13

Vaajtswv tug tuabneeg ntuag Yelaunpau‑aa

1Muaj Vaajtswv ib tug tuabneeg lug tawm huv Yuta lawv le Yawmsaub khaiv, nwg moog rua Npe‑ee. Yelaunpau‑aa sawv quas ntsug ntawm lub thaaj yuav hlawv cov moov tshuaj tsw qaab. 2Tug xwbfwb hov txawm qw foom lub thaaj hov lawv le Yawmsaub kuas nwg has tas, “Lub thaaj nis lub thaaj, Yawmsaub has le nuav tas, ‘Tavi caaj ceg yuav yug ib tug tub hu ua Yauxiya. Nwg yuav muab cov pov thawj kws ua num ntawm tej chaw sab teev daab es tseed lug hlawv moov tshuaj tsw qaab rua sau koj tua xyeem rua sau koj, hab yuav hlawv tuabneeg le pob txhaa sau koj.’ ” 3Nwg kuj ua txujci tseem ceeb tshwm rua nub hov, nwg has tas, “Nuav yog txujci tseem ceeb kws Yawmsaub tub has ca lawm, Saib maj, lub thaaj nuav yuav raug muab ua pob taag, tej tshauv sau lub thaaj nuav yuav raug muab nchuav taag.” 4Thaus vaajntxwv nov Vaajtswv tug tuabneeg has tej lug foom lub thaaj ntawm Npe‑ee hov, mas Yelaunpau‑aa nkaum teg nkuav ntawm lub thaaj tuaj has tas, “Ca le muab nwg nteg kag ca.” Tes vaajntxwv txhais teg kws xyaab hlo tuaj hov txawm ca le qhuav lua mas nkaum tsw tau teg rov qaab. 5Hab lub thaaj kuj pob rhe tej tshauv kuj nchuav sau lub thaaj lug, lawv le tej txujci tseem ceeb kws Yawmsaub tau kuas Vaajtswv tug tuabneeg has ntaag. 6Mas vaajntxwv has rua Vaajtswv tug tuabneeg hov tas, “Ca le thov Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv khuvleej kuv, hab thov paab kuas kuv txhais teg rov qaab zoo le qub.” Mas Vaajtswv tug tuabneeg txhad thov Yawmsaub mas vaajntxwv txhais teg txawm rov qaab muaj zug zoo hlo le qub. 7Vaajntxwv txawm has rua Vaajtswv tug tuabneeg tas, “Lug huv kuv lub tsev hab nrug kuv noj mov, kuv yuav muab tshaav ntuj rua koj.” 8Vaajtswv tug tuabneeg has rua vaajntxwv tas, “Txawm yog koj muab hlo koj cuab txhaj cuab taam ib nraab rua kuv los kuv yuav tsw nrug koj moog, hab kuv yuav tsw noj ib kaug mov lossws haus ib paas dej hov ntawm nuav le. 9Tsua qhov Yawmsaub tej lug tub has tuaj rua kuv tas, ‘Koj tsw xob noj mov tsw xob haus dej tsw xob taug txuj qub kev kws koj tuaj rov qaab.’ ” 10Nwg txawm moog dua lwm txujkev lawm tsw rov taug txuj qub kev kws nwg tuaj rua ntawm Npe‑ee.
11Muaj ib tug xwbfwb cev Vaajtswv lug laug laug le nyob huv lub moos Npe‑ee. Mas nwg cov tub txawm lug has txhua yaam kws Vaajtswv tug tuabneeg tau ua ntawm Npe‑ee nub hov rua nwg noog. Tej lug kws tug xwbfwb hov has rua vaajntxwv puab kuj pav huvsw rua leej txwv noog. 12Mas leej txwv has rua puab tas, “Tug xwbfwb hov moog txujkev twg lawm?” Tes cov tub txawm qha txujkev kws Vaajtswv tug tuabneeg kws tuaj nraag Yuta tuaj moog rua leej txwv. 13Tes nwg txawm has rua nwg cov tub tas, “Ca le pem eeb neeg luav rua kuv.” Puab txawm pem eeb neeg luav rua nwg, nwg txhad caij. 14Nwg moog caum cuag Vaajtswv tug tuabneeg nyob quas tsawg huv qaab ib tsob ntoo qheb, nwg txhad has rua tug xwbfwb tas, “Koj yog Vaajtswv tug tuabneeg kws tuaj nraag Yuta tuaj lov?” Nwg teb tas, “Yog lauj.”
