10

Pơtao Hơbia Čar Seba Rai Čuă Ngui Pơtao Solomôn

(2 Hră Ruai 9:1-12)

1Pơtao Solomôn jing hĭ hing ang yuakơ Yahweh bơni hiam kơ ñu laih anŭn tơlơi hing ang ñu anŭn pơguh pơang anăn Yahweh. Tơdang pơtao hơbia čar Seba hơmư̆ kơ tơlơi anŭn, ñu rai pơ pơtao Solomôn kiăng lông lăng gơ̆ hăng khul tơlơi tơña tơnap biă mă. 2Ñu rai pơ plei phŭn Yerusalaim hrŏm hăng ƀing khua moa laih anŭn ƀing ding kơna lu biă mă, wơ̆t hăng khul aseh samô čơkŭng ba jrao ƀâo mơngưi, lu mah laih anŭn khul boh pơtâo yom. Tơdang ñu pơbưp hăng pơtao Solomôn, ñu pơhiăp hăng gơ̆ abih bang tơlơi ñu hơmâo amăng tơlơi jua pơmĭn ñu yơh. 3Solomôn laĭ glaĭ abih bang tơlơi ñu tơña yơh. Ƀu hơmâo tơlơi tơña ƀôdah tơlơi pơđao hơget ôh jing tơnap đơi kơ ñu pŏk pơblang brơi kơ gơ̆. 4Tơdang pơtao hơbia čar Seba hơmư̆ laih abih bang tơlơi rơgơi Solomôn laih anŭn ƀuh sang pơtao ñu pơdơ̆ng đĭ laih, 5gơ̆ bă hăng tơlơi hli̱ng hla̱ng yơh. Gơ̆ ăt kơtuă mơ̆n tơdang gơ̆ ƀuh gơnam ƀơ̆ng ƀơi kơƀa̱ng ñu, khul anih dŏ be̱r hiam kơ ƀing khua moa ñu, ƀing ding kơna mă bruă ñu hrŏm hăng khul ao phyung hiam ƀing gơñu buh, ƀing khua yŏng kơčŏk ñu hrŏm hăng khul ao phyung hiam ƀing gơñu buh, laih anŭn khul gơnam pơyơr čuh ñu hơmâo pơkra laih ƀơi sang yang Yahweh.
6Pơtao hơbia anŭn pơhiăp hăng pơtao tui anai,
Tơlơi laĭ pơthâo kâo hơmư̆ amăng lŏn čar kâo pô kơ khul tơlơi bruă mơnuă ih laih anŭn kơ tơlơi rơgơi ih jing sĭt soh sel yơh!
7Samơ̆ hlâo adih kâo ƀu đaŏ ôh kơ khul tơlơi anŭn tơl kâo rai kiăng ƀuh hăng mơta kâo pô. Sĭt biă mă yơh, arăng ră ruai hăng kâo kơ tơlơi ih anŭn aka truh kơ sămkrah ôh! Tơlơi rơgơi laih anŭn tơlơi pơdrŏng săh ih jing rơgao hloh kơ tơlơi arăng laĭ pơthâo kâo hơmư̆ laih. 8Hiam klă biă mă yơh kơ ƀing ding kơna ih! Hiam klă biă mă yơh kơ ƀing khua moa ih, yuakơ ƀing gơñu ăt hơmư̆ mơ̆n tơlơi rơgơi ih rĭm hrơi tơdang ƀing gơñu dŏ dơ̆ng mă bruă ƀơi anăp ih! 9Bơni hơơč kơ Yahweh Ơi Adai ih, jing Pô hơmâo mơak laih hăng ih laih anŭn brơi kơ ih jing pơtao git gai wai lăng ƀing Israel. Yuakơ Yahweh khăp kơ ƀing Israel nanao, tui anŭn yơh Ñu hơmâo brơi laih ih jing pơtao kiăng git gai ƀing gơñu amăng tơlơi djơ̆ tơpă hăng tơpă hơnơ̆ng.
10Giŏng anŭn, ñu brơi kơ pơtao sa-rơtuh duapluh tơlang mah, lu gơnam jrao ƀâo mơngưi laih anŭn khul boh pơtâo yom. Truh tơdơi kơ anŭn, ƀu hơmâo ôh lu gơnam jrao ƀâo mơngưi arăng ba rai pơ čar Israel lu hrup hăng pơtao hơbia čar Seba brơi laih kơ pơtao Solomôn anŭn.
11Amăng rơnŭk anŭn, tơdang grup sŏng prŏng Hiram juăt ba rai mah mơ̆ng anih Ôphir, mơ̆ng anih anŭn yơh ƀing gơñu ăt ba rai lu khul kơyâo go̱ng mriah laih anŭn khul boh pơtâo yom mơ̆n. 12Pơtao Solomôn yua khul kơyâo go̱ng mriah kiăng pơkra khul tơmĕh dưh djru kơ sang yang Yahweh hăng sang pơtao laih anŭn ăt kiăng pơkra khul go̱ng trưng hăng go̱ng trap kơ ƀing thâo pĕ ayŭ mơ̆n. Čơdơ̆ng mơ̆ng anŭn hlŏng truh kơ tơdơi, kơyâo go̱ng mriah hiam hrup hăng anŭn, ƀu ƀuh arăng ba mŭt pơ lŏn čar Israel dơ̆ng tah.
13Pơtao Solomôn pha brơi kơ pơtao hơbia čar Seba abih bang gơnam gơ̆ amoaih kiăng hăng rơkâo tơña, ƀu yap ôh khul gơnam Solomôn brơi laih kơ gơ̆ tui hăng tơlơi phiăn pơtao. Giŏng anŭn, gơ̆ wơ̆t glaĭ pơ čar gơ̆ pô wơ̆t hăng ƀing khua moa gơ̆ mơ̆n.

