Tơlơi Pơhiăp Hlâo

Lăng Tañ

Pô čih: Ƀu thâo krăn ôh
Ƀing mă tŭ: Ƀing mơnuih Ơi Adai ruah, jing ƀing Israel
Hrơi čih: Năng ai kơplăh wăh thŭn 550 Hlâo Kơ Krist, jing tơdang amăng thŭn dŏ ataih pơ lŏn čar Babilon
Atŭt akŏ: Tơdơi kơ tơlơi djai Solomôn, lŏn čar ƀing Israel tŭ pơčơlah jing hĭ dêh čar gah dư̱r (Israel) laih anŭn dêh čar gah thu̱ng (Yudah).

Sŏp hră Ƀing Pơtao Tal Sa tŏ tui khul hră ruai kơ lŏn čar ƀing Israel čơdơ̆ng mơ̆ng hơdôm sŏp hră Samuêl yơh. Sŏp hră anai dưi pơkăh pơpha amăng klâo črăn tui anai: 1) Tơlơi Solomôn tŏ tui jing pơtao kơ ƀing Israel hăng ƀing Yudah, laih anŭn tơlơi djai ama ñu Dawid. 2) Tơlơi Solomôn git gai laih anŭn hơdôm bruă mơnuă ñu pơgiŏng. Tơlơi yom pơphan biă mă anŭn jing tơlơi pơdơ̆ng đĭ Sang Yang Yerusalaim. 3) Tơlơi lŏn čar pơkăh pơpha jing hĭ lŏn čar gah dư̱r hăng lŏn čar gah thu̱ng, laih anŭn khul tơlơi ră ruai kơ ƀing pơtao git gai amăng dua lŏn čar anŭn hlŏng truh pơ rơnŭk tal duapăn H.K. (hlâo kơ Krist trŭn rai).
 Amăng dua sŏp hră Ƀing Pơtao anai, rĭm pô khua anŭn Ơi Adai le̱ng kơ phat kơđi ñu tui hăng tơlơi ñu dŏ tŏng ten hăng Ơi Adai yơh laih anŭn tơlơi bruă lŏn čar dưi jing yuakơ kơnang ƀơi tơlơi tŏng ten anŭn yơh, tơdang anŭn tơlơi rĭh răm hăng tơlơi ƀu tui gưt ba nao kơ tơlơi răm rai yơh. Ƀing pơtao gah lŏn čar gah dư̱r tơdang tŭ tơlơi lông lăng le̱ng kơ rơbuh lê̆ hĭ soh sel, tơdang tơlơi arăng čih pioh kơ ƀing pơtao Yudah jing đơđa dưi đơđa ƀu dưi hĭ ôh.
 Mơnuih yom pơphan amăng sŏp hră Ƀing Pơtao Tal Sa jing ƀing pô pơala Khua Yang yơh; ƀing gơñu anŭn yơh jing ƀing khĭn pơhiăp pơala brơi kơ Ơi Adai kiăng pơkơđiăng ƀing ană plei anăm kơkuh pơpŭ ôh kơ rup trah laih anŭn anăm hơngah ƀu kiăng tui gưt Ơi Adai ôh. Boh nik ñu, mơnuih yom pơphan anăn Êliyah laih anŭn tơlơi ră ruai kơ ñu pơlông hăng ƀing khua ngă yang kơ Baal yơh (črăn 18).

Jar Atŭt Kơsem

Hơnăl tuč kơ tơlơi Dawid git gai (1:1–2:12)
Solomôn jing pơtao (2:13-46)
Solomôn git gai wai lăng (3:1–11:43)
  1. Khul thŭn blung hlâo (3:1–4:34)
  2. Ma̱n pơdơ̆ng đĭ Sang Yang (5:1–8:66)
  3. Khul thŭn tơdơi (9:1–11:43)
Lŏn čar pơkăh pơpha (12:1–22:53)
  4. Tơlơi ƀing kơnung djuai gah dư̱r tơgŭ pơkơdơ̆ng (12:1–14:20)
  5. Ƀing pơtao ƀing Yudah hăng ƀing Israel (14:21–16:34)
  6. Pô pơala Êliyah (17:1–19:21)
  7. Ahab pơtao ƀing Israel (20:1–22:40)
  8. Yehôsaphat pơtao ƀing Yudah laih anŭn Ahazyah pơtao ƀing Israel (22:41-53)