11

Các hoàng hậu và cung phi

1Ngoài công chúa con Pha-ra-ôn, Sa-lô-môn còn thương yêu nhiều cô gái ngoại quốc từ Mô-áp, Ê-đôm, Si-đôn và Hê-tít, 2mặc dù Chúa Hằng Hữu đã nghiêm cấm người Y-sơ-ra-ên không đươc kết thông gia với người các nước ấy, vì họ sẽ quyến rũ Y-sơ-ra-ên thờ thần của họ. Tuy nhiên Sa-lô-môn vẫn say mê các mỹ nữ này. 3,4Vua có bảy trăm hoàng hậu và ba trăm cung phi. Các bà quyến rũ vua thờ thần của họ, nhất là lúc Sa-lô-môn về già. Lòng vua không trung thành với Thượng Đế Hằng Hữu như Đa-vít cha vua trước kia. 5Sa-lô-môn thờ nữ thần Át-tạt-tê của người Si-đôn và thần Minh-côm, một thần đáng ghê tởm của người Am-môn. 6Như thế, Sa-lô-môn đã làm điều tội ác trước mặt Chúa Hằng Hữu, không hết lòng theo Chúa như Đa-vít, cha vua. 7Sa-lô-môn còn cất miếu thờ Kê-móc (Thần đáng ghê tởm của người Mô-áp) và Mô-lóc, (thần đáng ghê-tởm của người Am-môn) trên ngọn đồi phía đông Giê-ru-sa-lem. 8Như thế Sa-lô-môn đã tiếp tay với các bà vợ ngoại quốc, để họ đốt nhang dâng sinh tế cho thần mình.
9Chúa Hằng Hữu rất giận Sa-lô-môn, vì lòng vua chối bỏ Ngài, là Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên, mặc dù Ngài đã hai lần hiện ra cho vua thấy, 10bảo vua không được thờ thần khác, nhưng vua vẫn không vâng lời. 11Vì thế Chúa phán: "Vì con đã hành động như thế, không giữ lời ước, không tuân hành luật Ta, Ta sẽ tước quyền trị nước khỏi tay con, đem giao cho tôi tớ con. 12,13Tuy nhiên vì Đa-vít, cha con, ta sẽ không làm việc này trong đời con, nhưng sẽ tước quyền khỏi tay của con. Dù vậy, Ta vẫn không tước đoạt hết và Ta sẽ để lại một đại tộc cho con của con, vì cớ Đa-vít, đầy tớ Ta và vì Giê-ru-sa-lem, thành Ta đã chọn."

Các người thù nghịch Sa-lô-môn

14Chúa khiến Ha-đát, một người thuộc hoàng gia Ê-đôm, trở thành đối thủ của Sa-lô-môn. 15,16Vào thời Đa-vít chinh phục Ê-đôm, tư lệnh Giô-áp trong dịp đi lo việc chôn cất những người bị giết, đã đóng quân tại Ê-đôm sáu tháng và giết sạch đàn ông trong nước này. 17Nhưng Ha-đát, lúc đó còn nhỏ, và mấy người đầy tớ cha mình sống sót, chạy trốn qua Ai-cập. 18Họ chạy từ Ma-đi-an đến Pha-ran, tại đấy có một số người theo. Đến Ai-cập, Pha-ra-ôn cho họ nhà cửa, thực phẩm, đất đai. 19Ha-đát chiếm được cảm tình của Pha-ra-ôn, nên Pha-ra-ôn gả em vợ mình cho ông, tức em hoàng hậu Tác-bê-ne. 20Vợ ông sinh con trai, tên Giê-nu-bát. Cậu này được hoàng hậu Tác-bê-ne nuôi dưỡng trong cung cùng với các hoàng tử con của Pha-ra-ôn. 21Khi Ha-đát đang ở Ai-cập, nghe tin Đa-vít và Giô-áp đã qua đời, liền xin Pha-ra-ôn cho phép về nước. 22Pha-ra-ôn hỏi: "Ở đây có gì thiếu thốn đâu mà chú muốn trở về nước?" Ông đáp: "Không thiếu gì, nhưng xin cứ cho tôi đi."
23Chúa cũng bắt Sa-lô-môn đương đầu với một đối thủ thứ hai là Rê-xôn, con Ê-li-a-đa. Người này bỏ chủ (Ha-đa-đê-xe vua Xô-ba) chạy trốn, 24khi Đa-vít đánh giết người Xô-ba. Người ấy chiêu tập bộ hạ, cầm đầu đảng cướp, kéo sang Đa-mách và trở thành vua Đa-mách. 25Suốt đời Sa-lô-môn, Rê-xôn chống lại Y-sơ-ra-ên, gây bao thảm họa chẳng kém gì Ha-đát. Khi đã làm vua Sy-ri, Rê-xôn lại càng ghét Y-sơ-ra-ên cách cay đắng.

