10

Tug puj vaaj kws kaav huv Senpa tebchaws tuaj tshaam Xalaumoo

(2VKk. 9:1-12)

1Thaus tug puj vaaj kws kaav Senpa tebchaws tau nov txug Xalaumoo lub meej thawb kws ntswg txug Yawmsaub lub npe, nwg txawm tuaj thom Xalaumoo txug ntau yaam kws ceblaaj teb tau. 2Nwg coj ib paab tub teg tub taw coob coob nrug nwg tuaj rua huv Yeluxalee, hab muaj ntxhuav thauj tej txum lom hab kub ntau kawg hab tej qai zeb hlaws muaj nqes. Thaus nwg tuaj cuag Xalaumoo lawd, nwg txhad pav txhua yaam kws nyob huv nwg lub sab huvsw rua Xalaumoo. 3Mas Xalaumoo teb txhua yaam kws nwg nug tau huvsw tsw muaj ib yaam kws vaajntxwv yuav tsw paub hab pav tsw tau rua nwg le. 4Thaus tug puj vaaj huv Senpa pum Xalaumoo tug tswvyim huvsw hab pum lub tsev kws nwg tau ua, 5hab pum tej zaub mov sau nwg lub rooj hab cov num tswv kws nrug nwg nyob hab nwg cov tub teg tub taw kws ua koom rua nwg hab tej cev rwg tsho kws puab naav, hab cov kws thab cawv txwv maab, hab pum tej kws nwg muab ua kevcai hlawv xyeem ntawm Yawmsaub lub tuam tsev, mas tug puj vaaj hov tsw pum qaab xaav le lawm.
6Mas nwg txhad has rua vaajntxwv tas, “Tej xuv kws kuv nyob huv kuv lub tebchaws nov has txug koj tej num hab koj tug tswvyim yeej los muaj tseeb tag. 7Tassws kuv tsw ntseeg tej lug hov moog txug thaus kuv tau tuaj cuag hab kuv lub qhov muag tau pum lawm. Saib maj, tej kws puab has rua kuv hov tub muaj tsw txug ib nraab. Koj tug tswvyim hab koj tej kev vaam meej hov yeej ntau dua tej kws kuv tau nov lawd. 8Koj cov tuabneeg tau moov zoo lauj! Koj cov tub teg tub taw kws ua num ntawm koj xubndag ib txwm hab nov koj tej tswvyim plaab plaw mas tau moov zoo lauj! 9Qhuas Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv kws txaus sab rua koj hab tau tsaa koj nyob sau cov Yixayee lub zwm txwv. Vem Yawmsaub hlub cov Yixayee moog ib txhws nwg txhad tsaa koj ua vaajntxwv kaav puab sub koj txhad txav txem ncaaj hab ua ncaaj nceeg.” 10Mas nwg txawm muab kub nyaav ib puas neeg nkaum talaa hab tej txum lom ntau kawg hab tej qai zeb hlaws muaj nqes rua vaajntxwv. Tsw muaj dua txum lom ntau le tej txum lom kws tug puj vaaj huv Senpa muab rua vaajntxwv Xalaumoo nuav.
11Dua le ntawd Hilaa tej nkoj kws thauj kub huv Aufi tuaj kuj thauj ntoo lab txwv khau tawv hab tej qai zeb hlaws muaj nqes ntau kawg ntawm Aufi tuaj. 12Mas vaajntxwv txhad muab cov ntoo lab txwv khau tawv ua ncej rua Yawmsaub lub tuam tsev hab rua vaajntxwv lub tsev, hab ua cov nkauj nog ncaas miv hab cov nkauj nog ncaas luj rua cov hu nkauj. Yeej tsw muaj tej ntoo lab txwv khau tawv ntau le nuav xaa tuaj dua le lawm hab tsw tau pum dua le lug txug naj nub nwgnuav.
13Vaajntxwv Xalaumoo pub txhua yaam rua tug puj vaaj huv Senpa lawv le kws nwg xaav yuav hab pub txhua yaam kws nwg thov hab nwg tseed pub tej kws nwg muaj nplua quas mag ntxwv rua. Mas tug puj vaaj hab nwg cov tub teg tub taw txawm rov qaab moog rua nwg lub tebchaws lawm.