15Tes tug xwbfwb laug txawm has rua nwg tas, “Nrug kuv moog lawm tom kuv tsev moog noj mov.” 16Nwg teb tas, “Kuv nrug koj moog tsw tau hab moog su tsw tau huv koj tsev. Kuv yuav tsw nrug koj noj mov lossws nrug koj haus dej hov ntawm nuav le. 17Tsua qhov Yawmsaub tej lug has tuaj rua kuv tas, ‘Koj tsw xob noj mov tsw xob haus dej hov ntawd le hab tsw xob taug txuj qub kev kws koj tuaj rov qaab.’ ” 18Tug xwbfwb laug txawm has rua nwg tas, “Kuv kuj yog ib tug xwbfwb cev Vaajtswv lug ib yaam le koj hab. Muaj ib tug tubkhai ntuj has Yawmsaub cov lug rua kuv tas, ‘Ca le coj nwg rov lug rua huv koj tsev sub nwg txhad tau mov noj tau dej haus.’ ” Kuas yog nwg daag xwb. 19Tes Vaajtswv tug tuabneeg txhad nrug nwg rov qaab moog, tau moog noj mov hab haus dej huv nwg tsev.
20Thaus ob tug saamswm nyob ntawm rooj mov mas Yawmsaub has lug tuaj rua tug xwbfwb laug kws coj nwg rov lug hov. 21Tes nwg txawm qw rua Vaajtswv tug tuabneeg kws tuaj nraag Yuta tuaj has tas, “Yawmsaub has le nuav tas, ‘Vem koj tsw noog Yawmsaub tej lug hab tsw ua lawv le kws Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv has kuas koj ua, 22hab vem koj tau rov lug noj mov hab haus dej rua lub chaw kws Yawmsaub has rua koj tas tsw xob noj mov tsw xob haus dej le, tes koj lub cev tuag yuav moog tsw txug koj tej laug lub qhov ntxaa.’ ” 23Tes thaus Vaajtswv tug tuabneeg noj mov hab haus dej taag, tug xwbfwb laug txawm pem eeb neeg luav rua Vaajtswv tug tuabneeg kws nwg coj lug hov. 24Thaus tug xwbfwb hluas hov moog, muaj ib tug tsuv ntxhuav txawm tawm lug ntswb nwg ntawm ntog kev mas muab nwg tum tuag, muab nwg lub cev tuag tso rua huv txujkev mas tug neeg luav sawv ntawm nwg ib saab hab tug tsuv ntxhuav kuj sawv ntawm nwg ib saab hab. 25Muaj tuabneeg dua kev pum lub cev tuag nrum rug huv txujkev hab tug tsuv ntxhuav sawv ib saab ntawm lub cev tuag. Tes puab txhad le lug pav rua huv lub moos kws tug xwbfwb laug hov nyob.
26Mas thaus tug xwbfwb laug kws coj nwg rov lug hov nov txug zaaj xwm txheej hov nwg txawm has tas, “Tug hov yog Vaajtswv tug tuabneeg kws tsw noog Yawmsaub tej lug. Vem le hov Yawmsaub txhad le muab nwg rua tsuv ntxhuav, tsuv ntxhuav txhad le muab nwg dua muab nwg tum tuag lawv le tej lug kws Yawmsaub has rua nwg.” 27Tes nwg txhad has rua nwg cov tub tas, “Ca le pem eeb neeg luav rua kuv.” Mas puab txhad pem eeb neeg luav. 28Nwg txawm moog mas pum lub cev tuag nrum rug huv txujkev hab pum tug neeg luav hab tug tsuv ntxhuav sawv ib saab ntawm lub cev tuag hov. Tug tsuv ntxhuav kuj tsw noj lub cev tuag hov hab tsw dua tug neeg luav hov. 29Tes tug xwbfwb laug txawm muab Vaajtswv tug tuabneeg lub cev tuag tsaws rua sau tug neeg luav coj rov lug rua huv tug xwbfwb laug lub moos, coj lug paam hab muab log. 30Nwg muab lub cev tuag hov log rua lub chaw kws yuav log nwg ntaag, mas puab quaj quaj has tas, “Au kuv kwv kuv tij 'e.” 31Thaus muab log taag lawd nwg txhad has rua nwg cov tub tas, “Thaus kuv tuag mej muab kuv log rua huv lub qhov ntxaa kws log Vaajtswv tug tuabneeg nuav hab muab kuv cov pob txhaa tso ti nkaus nwg cov pob txhaa. 32Tsua qhov tej lug kws Yawmsaub kuas nwg qw foom lub thaaj ntawm Npe‑ee hab foom tej tsev daab sau tej chaw sab huvsw kws nyob huv Xamali tej moos, yeej yuav tav xwb xwb le.”
33Dhau tej xwm txheej nuav lawm Yelaunpau‑aa kuj tsw tso nwg tej kev txhum tseg le, nwg tseed tsaa cov pejxeem qee leej ua pov thawj rua ntawm tej chaw sab teev daab dua hab. Leejtwg txaus sab ua nwg kuj ca le muab tsaa ua pov thawj rua ntawm tej chaw sab teev daab. 34Tej nuav yog Yelaunpau‑aa caaj ceg tej kev txhum kws ua rua puab raug muab rhuav tshem pluj taag huv nplajteb nuav.