Giê-rô-bô-am chống nghịch Sa-lô-môn

26Ngoài ra cũng có một người Y-sơ-ra-ên nổi lên chống Sa-lô-môn. Đó là Giê-rô-bô-am, con của Nê-bát, người ở Xê-rê-đa thuộc đất Ép-ra-im. Mẹ ông là một góa phụ tên Xê-ru-a. 27Đây là lý do khiến Giê-rô-bô-am làm phản: Sa-lô-môn xây thành Mi-lô và tu bổ thành Đa-vít mà cha vua đã xây. 28Khi thấy Giê-rô-bô-am là một người trẻ tuổi vừa có khả năng vừa làm việc cần mẫn, vua giao cho ông trông coi đoàn nhân công của đại tộc Giô-sép.
29Một hôm Giê-rô-bô-am từ trong thành Giê-ru-sa-lem đi ra, giữa đường gặp tiên tri A-hi-gia người Si-lô đang mặc một cái áo mới - lúc ấy chỉ có hai người ở ngoài đồng. 30A-hi-gia nắm chiếc áo mới đang mặc, xé ra làm mười hai mảnh, 31Và nói với Giê-rô-bô-am: "Ông lấy mười mảnh, vì Thượng Đế Hằng Hữu của Y-sơ-ra-ên có phán: "Ta sẽ xé nước trong tay Sa-lô-môn, cho ngươi mười đại tộc, 32(nhưng Ta sẽ để lại cho con Sa-lô-môn một đại tộc, vì cớ Đa-vít, tôi tớ Ta và Giê-ru-sa-lem, thành Ta chọn trong khắp Y-sơ-ra-ên), 33vì Sa-lô-môn đã chối bỏ Ta, đi thờ nữ thần Át-tạt-tê của người Si-đôn, thần Kê-mốt của người Mô-áp và thần Minh-côm của người Am-môn. Nó không theo đường lối ta, không làm điều phải trước mặt Ta, không tuân giữ luật lệ và quy tắc Ta như Đa-vít cha nó trước kia. 34Dù thế, Ta cho nó cứ làm vua suốt đời, vì cớ Đa-vít, tôi tớ Ta đã chọn là người đã tuân theo mọi điều răn, luật lệ Ta. Ta sẽ không tước quyền khỏi tay nó ngay bây giờ 35nhưng đợi đến đời con nó, và Ta sẽ cho ngươi mười đại tộc. 36Ta chỉ cho con Sa-lô-môn được giữ lại một đại tộc, để Đa-vít có người nối ngôi mãi mãi trước mặt Ta tại Giê-ru-sa-lem, thành Ta chọn để mang tên Ta. 37Ta sẽ cho ngươi làm vua Y-sơ-ra-ên, ngươi sẽ cai trị như lòng mình mong muốn. 38Nếu ngươi nghe lệnh Ta, đi theo lối Ta, làm điều phải trước mắt Ta, giữ điều răn, luật lệ Ta như tôi tớ Đa-vít Ta trước kia, Ta sẽ ở cùng ngươi, lập triều đại ngươi vững chắc như triều đại Đa-vít, vì Ta cho ngươi nước Y-sơ-ra-ên. 39Vì tội của Sa-lô-môn, Ta hình phạt con cháu Đa-vít, nhưng hình phạt này không kéo dài mãi."
40Sa-lô-môn định giết Giê-rô-bô-am, nhưng ông chạy trốn sang Ai-cập, ở với vua Si-sắc cho đến ngày Sa-lô-môn qua đời.

Sa-lô-môn qua đời

41Các công việc khác của Sa-lô-môn, những lời khôn ngoan của vua đều được chép trong sách 'Công việc của Sa-lô-môn' 42Sa-lô-môn cai trị Y-sơ-ra-ên bốn mươi năm, 43rồi an nghỉ cùng tổ tiên, được chôn trong thành Đa-vít, là thành của cha mình. Hoàng tử Rô-bô-am lên ngôi kế vị.