1 Hungh Douh

Biux Mengh Waac

Da'yietv Hungh Douh Sou borqv jienv Saa^mu^en wuov deix i buonv sou gorngv jienv I^saa^laa^en Mienh nyei hungh douh. Naaiv buonv sou haih bun nqoi zoux buo ginc. 1) Da'yietv ginc gorngv Saa^lo^morn nzipc zoux I^saa^laa^en caux Yu^ndaa Deic-Bung nyei hungh. Saa^lo^morn nyei die, Ndaawitv, yaac guei seix mi'aqv. 2) Da'nyeic ginc gorngv Saa^lo^morn Hungh zoux nyei jauv-louc. Naaiv douc sou lengc jeiv gorngv ninh yiem Ye^lu^saa^lem Zingh ceix zaangc Tin-Hungh nyei biauv. 3) Da'faam ginc gorngv I^saa^laa^en bun nqoi benx baqv bung caux naamh bung nyei guoqv. Sou yaac gorngv gunv naaiv deix i norm guoqv nyei hungh douh, gorngv njiec taux Yesu maiv gaengh cuotv seix ndaangc 850 hnyangx nyei dorngx.
 Da'yietv caux da'nyeic buonv Hungh Douh Sou samx mangc gunv naaiv deix i norm deic-bung nyei hungh. Buatc hungh diex gan longx Tin-Hungh nyei ziangh hoc ninh mbuo tengx deic-bung duqv longx. Ngaengc Tin-Hungh mingh zaangc miuc-fangx wuov deix, hoic deic-bung zuqc kouv. Buatc yiem baqv bung nyei guoqv wuov deix yietc zungv hungh diex maiv gan longx Tin-Hungh. Naamh bung Yu^ndaa Guoqv maaih deix hungh diex longx, maaih deix waaic.
 Yiem Da'yietv Hungh Douh Sou gorngv duqv mengh nyei, douc waac mienh bungx laangc douc Tin-Hungh nyei waac donv mienh, kuinx mienh maiv dungx baaix miuc-fangx ngaengc Tin-Hungh nyei waac. Yiem 18 zaang fiev jienv gorngv ⟨E^li^yaa⟩ caux ⟨E^li^yaa⟩ nyei sai mienh nzaeng oix zuqc zaangc haaix dauh gauh longx.

Sou gorngv

1:1-2:12 Ndaawitv gunv nyei setv mueiz hnoi
2:13-46 Saa^lo^morn duqv nzipc zoux hungh
3:1-11:43 Saa^lo^morn zoux hungh nyei ziangh hoc
  (1) 3:1-4:34 Jiez gorn gunv nyei ziangh hoc
  (2) 5:1-8:66 Ceix zaangc Tin-Hungh nyei biauv
  (3) 9:1-11:43 Gunv nqa'haav laai nyei ziangh hoc
12:1-22:53 Guoqv bun nqoi
  (1) 12:1-14:20 Baqv bung fingx faanv
  (2) 14:21-16:34 Yu^ndaa caux I^saa^laa^en nyei hungh diex
  (3) 17:1-19:21 Douc waac mienh, E^li^yaa
  (4) 20:1-22:40 I^saa^laa^en nyei Aa^hapc Hungh
  (5) 22:41-53 Yu^ndaa nyei hungh, Ye^ho^saa^fatv, caux I^saa^laa^en nyei hungh, Aa^hatc^yaa