txawj ntse, vim lawv khav li ntawd lawv thiaj tso txojkev ntseeg tseg lawm.
 Thov Vajtswv foom koob hmoov rau nej sawvdaws.