Tơlơi Hing Ang Solomôn

(2 Hră Ruai 9:13-29)

14Mah Solomôn mă tŭ rĭm thŭn kơtraŏ truh kơ năm-rơtuh nămpluh-năm talang, 15ƀu yap hrŏm ôh hăng khul prăk jia mơ̆ng ƀing sĭ mơnia laih anŭn ƀing pơdrô čan hrŏm hăng prăk mơ̆ng abih bang pơtao ƀing Arab wơ̆t hăng ƀing khua tring amăng lŏn čar Israel mơ̆n.
16Pơtao Solomôn pơkra dua-rơtuh boh khiơl prŏng čruih tia hăng mah. Ñu pioh năm-rơtuh beka mah amăng rĭm boh khiơl anŭn. 17Ñu ăt pơkra klâo-rơtuh boh khiơl anet čruih tia hăng mah mơ̆n laih anŭn ñu pioh klâo mina mah amăng rĭm boh khiơl anŭn. Pơtao pioh hơdôm khiơl anŭn amăng sang pơtao ñu jing Sang Glai Kơmrơ̆ng Lebanôn.
18Giŏng anŭn, pơtao pơkra sa boh grê pơtao prŏng gah lăm ngă hăng bla, gah rơngiao klôp hăng mah phŭn. 19Grê pơtao anŭn hơmâo năm yak rơñan; gah rŏng grê glông wĭl ƀơi rơnuč gah ngŏ. Ƀơi dua gah grê hơmâo anih dưh tơngan laih anŭn hơmâo sa boh rup rơmung dŭl dŏ dơ̆ng jĕ ƀơi rĭm anih dưh anŭn. 20Ăt hơmâo mơ̆n pluh-dua boh rup rơmung dŭl dŏ dơ̆ng ƀơi năm yak rơñan anŭn, jing sa boh rup ƀơi dua gah jăh tơluč rĭm boh yak rơñan anŭn yơh. Sĭt hlâo kơ anŭn ƀu hơmâo lŏn čar pă ôh pơkra grê pơtao hiam hrup hăng anŭn.
21Abih bang khul kơčŏk pơtao Solomôn le̱ng kơ pơkra hăng mah laih anŭn abih bang gơnam yua amăng sang pơtao ñu pô, jing amăng Sang Glai Kơmrơ̆ng Lebanôn, ăt pơkra hăng mah phŭn mơ̆n. Ƀu hơmâo gơnam hơget ôh pơkra hăng amrăk, yuakơ amăng rơnŭk pơtao Solomôn arăng yap amrăk jing ƀu yom đơi ôh.
22Pơtao hơmâo sa grup sŏng prŏng sĭ mơnia nao ataih ƀơi ia rơsĭ hrŏm hăng grup sŏng prŏng pơtao Hiram. Klâo thŭn sa wơ̆t khul sŏng prŏng anŭn wơ̆t glaĭ ba rai khul mah, amrăk, bla laih anŭn kra hua.
23Pơtao Solomôn ƀrư̆ pơdrŏng jai laih anŭn rơgơi tui hloh kơ abih bang ƀing pơtao ƀơi lŏn tơnah anai yơh. 24Ƀing mơnuih amăng djŏp anih ƀơi lŏn tơnah anai rai čuă ngui pơtao Solomôn kiăng kơ hơmư̆ tơlơi rơgơi Ơi Adai hơmâo pioh laih amăng jua pơmĭn ñu. 25Amăng rĭm thŭn, hlơi pô rai le̱ng kơ ba rai gơnam brơi pơyơr ñu tui anai: Khul gơnam yua ngă hăng mah ƀôdah hăng amrăk, khul ao phyung, khul gơnam blah, khul jrao ƀâo phu, khul aseh laih anŭn aseh glưn.
26Pơtao Solomôn ăt pơkom pioh khul rơdêh aseh laih anŭn khul aseh pioh kơ tơlơi pơblah mơ̆n. Ñu hơmâo sa-rơbâo pă̱-rơtuh boh rơdêh aseh laih anŭn pluh-dua-rơbâo drơi aseh. Khul aseh anŭn, đơđa ñu djă̱ pioh amăng plei pla djă̱ rơdêh aseh, đơđa djă̱ pioh hăng ñu pơ plei phŭn Yerusalaim yơh. 27Amăng rơnŭk pơtao Solomôn, amrăk amăng plei Yerusalaim jing lu kar hăng khul pơtâo laih anŭn kơyâo sar jing lu kar hăng khul kơyâo ting amăng tring bŏl čư̆ yơh. 28Ƀing sĭ mơnia kơ pơtao Solomôn ba rai khul aseh mơ̆ng lŏn čar Musri laih anŭn lŏn čar Kewê. 29Ƀing gơñu blơi mă khul aseh rĭm sa drơi jing sa-rơtuh rơmapluh sekel amrăk. Rĭm rơdêh aseh ƀing gơñu blơi mă mơ̆ng lŏn čar Êjip rĭm boh rơdêh aseh jing năm-rơtuh sekel amrăk. Ƀing gơñu ăt sĭ tơbiă khul rơdêh aseh hăng aseh kơ pơtao ƀing Hit laih anŭn pơtao ƀing Aram mơ̆n.