6

Zoux Nouh Nyei Mienh Oix Zuqc Hnangv Haaix Nor

1Zoux nouh wuov deix oix zuqc yiem nyungc-nyungc sic taaih ganh nyei ziouv, weic maiv bun haaix dauh gorngv doqc Tin-Hungh nyei mbuox caux yie mbuo zunh nyei leiz. 2Haaix dauh nouh maaih sienx Yesu nyei ziouv, maiv dungx mangc piex, weic zuqc ninh nyei ziouv zoux sienx Yesu nyei gorx-youz. Daaux nzuonx zungv oix zuqc fu-sux gauh longx, weic zuqc ninh fu-sux wuov dauh ziouv se sienx Yesu nyei mienh yaac zoux ninh hnamv nyei gorx-youz.
 Naaiv deix sic meih oix zuqc njaaux mienh, kuinx ninh mbuo ei jienv zoux.

Njaaux Jaav Leiz Nyei Mienh

3Haaix dauh njaaux ganh nyungc doz-leiz, leiz yaac maiv doix mbuo nyei Ziouv Yesu Giduc nyei zien waac yaac maiv njaaux mienh gan longx Tin-Hungh, 4wuov dauh ceng ganh hlo hnangv, maiv hiuv haaix nyungc. Ninh kungx oix nzaeng waac nzaeng leiz hnangv butv inv nor, ziouc maaih mueic jieqv nyei sic, nzaeng jaax, gorngv doqc mienh, maaih hnyouv nyeiv orqv sic. 5Naaiv nyungc mienh zanc-zanc nzaeng nyinh cox nyouz, weic zuqc ninh mbuo waaic haic, zien leiz maiv yiem ninh mbuo nyei hnyouv. Ninh mbuo laaic gan Tin-Hungh se bun mienh maaih jauv butv zoih.

Zien Butv-Zoih Mienh

6Haaix dauh gan longx Tin-Hungh yaac buangv hnyouv ninh maaih nyei, wuov dauh za'gengh butv zoih. 7Mbuo maiv duqv dorh haaix nyungc bieqc naaiv baamh gen. Mbuo cuotv baamh gen yaac maiv haih dorh haaix nyungc mingh. 8Hnangv naaic, da'faanh mbuo maaih nyanc maaih hopv, maaih lui-houx zuqv, oix zuqc buangv hnyouv aqv. 9Mv baac mauv oix butv zoih wuov deix mienh zuqc nduov baamz zuiz, zuqc koux hlopv jienv. Ninh mbuo nyei hnyouv hanc dorh ninh mbuo ei camv-nyungc hngongx haic, haih hoic mienh nyei za'eix, ninh mbuo ziouc zuqc ndortv nzengc, qui nzengc. 10Weic zuqc mauv zinh mauv nyaanh se nyungc-nyungc orqv sic nyei gorn. Laaix mauv zinh nyaanh maaih deix mienh leih ninh mbuo sienx nyei jauv ziouc zoux bun ganh zuqc nzauh camv, hnangv maaih nzuqc baqv jienv mba'nziu nor.

Baulo Hatc Ti^mo^tai Zoux Camv-Nyungc

11Ti^mo^tai aah! Meih zoux Tin-Hungh nyei mienh ziouc oix zuqc biaux nqoi naaiv deix yietc zungv sic. Oix zuqc hungx mingh zoux horpc nyei jauv, gan longx Tin-Hungh, sienx longx, hnamv mienh, longc noic diev yaac zoux hnyouv suonc. 12Oix zuqc njiec qaqv weic mbuo sienx nyei jauv mborqv longx nyei jaax, caangv duqv yietc liuz nyei maengc, weic zuqc meih dorng jienv zorng-zengx mienh camv longx-longx nyei nyiemc Yesu wuov zanc, Tin-Hungh heuc meih zipv yietc liuz nyei maengc. 13Yie dorng jienv Tin-Hungh, dongh bun maanc muotc ziangh jienv wuov dauh, yaac dorng jienv Giduc Yesu, dongh yiem Born^ti^atc Bilaatv nyei nza'hmien longx-longx nyei weic zien leiz zoux zorng-zengx wuov dauh, hatc meih. 14Meih oix zuqc ziepc zuoqv nyei ei jienv naaiv diuh lingc, maiv bun mienh maaih dorngx daanh, zuov taux mbuo nyei Ziouv Yesu Giduc aengx daaih wuov hnoi. 15Tin-Hungh oix ei ninh dingc daaih nyei ziangh hoc bun Ziouv Yesu Giduc aengx daaih. Tin-Hungh puix duqv mienh ceng. Ninh nduqc dauh hnangv gauh hlo jiex se zoux maanc hungh nyei Hungh, maanc ziouv nyei Ziouv. 16Kungx Tin-Hungh ganh yietc liuz ziangh jienv. Ninh yiem jienv nyei njang, maiv maaih haaix dauh haih mingh duqv fatv. Maiv maaih haaix dauh buatc jiex ninh fai haih duqv buatc. Ninh yietc liuz maaih qaqv yaac duqv mienh taaih ninh. ⟨Aamen.⟩ 17Oix zuqc hatc yiem naaiv baamh gen nyei butv-zoih mienh maiv dungx zoux maux, yaac maiv dungx kaux zinh nyaanh, weic zuqc zinh nyaanh se kaux maiv wuonv. Oix zuqc kaux Tin-Hungh, dongh ceix nyungc-nyungc camv nyei bun mbuo, weic bun mbuo njien-youh. 18Oix zuqc hatc ninh mbuo zoux longx, zanc-zanc zoux kuv sic camv, yaac zoux hnyouv jangv nzie mienh. 19Hnangv naaiv zoux se siou jaaix nyei ga'naaiv zoux gorn-buonv weic nqa'haav hingv ziouc haih duqv zien-zien nyei ziangh maengc.
20Ti^mo^tai aah! Dongh jiu bun meih, oix zuqc longx-longx goux jienv. Oix zuqc simv nqoi maiv sienx Tin-Hungh nyei mienh gorngv nyei henh mbienx waac, yaac simv nqoi dongh mienh heuc “wuonh zaang” mv baac maiv zien. 21Maaih deix mienh gorngv ninh mbuo maaih naaiv nyungc wuonh zaang ziouc guangc, maiv gan mbuo sienx nyei doz mi'aqv.
 Tov Tin-Hungh ceix en bun meih mbuo yietc zungv.