Xalaumoo nplua nuj muaj koob meej

(2VKk. 9:13-28)

14Ib xyoos twg mas Xalaumoo tau kub nyaav rau pua rau caum rau talaa, 15tsw xaam tej kub kws sau ntawm cov tub laag tub luam hab tsw xaam tej kws sau ntawm tej vaajntxwv huv Alanpia tebchaws suavdawg hab ntawm tej tim xyoob kws kaav huv lub tebchaws. 16Vaajntxwv Xalaumoo muab kub ntaus ua ob puas daim phaj luj thaiv, ib daim phaj mas swv kub nyaav rau pua sekhee ua. 17Nwg muab kub ntaus ua dua peb puas daim phaj thaiv, ib daim phaj swv kub nyaav peb mina. Vaajntxwv muab cov phaj kub hov khaws ca rua huv lub tsev Haav Zoov Lenpanoo. 18Vaajntxwv muab kaug ntxhw ua ib lub zwm txwv luj kawg le hab muab cov tseem kub kws zoo kawg lug luam. 19Lub zwm txwv hov muaj rau qaib ntai, lub zwm txwv saab nraus qaum kheej koov loo. Ob saab ntawm lub zwm txwv muaj ob lub chaw tso teg mas muaj ob tug tsuv ntxhuav sawv ze ntawm ob lub chaw tso teg hov, 20hab muaj kaum ob tug tsuv ntxhuav txawb rua rau qaib ntai hov ob saab huvsw ib qaib ntai ib tug. Lub zwm txwv zoo le nuav mas tsw tau txeev ua dua rua lwm lub tebchaws le. 21Tej khob kws vaajntxwv Xalaumoo swv haus dej mas puavleej xuas kub ua xwb, hab tej pestwj swv huv lub tsev Haav Zoov Lenpanoo huvsw puavleej yog xuas tseem kub ua xwb, tsw muaj ib yaam kws xuas nyaj ua le. Ncua swjhawm kws Xalaumoo nyob hov mas saib nyaj yaam le tsw muaj nqes le. 22Tsua qhov vaajntxwv muaj ib co nkoj txwg huv lub moos Thasi nrug Hilaa cov nkoj hlaa havtxwv ua ke. Peb xyoos mas Thasi cov nkoj yuav thauj kub thauj nyaj thauj kaug ntxhw thauj lab thauj noog yaaj yuam tuaj ib zag.
23Yog le nuav mas vaajntxwv Xalaumoo txhad le muaj nyaj txag hab muaj plaab plaw tswvyim ntau dua txhua tug vaajntxwv kws nyob huv nplajteb nuav. 24Tej tuabneeg thoob nplajteb xaav tuaj cuag Xalaumoo xaav nov tej plaab plaw tswvyim kws Vaajtswv pub rua nwg. 25Txhua tug kuj coj tshaav ntuj tuaj pub yog tej kws xuas nyaj xuas kub ua, tej tsoog tsho, tej cuab yeej ua rog, tej txum lom, neeg hab luj txwv tuaj, naj xyoo muaj le nuav.
26Xalaumoo sau tau tej tsheb neeg ua rog hab cov tub rog caij neeg. Nwg muaj tsheb neeg ua rog ib txheeb plaub puas lub hab muaj cov tub rog kws caij neeg ib vaam ob txheeb leej, kws nwg kuas ib txha nyob rua huv tej moos kws nwg npaaj rua tej tsheb neeg ua rog hab ib txha nrug vaajntxwv nyob huv lub nroog Yeluxalee. 27Vaajntxwv ua rua nyaj muaj ntau rua huv lub nroog Yeluxalee yaam le tej pob zeb, hab ua rua ntoo cab muaj ntau yaam nkaus le tej ntoo txwv cua huv tej pov roob Sefela. 28Xalaumoo yuav neeg huv Iyi tebchaws hab huv Khu‑e tebchaws lug. Vaajntxwv cov tub luam moog yuav huv Khu‑e tebchaws lawv le tug nqe. 29Ib lub tsheb neeg ua rog huv Iyi tebchaws mas yuav rau pua sekhee nyaj,y ib tug neeg huv Iyi mas yuav ib puas tswb caug sekhee.z Mas vaajntxwv cov tub luam yuav xaa tej nuav moog muag rua cov Hithai hab cov Alaa tej vaajntxwv suavdawg.